Hop til hovedindhold

Kommunens rottehandlingsplan

Handlingsplanen 2022-2024 skal sikre en effektiv bekæmpelse af rotter i kommunen med særligt fokus på en øget indsats på forebyggelse.

Rudersdal Kommune har i henhold til "Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter" revideret handlingsplanen for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Handlingsplanen afløser kommunens tidligere rottehandlingsplan 2019-2021.

Handlingsplanen 2022-2024 har tilnærmelsesvist de samme overordnede mål og delmål, som i den foregående periode. Der er dog nye fokusområder jf. nedenstående.

Med rottehandlingsplanen ønsker Rudersdal Kommune – i tråd med bekendtgørelsens formål – at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter i kommunen med særligt fokus på en øget indsats på forebyggelse af rotter.

Handlingsplanen indeholder overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen, tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen, målbare succeskriterier for rottebekæmpelsen samt konkret beskrivelse af tiltag til at opnå de beskrevne mål.

Du kan se en nærmere beskrivelse af de konkrete tiltag i afsnittet ”En effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter”.

Rottehandlingsplan 2022-2024

 • Overordnet mål

  Rudersdal Kommune har som overordnet mål at forebygge og bekæmpe rotter effektivt.

  Delmål

  En effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter kræver en langsigtet indsats og samarbejde med grundejerne. Kommunen vil arbejde for og understøtte følgende fem delmål for arbejdet:

  • Den enkelte borger / grundejer er bevidst om egen adfærd og forpligtelser i relation til forebyggelse af rotter – herunder betydningen af vedligehold af de private kloakker.
  • Kommunens rottebekæmper foretager i de enkelte sager en hurtig og effektiv indsats med fokus på kilden til rotter og rådgiver grundejer / lejer om fremadrettet forebyggelse af rotter.
  • Kommunen går foran i forebyggelsen af rotter ved at rottesikre egne ejendomme og egne ledninger samt kommunale og private institutioner.
  • Privat bekæmpelse sker i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger.
  • Novafos arbejder for, at rotter ikke kan trænge ud af de offentlige kloakker.

  En række tiltag gennemføres for at opnå succes med de fastsatte mål. Disse er valgt på baggrund af evalueringen af den tidligere handlingsplan, dialog med udvalgte interessenter, og tiltagene er justeret med udgangspunkt i ny erfaring – se diagram over ”Kilden til rotter”.

 • Der er i de senere år sket en markant stigning i antallet af rotteanmeldelser i Rudersdal Kommune, fra ca. 1.700 anmeldelser i 2015 til ca. 3.400 anmeldelser i 2020. 

  Det bemærkes dog, at 2020 vurderes til at være et usædvanligt år – dels fordi der har været tale om et stort agern år, som har betydet rigeligt med føde for rotter – dels kan de flere anmeldelser skyldes, at mange borgere har arbejdet hjemme under Corona-nedlukningen og har dermed i højere grad haft mulighed for at observere tegn på rotteaktivitet.

  Den umiddelbare forventning til 2021 er et lavere antal rotteanmeldelser end i 2020.  

  Der kan generelt være mange årsager til et højere antal rotteanmeldelser:

  • Mildere vintre, der medfører, at rotterne får flere kuld.
  • Rotterne har nem adgang til føde fra hønse- og fuglefodring og fra affald.
  • Nemmere adgang til anmeldelse af rotter i takt med, at en stigende andel af befolkningen bliver digital.
  • Flere skybrud, som presser rotterne ud af utætte kloakker.
  • Øgede restriktioner i forhold til brug af gift.
  • Ældre kloaksystemer. Kloakkerne i Rudersdal Kommune er for manges vedkommende anlagt i første halvdel af 1900-tallet. Levetiden for kloakker sættes normalt til 75 år, så der er behov for renovering og udskiftning af kloakker.

  Det skal bemærkes, at vi i 2020 har registreret, at der var tale om mus eller mosegrise i 500 ud af de ca. 3.400 anmeldelser. Kommunen bekæmper hverken mus eller mosegrise.

  Offentlige kloakker

  Novafos er i samarbejde med Rudersdal Kommune ved at udarbejde områdeplaner for renovering og udbygning af de offentlige kloakker. Der er tale om en langsigtet plan. Læs mere om klimatilpasningen af kloakkerne her:

  Klimatilpasning af kloakkerne i Rudersdal

  Renoveringen vil bl.a. betyde en reduktion af rotteproblemerne, idet tætte rør vil forhindre udslip af rotter fra spildevandsledningerne.

  Når der konstateres brud på Novafos’ eller de kommunale ledninger og brønde, udbedres disse hurtigst muligt af henholdsvis Novafos og kommunen.

  Private kloakker

  Det er de private grundejeres eget ansvar at sikre, at deres kloakker er tætte. Der er også behov for renovering af de private stikledninger, der generelt har samme alder og stand som de offentlige.

