Hop til hovedindhold
Afgørelse

Flerbrugerhus i DTU Science Park kan opføres uden miljøvurdering

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at projekt for opførelse af flerbrugerhus i DTU Science Park ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse

Klagefrist er mandag den 15. april 2024

Projektets miljøeffekter er i henhold til miljøvurderingsloven vurderet ved screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlige indvirkninger på miljøet.

Den nærmere beskrivelse og vurdering af projektet fremgår af afgørelse og screening med bilag.

VVM-ansøgning

Screeningsskema

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

 

Klagevejledning

  • Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

    Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside. Påklage kan ske i henhold til lovens § 49 stk. 1. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager med digital selvbetjening på Klageportalen, som du finder via et link på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.