Hop til hovedindhold
Vedtagelse

Lokalplan 291 for HF Birkerød - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. oktober 2023 Lokalplan 291 for HF Birkerød.

Den vedtagne lokalplan kan ses via følgende link:

Lokalplan 291 for HF Birkerød.

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen omfatter kolonihaveforeningen HF Birkerød. Baggrunden for lokalplanen var at sikre en administrativ forenkling og klare retningslinjer for bebyggelse. Dermed kræver det for eksempel ikke bygge eller landzonetilladelse, hvis bebyggelse opføres i overensstemmelse med lokalplanen. 

Det er blandt andet lokalplanens formål at fastholde områdets anvendelse til rekreativt formål i form af kolonihaveområde samt at sikre, at området ikke anvendes til helårsbeboelse. Endvidere indeholder planen blandt andet bestemmelser for det maksimale omfang, størrelse og placering af bebyggelse i kolonihaveområdet.

Behandling af høringssvar 

Forslag til Lokalplan 291 var fremlagt i høring fra den 6. marts til den 1. maj 2023. Der indkom to høringssvar. 

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan det indkomne høringssvar er behandlet på kommunens hjemmeside under Politik og udvalg og under dagsordner og referater. 

Vedtagne ændringer

Der er foretaget følgende ændringer i lokalplanen i forhold til den udgave, der blev fremlagt i offentlig høring:

 • at § 6.11 ændres til: Alle bygninger inkl. overdækket terrasse skal placeres mindst 2,5 m fra havelodsskel til nabolod og mindst 1 m fra vej og sti. Lodgrænsen defineres som midte af oprindelig hæk. Dog kan terrasser, drivhus og legehus placeres 1 m fra havelodsskel til nabolod. Hævede terrasser må dog ikke placeres nærmere havelodskel mod nabo end 2,5 m og må ikke hæves mere end 30 cm over naturligt terræn.
 • at § 8.1 ændres til: Minimum 65 procent af det enkelte havelod skal fremstå grønt og beplantet i form af græsser, bede, træer og lignende. Der gælder dog for havelod nr. 41-45, at disse havelodder kan have en højere dækningsgrad med fastbelægning grundet kortlagt jordforurening, v2 areal.
 • at § 7.1 ændres til: Alle ydervægge i kolonihavehuse, skure og udhuse skal i sin helhed fremtræde i træ med bræddebeklædning og holdes i jordfarver, som vist i princippet på Kortbilag 3.

Redegørelsen konsekvensrettes som følge af ændringerne. 

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Klagevejledning

 • Klagevejledning

  Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside. 

  Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. § 2, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 130 af 28.01.2017 (om regler for klage til Planklagenævnet).

  Klagen indsendes via Klageportalen, som tilgås her: Nævnenes Hus' hjemmeside her. Login sker med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, jf. bekendtgørelsens § 3. 

  Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Planklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Planklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Planklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det, jf. bekendtgørelsens § 4. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

  Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet, jf. bekendtgørelsens § 6.

  Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. jf. § 8, stk. 1, i Lov nr. 1658 af 20.12.2016 om Planklagenævnet.

  De nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 108 af 28.01.2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet. Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet inden en af Planklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.

  Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62.