Hop til hovedindhold

Anmeld flytning af jord

Hvis du skal flytte mindre end én kubikmeter jord, skal du ikke anmelde flytningen til kommunen. Du kan blot aflevere jorden på en af Rudersdal Kommunes to genbrugspladser.

Har du mere end én kubikmeter jord fra et område i byzone eller fra et område, der er kortlagt som forurenet, skal du anmelde flytningen. På baggrund af oplysningerne godkender (anviser) Rudersdal Kommune jordflytningen.

Om anmeldelse og godkendelse af jordflytning

 • Hvis jorden kommer fra et område i byzone eller fra et område, der er kortlagt som forurenet, skal vi godkende jordflytningen.

  Når vi har godkendt dit ønske, kan du flytte jorden.

  Du behøver dog ikke vores godkendelse, før du flytter jorden, hvis du enten flytter den til et modtageanlæg, som er godkendt til at modtage jorden, eller til et karteringsanlæg, der selv tager prøver af jorden. Dette kaldes en straksflytning.

  Hvis du gerne vil have jorden kørt til en anden modtager, eller jorden er kraftig forurenet, skal du fortsat anmelde jorden via Jordweb til kommunen. Selve flytningen af jorden kan først ske, når vi har givet tilladelse, eller når der er gået fire uger efter din anmeldelse.

  Hvis flytningen giver væsentlige ændringer af projektet, har du som anmelder ansvar for på eget initiativ at stoppe gravearbejdet. Anmeldelsen skal derpå ajourføres og godkendes i Klima, Natur og Miljø.

 • Hvis du ønsker at genanvende opgravet jord på opgravningsstedet, og jorden ikke kan opbevares ved opgravningen, kan du få lov til at deponere jorden midlertidigt et andet sted.

  Dette kræver en § 19-tilladelse, som du skal søge om hos kommunen. Kontakt Klima, Natur og Miljø på tlf. 46 11 24 00 for flere oplysninger om det.

 • Du kan sende anmeldelsen via Jordweb. Jordweb kan anvendes af både den person, der skal have jorden flyttet (anmelder), det sted, hvor jorden skal hen (modtageanlæg), og kommunen.

  • Første gang du bruger Jordweb, skal du registrere dig i systemet. Systemet gemmer dine stamoplysninger.
  • Derefter kan du oprette anmeldelsen og vedlægge den tilhørende dokumentation, kopi af analyserapporten for jorden samt kort, der viser, hvor prøverne er taget.
  • Som anmelder skal du vælge kommune, jordmodtager og transportør.

  Du skal regne med, at der kan gå to-tre arbejdsdage, før du får tilladelsen.

  Når vi har givet dig tilladelse, kan du flytte jorden. Jordmodtageren registrerer den faktiske jordmængde og lukker sagen.

 • Lossepladser

  Skibstrup Affaldscenter

  Gørlundevej 4

  3140 Ålsgårde

  Telefon: 49 28 35 40

  Telefax: 49 28 35 41

  Toelt Losseplads

  Hørsholmvej 43

  3490 Kvistgård

  Telefon: 45 16 05 00

  Telefax: 45 16 05 11

  Frederiksværk Losseplads

  Havnesvinget 10

  3300 Frederiksværk

  Telefon: 47 78 44 39

  Telefax: 47 72 31 68

  AV Miljø

  Avedøreholmen 97

  2650 Hvidovre

  Telefon: 36 77 15 99

  Telefax: 36 77 18 99

  Fyldpladser

  Bregnebjerggårds Grusgrav og Fyldplads

  Slangerupvej 31

  3540 Lynge

  Telefon: 48 18 80 01

  Telefax: 48 18 72 84

  Farum Sten & Grus A/S

  Stensøvej 2

  3540 Lynge

  Telefon: 48 18 70 03

  Kalvebod Miljøcenter

  Selinevej 2

  2300 København S

  Telefon: 32 50 50 42

  Telefax: 32 50 32 04

  Jordbehandlingsanlæg

  RGS 90

  Selinevej 4

  2300 København S

  Telefon: 32 48 90 90

  Telefax: 32 50 80 80

Spørgsmål og svar

 • I nedenstående har vi skitseret proces, roller og ansvar ved jordflytninger. Du kan også se, hvad du skal gøre, hvis du er bekymret for, om en jordflytning med stærkt forurenet jord håndteres korrekt.

  Hvad er lovgrundlaget ift. jordflytning i Danmark?

  Lovgrundlaget for jordflytning i Danmark er fastlagt i Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven. De specifikke regler om jordflytning findes i Jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2007 med senere ændringer). Det er Regionerne der klassificerer jord i Danmark. 

  Hvad er forureningsgrader af jord og hvordan klassificeres de?

  Forurenet jord klassificeres oftest efter kl.1-4, hvor kl. 1 er ren jord og kl. 4 er kraftigt forurenet jord.

  1. Ren Jord: kl. 0-1, ingen forurenende stoffer over en fastsat grænse = jordkvalitets­kriteriet. Åben-land/landzone klassificeres automatisk som ren jord uden krav om undersøgelse ved flytning.

  2. Lettere forurenet Jord: kl. 2-3. I byområder forventes jorden at være lettere forurenet fra trafik, opvarmning og industri, disse områder er automatisk klassificeret som lettere forurenet, med krav om undersøgelse ved flytning.

  3. Stærkt Forurenet Jord: kl. 4, hvor koncentrationer af stoffer udgør en væsentlig risiko for miljø, natur eller/og sundhed.

