Hop til hovedindhold

Rådgivning til børn, unge og familier

Hvis I som børnefamilie i en periode har det svært, kan I få gratis og anonym rådgivning hos en rådgiver i forebyggende socialfaglig indsats tilknyttet jeres skoledistrikt.

Du kan søge rådgivning, hvis der for eksempel er sket pludselige hændelser eller forandringer i jeres familie, der giver mistrivsel eller svære problemer. Det kan være skilsmisse, alvorlig sygdom eller dødsfald i familien, eller dit barn eller teenager har problemer i sit fritids-, skole- eller studieliv.

Få rådgivning om den situation, du står i

 • Du kan få rådgivning om din forældrerolle eller problemer, der er knyttet til at være en børnefamilie.

  Det kan for eksempel være rådgivning om:

  • Børn og unges trivsel og udvikling
  • At være/blive forældre
  • At få hverdagen til at fungere som familie
  • Opdragelse
  • Teenagere i familien
  • Konflikter i familien
  • Børn i klemme i skilsmisse
  • Dilemmaer ved at være en sammenbragt familie
  • Kriser i forbindelse med for eksempel sygdom eller dødsfald i familien
 • Du kan ringe til Kontaktcentret på tlf.nr 4611 4141 og bede om Anonym Rådgivning i Myndighedsafdelingen.

  Telefontid: mandag- onsdag kl.10:00-15:00, torsdag kl. 10:00-17:00 og fredag kl.10:00-13:00

  Du er også velkommen til selv at rette henvendelse til den forebyggende rådgiver på dit barns skole eller dagtilbud via AULA. Denne henvendelse vil dog ikke være anonym. 

 • Når du har bestilt tid til en samtale, kommer du til at tale med en forebyggende rådgiver. I vil sammen drøfte din situation og undersøge dine muligheder for at komme videre.

 • Du kan som barn eller ung kontakte Familierådgivningen, uden at dine forældre får det at vide.

  Du kan være anonym. Det betyder, at du ikke behøver at sige dit navn.

  Du kan også få rådgivning hos Ungerådgivningen i Rudersdal Kommune:

  Ungerådgivningen (Ung i Rudersdal).

 • I særlige tilfælde har rådgiveren pligt til at sende en underretning til kommunen. Det sker, hvis familierådgiveren får formodning om, at børn eller unge under 18 år lever under forhold, der påvirker deres trivsel og udvikling negativt. I den situation bliver anonymiteten ophævet.

  Læs mere om offentligt ansattes underretningspligt 

Tilbud om digital skilsmissehjælp

 • Samarbejde efter Skilsmisse (SES) er en evidensbaseret digital platform, som hjælper skilsmisseforældre med at håndtere egne udfordringer, blive bedre til at forstå og støtte deres børn samt undgå typiske faldgruber i forældresamarbejdet.

  Som oprettet bruger på SES har du adgang til 18 moduler som er kategoriseret under tre forskellige temaer - dig selv, børn og samarbejdet. Der findes ikke nogen korrekt rækkefølge at gennemføre modulerne på, og du vælger derfor selv et modul ud fra hvilket tema der optager dig mest.

 • Rudersdal Kommune tilbyder gennem den digitale løsning 'Samarbejde Efter Skilsmisse' gratis skilsmissehjælp til alle borgere.

  Som forældre, der er blevet skilt eller gået fra hinanden, har du adgang til gratis skilsmissehjælp uden ventetid på www.ses.dk. Du kan tilmelde dig direkte på deres hjemmeside. 

  Få adgang til den digitale skilsmissehjælp

  Se en kort film om SES

Tilbud om forældrekursus i samarbejde efter skilsmisse (SES kursus)

 • SES-kurset er et gratis tilbud for skilte forældre og varer 3x3 timer. Forløbet er en hjælp til, at få det fælles forældreskab til at fungere. Kurset tilbyder viden om de ændrede livsomstændigheder, som en skilsmisse er for både børn og voksne. På kurset får du også redskaber til at håndterer kommunikation og udfordringer i jeres fælles forældreskab.

 • Kurset varer 3x3 timer og afholdes på hverdage i forløb over ca. 3 uger. Kurset er tilrettelagt som undervisning med plads til at være privat. Der vil være øvelser undervejs, som deltagerne kan lave med en anden kursusdeltager eller for sig selv. Kurset vil for nogle deltagere være en kombination af undervisning og opfølgende samtaler i Familiehusene. 

  Kvalificeret undervisning 

  Indholdet på SES-kurset er baseret på den nyeste og bedst dokumenterede viden. Du får adgang til den digitale platform ”Samarbejde efter skilsmisse” (SES) – som er udviklet af psykologer og forskere ved Københavns Universitet,- som formidler nyttig viden, samt hjælpsomme redskaber til skilte forældre. Elementer fra SES-platformen anvendes i undervisningen på kurset. Kurset forestås af certificerede SES-undervisere.

