Hop til hovedindhold

Ændringer på din grund

På denne side kan du læse mere om reglerne for terrænregulering, udstykning og ændring af din indkørsel.

Terrænregulering

 • Som udgangspunkt må du regulere terrænet på din grund +/- 0,5 meter, så længe du holder dig mindst én meter fra naboskel. Du skal dog altid orientere dig i det gældende plangrundlag.

  Find din lokalplan

  Hvis du ikke bor i et område med en lokalplan, gælder byggelovens bestemmelser.

  Hvis du vil terrænregulere mere end +/- 0,5 meter, skal du altid søge om tilladelse hos kommunen. Du skal også have tilladelse fra kommunen til en terrænregulering, hvis din grund tidligere er blevet terrænreguleret.

  Du skal ansøge om tilladelse ved at sende en mail med din ansøgning til Byplan@rudersdal.dk.

  Det er dit ansvar som bygherre at sikre, at der ikke sker skade på omkringliggende bygninger, grunde, ledningsanlæg så som kloaker, vandforsyning, fibernet mv.

 • Hvis du overvejer at terrænregulere på din grund, skal du huske at tage hensyn til dine naboer, så de ikke påvirkes negativt af ændringerne på din grund.

  De mest almindelige ulemper er:

  • Indbliksgener
  • Skyggevirkning for lavere liggende ejendomme
  • Risiko for jordskred mod nabo
  • Regn- og overfladevand havner hos nabo (vandet skal holdes på egen grund).

  Hvis du har foretaget en terrænregulering, der er til gene for din nabo, kan kommunen kræve, at du ændrer forholdet.

 • Reglerne for terrænregulering er ens, uanset om du bor i hus, dobbelthus, rækkehus, etagebyggeri – eller du vil terrænregulere ved en erhvervsbygning.

  Der er altså ingen forskel på, hvad du må og ikke må i forhold til at hæve og sænke terrænet, hvis du bor i hus eller ejer en fabrik.

 • Hvis du ikke bor i et område med en lokalplan, gælder byggelovens bestemmelser.

  Terrænregulering i område med lokalplan:

  Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplanen, og lokalplanen indeholder bestemmelser om terrænregulering, kan du terrænregulere, så længe du følger bestemmelserne. Det er altid en god ide at varsle dine naboer, før du påbegynder reguleringen.

  Terrænregulering i område uden lokalplan:

  Hvis du ikke bor i et område med en lokalplan, gælder byggelovens bestemmelser.

 • Som i byzone gælder som udgangspunkt, at du kan terrænregulere dit terræn +/- 0,5 meter, så længe du er mindst en meter fra naboskel. Hvis du vil terrænregulere mere, skal du ansøge kommunen om tilladelse ved at sende en mail til Byplan@rudersdal.dk.

  Hvis du vil ansøge om en større terrænregulering, der kan medføre et behov for etablering af støttemure, skal der tages hensyn til både terrænreguleringens og støttemurens påvirkning af stedets natur, oplevelsen af landskabet og naboforhold.

  Hvis du vil foretage en terrænregulering, der medfører en ændret anvendelse af et areal, skal du ansøge kommunen om en landzonetilladelse. Det kan f.eks. være ved etablering af støjvolde på landbrugsarealer.

  På arealer inden for en landskabsfredning eller naturbeskyttelseslovens sø- og åbeskyttelseslinjer kan der ikke ske nogen form for terrænregulering uden meddelelse af dispensation fra kommunens side

Udstykning

 • Hvis du ønsker at ændre din ejendoms skel, kan der være flere forhold, som har indflydelse på, om der kan udstykkes, eller skellene kan ændres.

  Før du går videre med dit ønske, bør du undersøge reglerne gældende for din ejendom eller kontakte Byplan på byplan@rudersdal.dk.

  Lokalplaner, byplanvedtægter og kommuneplanen fastlægger en række regler, som har indflydelse på dine muligheder, herunder størrelsen af den enkelte til grund, en bestemt udstykningsplan eller forbud mod udstykning. Endvidere fastlægges bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom i disse dokumenter.

  Indtast din adresse for at finde din lokalplan.

  Hvis ikke der er en gældende lokalplan på området, skal du orientere dig i Kommuneplanen:

  Kommuneplan 2021

  Derudover er der krav til afstanden til eksisterende bebyggelse samt muligheden for at skabe vejadgang til en ny grund. Endvidere kan der være forhold af miljømæssig karakter.

  Du skal være opmærksom på, at udstykning i landzone kræver en særlig tilladelse. Hvis du overvejer udstykning i landzone, skal du kontakte byplan vedr. proces og muligheder. Du kan kontakte os på e-mailadressen byplan@rudersdal.dk.

  Der kan også være tinglyst servitutter/deklarationer, som fastlægger en bestemt udstykning eller anvendelse. Tinglysninger kan findes på Den digitale tingbog.

  Den digitale tingbog (Tinglysningsretten)

 • Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din grund kan udstykkes, eller der kan foretages andre matrikulære ændringer, kan du henvende dig til en privatpraktiserende landinspektør. Du kan også sende en mail til os på Byplan@rudersdal.dk med dit spørgsmål.

  I mailen skal du redegøre for følgende forhold:

  • Din grunds beliggenhed
  • Størrelse
  • Hvilke matrikulære ændringer du overvejer
  • Eventuelle servitutter
  • Særlige forhold på din ejendom.

  Så modtager du et principielt svar på, om ændringerne kan lade sig gøre inden for rammerne af lokalplanen/byplanvedtægten eller kommuneplanen.

  Du skal være opmærksom på, at der kan være forhold, som først afklares i forbindelse med en eventuel konkret ansøgning, og som i sidste ende kan hindre en udstykning.

  Hvis du ønsker en erklæring om mulighed for udstykning i forhold til ejendomsavancebeskatningsloven, skal du, eller din rådgiver, sende en mail til os på Byplan@rudersdal.dk.

 • Når du har undersøgt, hvad der gælder for din ejendom, og har et konkret ønske om at få foretaget en udstykning eller ændring af dine skel, skal du kontakte en privat praktiserende landinspektør, som udarbejder en sag om de ønskede matrikulære ændringer. 

  Kommunen modtager sagen fra landinspektøren. Vi vurderer og godkender sagen og returnerer den til landinspektøren. Landinspektøren videresender sagen til Geodatastyrelsen, som er den myndighed, som endelig godkender de matrikulære ændringer.

  Orienter dig om regler, afgifter og gebyrer (Geodatastyrelsen)

Ændring af adgang til din ejendom

 • Hvis du ønsker en ny adgang (overkørsel) til din ejendom eller vil ombygge en eksisterende, skal vi godkende det.

  Det gælder, hvad enten du bor på en offentlig eller en privat fællesvej.

  Du kan ansøge enten i forbindelse med en byggesag eller skrive direkte til Teknik og Miljø tom@rudersdal.dk.

  HUSK at sende en tegning med der viser placering og udformning af adgangen.

  Du kan læse mere om reglerne for overkørsler i vores folder om emnet:

  Læs mere om overkørsler