  Klassificering sker gennem prøvetagning, analyse og klassificering ift. fastsatte grænseværdier.

  Hvad er den overordnede proces ifm. jordflytning og hvem står for hvad?

  Ved flytning af mere end en kubikmeter jord skal man anmelde jordflytning via Jordweb. Typisk er jordprøvetager/-anmelder ikke borgeren/grundejer men en virksomhed. 

  1. Anmeldelse: Flytning af jord skal anmeldes til kommunen, typisk af jordprøve­tager eller jordmodtager via Jordweb.dk.
  2. Prøvetagning: Der er regler for, hvordan jordprøver skal udtages for at sikre, at det er en repræsentativ prøve som udtages.
  3. Analyse: Foretages af certificerede miljølaboratorier. 
  4. Vurdering af forureningsgrad: Analysen fastlægger forureningsniveauet, hvilket afgør håndteringsmetoden, dvs. hvilke jorddepoter der må modtage jorden.
  5. Transport og Bortskaffelse: Jorden transporteres til godkendte modtageanlæg, deponier eller anden anvendelse afhængigt af forureningsgraden. Alle anlæg der modtager jord skal have en godkendelse af den kommune hvor anlægget er placeret. Værtskommunen kan føre tilsyn med anlægget og med kørslerne.

  Jorden kan også sendes til kartering, hvilket vil sige, at jorden køres direkte til et godkendt modtageanlæg, som udtager jordprøver til analyse, og på baggrund af analyseresultatet bestemmes endelig placering af jorden. Karteringsanlæg er altid godkendte til at kunne modtage alle klassificeringer af jord.

  Roller og ansvar

  • Regionerne: står for kortlægning af forurenede arealer, vejledning om anvendelsen på de forurenede arealer og den offentlige, prioriterede indsats på jordforureningsområdet.  Det betyder, at regionen står for eventuel oprydning eller andre tiltag, der har til formål at mindske risikoen ved f.eks. at bo på forurenede arealer. 
  • Kommunen: Anviser jordflytninger, fører tilsyn, tilbyder vejledning og udfører evt. stikprøvekontroller hvis der er et jorddepot i kommunen.
  • Jordmodtager / rådgiver / entreprenør: Anmelder jordflytning og sikrer korrekt håndtering og bortskaffelse af forurenet jord, samt laver kortmateriale og bestiller analyser.
  • Entreprenør/Rådgiver: Udfører jordflytningen og sikrer, at procedurerne overholdes og at jorddepotet har plads til jorden.
  • Laboratorier: Udfører analyser af jord efter faste procedurer. Laboratorierne skal være akkrediterede for at de må anvendes af dem, som bestiller analyserne.

  Hvordan sikres det, at prøverne er korrekte?

  Prøvernes korrekthed sikres gennem standardiserede procedurer og krav om akkreditering af laboratorier.

  Hvem sikrer, at der ikke snydes ift. prøvesvarene? Hvordan sikres det?

  Kommunen fører evt. tilsyn og kan foretage stikprøvekontroller. En stikprøvekontrol kan foretages ved, at kommunen er fysisk til stede ved på- eller aflæsning af jord og  undersøger om køresedlen for den jord, der er på lastbilen, stemmer overens med det faktiske læs jord på lastbilen. 

  Kommunen foretager ikke stikprøver medmindre der er begrundet mistanke. I udgangspunktet vil det være meget svært at opdage snyd med analyseresultaterne, når de er udført af et akkrediteret laboratorie.

  Akkrediteringskrav for laboratorier og krav om grundig dokumentation sikrer pålidelighed og nøjagtighed.

  Hvem skal jeg henvende mig til, hvis jeg har mistanke om, at forurenet jord ikke håndteres korrekt? 

  Du skal kontakte kommunen. Forbered dokumentation som fotos, noter om observerede aktiviteter, datoer og eventuelle kommunikationer med de involverede parter. Nogle typer af forurening kan fx forårsage stærk kemisk lugt eller misfarvning af jorden. 

  Jeg er bekymret for, om jord tæt på mig er forurenet - hvad gør jeg?

  Kontakt kommunen for information om tidligere undersøgelser og vurderinger af  jorden. 

  www.danmarksarealinformation.miljoeportal.dk/ kan du også søge på en adresse og se registrerede prøvesvar. 

Baggrundsinfo

Pligt til at anmelde jordflytning

Enhver, der flytter jord, har pligt til enten selv at anmelde jordflytningen eller sikre, at det sker, inden jorden flyttes.

Ofte vil det være ejeren, brugeren eller bygherren, der anmelder jordflytningen. Entreprenøren eller transportøren skal dog sikre sig, at anmeldelsen er sket ved at få jordens følgeseddel fra anmelderen.

Jordens indhold af forurenings-komponenter skal være undersøgt i nødvendigt omfang.

Udtagning af jordprøver til analyse, valg af nødvendigt antal analyser og klassificering af jorden efter forureningsniveau skal foretages i henhold til Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr. 1452 af 7. december 2015.

Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland

Udgivet af amterne på Sjælland og Lolland-Falster samt Frederiksberg og Københavns Kommuner, januar 2000.

Lovgrundlag

For nedenstående lovgrundlag, søg på Retsinformation:

 • Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, lov nr. 895 af 3. juli 2015
 • Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation ifm. flytning af jord, nr. 1452 af 7. december 2015
 • Restproduktbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1414 af 30. november 2015

www.retsinformation.dk

Jordflytningsregulativ Rudersdal Kommune