  Kursets indhold

  Kursusdag 1 - ”Forældre og konflikt”

  • De ændrede livsomstændigheder
  • Skilsmisse som en livskrise
  • Krise og sorg
  • Konfliktforståelse 

  Kursusdag 2 – ”Børns reaktioner og kommunikation i børnehøjde”

  • Skilsmissen set fra børneperspektiv
  • Børns ændrede livsomstændigheder
  • Forstå børns reaktioner og se dem som invitationer
  • At tale med børnene om skilsmissen og svære følelser

  Kursusdag 3 - ”Samarbejde i praksis”

  • Forudsætninger for forældresamarbejdet
  • Udfordringer og hvad der er vigtigt for børnene
  • samarbejdsformer
  • Metoder og værktøjer, som kan styrke kommunikationen
 • Kurset er gratis og udbydes i samarbejde mellem Familiehusene i de 4 kommuner: Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe.

  Kursussteder og -tider veksler.  Der vil være let forplejning til kurserne.

  Hvis du gerne vil deltage i et kursus og ønsker flere informationer om planlagte forløb, kan du henvende dig til Rudersdal Familiehus på mail: familiehuset@rudersdal.dk

Rådgivning for børn og unge med handicap

Hvis du har brug for rådgivning om dit barn kan du kontakte en socialrådgiver i Social Myndighed og Rådgivning.

Socialrådgiveren har indgående kendskab til handicapområdet og kan vejlede dig og din familie om diverse støttemuligheder.

Hvis dit barn for nyligt har fået et handicap eller en alvorlig sygdom, kan du inden for de første tre måneder få besøg af en familievejleder eller socialrådgiver fra kommunen.

Her kan du få rådgivning

 • Du kan få besøg af en familievejleder inden for de første tre måneder, efter at kommunen har fået kendskab til dit barns handicap eller alvorlige sygdom.

  Målet med familievejlederordningen er at bygge bro mellem jer som familie og kommunen i den indledende fase.

  Vejledningen kan foregå i jeres eget hjem.

  Familievejlederen kan ikke træffe afgørelser om hjælp til dit barn eller din familie. Når vejledningen er afsluttet, vil familievejlederen formidle kontakt og viden til sagsbehandleren i Handicapteamet i Børn og Familie.

  Du kan kontakte familievejlederne på familievejlederordning@rudersdal.dk

 • Familievejlederen kan tale med dig om jeres nye situation som familie og give en introduktion til hvilke rettigheder og mulighed for støtte, der er for dit barn og for jeres familie.

  Familievejledningen vil indeholde:

  • En introducerende og helhedsorienteret vejledning om familiens rettigheder og hjælpemuligheder
  • Oplysning om vidensmiljøer og handicaporganisationer
  • Formidle kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne, så I kan danne netværk.

  Du kan kontakte familievejlederne pr. mail på familievejlederordning@rudersdal.dk 

 • Du kan få rådgivning hos en socialrådgiver, hvis du har spørgsmål til mulighederne for at få hjælp, støtte og behandling til dit barn. Dit barn kan f.eks. have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller en alvorlig sygdom fx en kræftsygdom eller psykisk lidelse, som kræver særlig støtte.

  Du kan også søge rådgivning, hvis I som familie har udfordringer med at få familielivet til at hænge sammen som følge af dit barns handicap eller sygdom. Det kan fx være samlivsproblemer, opdragelsesproblemer eller psykiske problemer.

  Du kan kontakte Børn og Familie på tlf. 46 11 41 41 og bede om at tale med en socialrådgiver.

 • Når du søger om hjælp og støtte, vil tildelingen altid ske på baggrund af en konkret individuel vurdering af jeres behov.

  Hvis du vil vide mere om serviceniveau og mulighederne for hjælp og støtte til børn og unge under 18 år med en funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom, kan du læse mere i Vejledende serviceniveau 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Børn som har faglige, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder kan have brug for pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Her kan du læse om mulighederne. Du kan også kontakte Børn og Familie for at høre mere.

Tilbud for børn med særlige behov via skole og dagtilbud

 • Børn som har faglige, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder kan have brug for pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

  PPR-teamet i Rudersdal Kommune består af en tværfaglig gruppe af psykologer, logopæder, ergo- og fysioterapeuter.

  Vi tilbyder rådgivning og vejledning til forældre, skoler og dagtilbud for børn i alderen 0 til 18 år.

  Hvad baserer rådgivningen sig på?

  PPR-teamet er med til at facilitere forandringsprocesser i barnets miljø, som understøtter læring, trivsel og udvikling. Vi indgår som sparringspartnere i samarbejde med de øvrige voksne omkring barnet og foretager i den forbindelse praksisnære observationer og eventuelle undersøgelser af barnets funktionsniveau.

  Vores mål er at skabe positiv forandring for barnet gennem de voksne tættest på barnet, så barnet kan indgå i udviklende fællesskaber og læringsmiljøer. 

  I særlige tilfælde kan PPR-teamet udarbejde en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) hvis barnet/den unge har brug for omfattende specialundervisning eller specialpædagogisk bistand.

 • Hvis du har brug for at komme i kontakt med PPR, kan du enten forhøre dig i dit barns skole eller dagtilbud, eller du kan kontakte Børn og Familie på 46 11 41 41 i telefonåbningstiden.

Tilbud til udsatte børn og unge med særlige behov i fritiden

Kommunen har en række forskellige muligheder for at hjælpe jer som børnefamilie i fritiden, hvis I oplever, at jeres barn mistrives. Fælles er, at alle muligheder beror på en individuel og konkret vurdering og sker i samarbejde med en socialrådgiver.