  Hvis der konstateres brud på private stikledninger, har grundejer pligt til at udbedre kloakken.

 • HER KOMMER TABEL

 • Den praktiske del af rottebekæmpelsen i Rudersdal Kommune er udliciteret til et privat skadedyrsfirma, som dermed er ansvarlig for bekæmpelse af rotter og rådgivning af borgere og virksomheder.

  Når Rudersdal Kommune modtager en anmeldelse om rotter, vil det private skadedyrsfirma besøge ejendommen inden for fire arbejdsdage. I tilfælde af anmeldelse af indendørs rotter i beboelse, på institutioner eller på fødevarevirksomheder vil det private skadedyrsfirma besøge ejendommen samme dag eller senest den efterfølgende dag.

  Alle rotteanmeldelser bliver gennemlæst og vurderet i weekenden. Weekendtilsyn foretages, hvor der er konstateret rotter indendørs, i fødevarevirksomheder og på fødevarevirksomheder.

  Rudersdal Kommune og Novafos bekæmper ikke rotter i kloakken med gift. Der kan forekomme enkelte situationer, hvor kommunen anser det for nødvendigt – eksempelvis i forbindelse med opsætning af rottespærrer på institutioner.

  Kommunen har, hvor det er teknisk muligt, opsat rottespærrer i private og offentlige institutioner samt øvrige kommunale ejendomme, hvor det er hensigtsmæssigt, med henblik på at begrænse rotters adgang til disse ejendomme.

  Når der konstateres rotter ved kommunale søer, og hvor kilden til rotter er fuglefodring, opsætter kommunen midlertidige skilte, hvor fuglefordring frabedes.

  Den administrative del af rottebekæmpelsen

  Den administrative del af rottebekæmpelsen varetages af afdelingen Klima, Natur og Miljø i Rudersdal Kommune, der på rotteområdet er ansvarlig for:

  • Myndighedsopgaver i henhold til miljøbeskyttelsesloven og rottebekendtgørelsen
  • Information og rådgivning til borgere og virksomheder
  • Henstillinger til grundejere om at foretage tiltag til forebyggelse af rotteproblemer
  • Påbud og opfølgninger på rottesagerne
  • Udbud og kontraktstyring af rottebekæmpelsen
  • Tilsyn med private skadedyrsfirmaer
  • Opsætning, nedtagning og årlig servicering af rottespærrer på institutioner

  Tildelte ressourcer

  Rottebekæmpelsen i Rudersdal Kommune er gebyrfinansieret, og gebyret for 2022 udgør 4,65 kr. pr. 100.000 kr. i ejendomsværdi. Gebyret dækker udgifter til det private skadedyrsfirma, administration, it-system samt opsætning, nedtagning og service af rottespærrer på de kommunale og private institutioner.

  Samarbejde med Novafos

  Når kommunen, i samarbejde med sin rottebekæmper, vurderer, at en rotteanmeldelse skyldes et brud på Novafos’ kloakledning, foretager Novafos tilsyn på adressen. Ved behov udføres en tv-inspektion.

  Hvis der er konstateret et brud på Novafos’ kloak, vurderer Novafos, om udbedringen af bruddet skal udvides til en større renovering af kloakken. Hvis dette er tilfældet, aftales en tidshorisont med kommunen. Hvis der alene er tale om udbedring af et enkelt brud, foretages reparationen inden for den af kommunen fastsatte frist.

  Novafos arbejder for at begrænse rotters adgang til overfladen fra kloak ved dels løbende at udbedre ledninger, når der konstateres brud, dels renovere ledninger løbende, og dels ved at sikre sine ledninger ved gravearbejde.

  Hvis bruddet ikke er på Novafos’ ledning, gives denne besked videre til kommunen via rotteadministrationssystemet med så meget information om bruddets placering, som Novafos-medarbejderen kan bidrage med. Informationen kan være i form af tegninger, billeder, video eller kort.

 • I Rudersdal Kommune må personer med autorisation fra Miljøstyrelsen udføre privat bekæmpelse af rotter. Der findes to forskellige autorisationer, R1 og R2. En R1 autoriseret må tilbyde sikringsordninger og rottebekæmpelse til private og virksomheder, mens en R2 autoriseret alene må foretage bekæmpelse på egen erhvervsejendom.

  Kommunen fører ved stikprøvekontrol tilsyn med, at privat bekæmpelse overholder kommunens retningslinjer om privat bekæmpelse og bekendtgørelsens regler og vejledninger.

  Privatbekæmpelse foregår for egen regning, og der skal fortsat betales til den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten.

 • Kommunens overordnede mål i rottehandlingsplanen 2019-2021 var at forebygge og bekæmpe rotter effektivt.

  Nedenstående tabeller viser de enkelte delmål og hvilke tiltag, der skulle udføres for at få succes samt resultatet af tiltaget.

  HER KOMMER TABEL