Hop til hovedindhold
Høring - Høringsfrist er udløbet

Forslag til Lokalplan 298 og tillæg 14 til Kommuneplan 2021

Kommunalbestyrelsen vedtog 30. august 2023 Forslag til Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2021.

HØRINGSFRIST ER UDLØBET

11. september 2023:

Planforslagene blev ved en fejl ikke offentliggjort i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse. Lokalplanens område var forkert angivet. Det rigtige lokalplanområde omfatter matr.nr. 3da Agershvile, Vedbæk samt alene del af følgende matr.nr.: 4b Enrum, Vedbæk, 1i Frydenlund Vedbæk og 1am og 42k Sandbjerg, Birkerød, jf. lokalplanens bestemmelse § 2.1.

Planforslagene offentliggøres igen med korrekt angivet lokalplanområde.

Høringsfristen er forlænget til den 6. november 2023.

Lokalplan 298

Lokalplan 298 er udarbejdet som en temalokalplan som tillæg til de eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter i strandvejsområdet. Lokalplanen omfatter alle ejendomme indenfor strandvejsområdet, hvor der efter gældende lokalplaner er mulighed for åben-lav boligbebyggelser.

Lokalplanens område dækker strandvejsområdet fra Strandmøllen i syd ved kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune og til kommunegrænsen mod Hørsholm Kommune i nord mellem kysten og Kystbanen. Herudover indgår områderne syd for Frydenlund og ved Henriksholm og Frederiksholm og ind til Østerskov Krat.

Lokalplanen har til formål at fastholde hensigtsmæssige grundformer ift. bebyggelse og adgangsvej, samt sikre oplevelsen af huse omgivet af grønne haverum, samt at sikre hovedtrækkene i den overordnede matrikelstruktur, herunder grunde med værdifulde overgange til det omkringliggende landskab, og grunde med et værdifuldt samspil mellem bevaringsværdige bygninger og haverum.

Forslag til Lokalplan 298

 

Tillæg 14 til Kommuneplan 2021

Med tillæg 14 til Kommuneplan 2021 præciseres de generelle rammebestemmelser for lokalplanlægningen vedrørende Udstykning og matrikulære forandringer.

Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2021

 

Høring

Forslag til Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2021 er fremlagt i offentlig høring fra den 7. september 2023 til og med 6. november 2023. I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget.

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest 6. november 2023 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver et høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger (kontaktoplysninger såsom navn, adresse, e-mail mv.) via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen.

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordenssystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger her.

Miljøscreeningsafgørelse og klagevejledning

  • I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

    På baggrund af screeningen er det vurderet, at mulighederne i planerne ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

    Miljøscreeningsafgørelsen og klagevejledning kan ses via følgende link:

    lokalplan 298_miljøscreeningsafgørelse