Hop til hovedindhold

Sten- og jorddiger

Flere steder i Rudersdal Kommune kan du se diger fra ældre tider. Her kan du læse mere om digerne, og hvilke der er beskyttede.

Information om sten- og jorddiger

 • Sten- og jorddiger er menneskeskabte volde opført af sten, jord eller tørv.

  De ældste diger er opført i jernalderen for 2000 år siden. De fleste diger, som man ser i landskabet i dag, er fra 17-1800-tallet.

  Digerne blev lavet for at markere skel mellem sogne, ejerlav, marker og ejendomme. De holdt desuden husdyrene væk fra de dyrkede marker og ude af skovene.

  Digerne, og de mønstre de danner, fortæller om kulturlandskabets udvikling og afspejler, hvordan man i ældre tider udnyttede landskabet. I dag fungerer digerne desuden som vigtige levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab og et rigere dyreliv.

  Digerne er beskyttede af museumslovens § 29a, stk. 1. Det betyder, at digerne skal bevares, og der ikke må foretages ændringer i deres tilstand.

 • Beskyttelsen efter museumslovens § 29a, stk. 1 gælder diger i landzone og diger, der ligger på grænsen mellem land- og byzone eller i sommerhusområder.

  Diger i byzone er altså ikke omfattet af beskyttelsen, ligesom diger, der kun tjener kystbeskyttelsesformål og diger omkring kirkegårde, der er omfattet af lovgivningen om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, ikke er omfattet.

  Følgende diger er generelt beskyttede:

  • Stendiger
  • Offentligt ejede sten- og jorddiger
  • Sten- og jorddiger på eller omkring beskyttede naturtyper som overdrev, enge og moser
  • Sten- og jorddiger angivet med digesignatur på det senest reviderede kort 1:25.000 fra Kort- og Matrikelstyrelsen fra før 1992.

  Disse diger blev generelt beskyttet ved lov i 1992.

  Diger kan også være beskyttet via anden lovgivning. For eksempel kan et dige være udpeget som et beskyttet fortidsminde, eller det kan være beskyttet ved fredning, lokalplan eller en tinglyst deklaration.

 • Du kan se placeringerne af de beskyttede diger på Arealinfo.

  Placering af beskyttede diger (Arealinfo.dk)

  Du skal være opmærksom på, at kortene, der viser de beskyttede diger, kun er vejledende. Der kan altså godt være et beskyttet dige på en ejendom selvom, det ikke fremgår af kortet.

  Hvis du er i tvivl om et dige er beskyttet, kan du kontakte Byplan på byplan@rudersdal.dk.

  Som lodsejer må du ikke ændre, fjerne eller beskadige et dige. Ønsker du at foretage ændringer, skal du søge en dispensation hos kommunen. Læs mere på fanen nedenfor.

 • Du må ikke foretage ændringer af et dige. Kommunen kan dog i særlige tilfælde give dispensation til ændringer. Hvis du ønsker at ændre et dige ved f.eks. at lave et gennembrud eller foretage en omfattende restaurering af diget, skal du søge kommunen om dispensation.

  Du skal sende en skriftlig ansøgning til Rudersdal Kommune. Du skal begrunde din ansøgning, og du skal beskrive, hvad du ønsker at gøre, samt hvor diget ligger. Vedlæg også et kort med markering af diget og det påtænkte tiltag. Hvis du ikke selv ejer ejendommen, hvor diget ligger, skal der indsendes en fuldmagt fra ejendommens ejer sammen med din ansøgning.

  Ansøgningen kan sendes til pr. mail til byplan@rudersdal.dk, via eBoks eller pr. brev til Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

 • Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der er tilsynsmyndighed på beskyttede sten- og jorddiger. Det betyder, at der er Slots- og Kulturstyrelsen, der fører tilsyn med de beskyttede diger.

  Slots- og Kulturstyrelsen (Kulturministeriet)