Hop til hovedindhold

Anmeld fund af bjørneklo

Kæmpebjørneklo er en uønsket planteart, som fortrænger andre planter og er negativ for biodiversiteten. Den har en giftig saft, som kan give forbrænding ved nærkontakt. I Rudersdal ønsker vi at forbedre kvaliteten af vores natur ved at arbejde for at udrydde planten fra kommunen.

Ser du bjørneklo uden for din egen matrikel, kan du give os besked:

Indsatsplan mod kæmpebjørneklo 2024-2033

Målsætningen for indsatsplan 2024-2033 er, at vi ved fælles hjælp reducerer de relativt få eksisterende bestande af bjørneklo til et minimum og forhindre yderligere spredning.

På denne side kan du læse om grundejerens ansvar, kommunens forpligtelser og få anbefalinger til, hvordan du bekæmper planten.

Grundejerens pligt og plan for bekæmpelse

 • Har du kæmpebjørneklo på din grund, skal du på din grund:

  • Begynde bekæmpelsen i henhold til gældende tidsfrister.
  • Sikre at bjørnekloen ikke breder dig - i praksis skal du fortsætte bekæmpelsen gennem hele vækstsæsonen, så planten ikke spreder frø. En effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo er således krævende og strækker sig over mange år.
 • Marts

  Bjørneklo spirer frem - begynd bekæmpelse hurtigst muligt.

  April

  Maj

  1. bekæmpelsesfrist: 1. maj skal første bekæmpelse være sket på alle arealer med kæmpebjørneklo.

  Juni

  2. bekæmpelsesfrist: 15. juni skal alle arealer med kæmpebjørneklo være bekæmpet effektivt.

  August

  3. bekæmpelsesfrist: 1. august skal den opfølgende bekæmpelse af kæmpebjørneklo være afsluttet.

  September

  Oktober

  Tjek arealet en sidste gang

Sådan bekæmper du bjørneklo bedst muligt

I bekæmpelsen kan du bruge flere metoder, hvor rodstikning eller opgravning er de mest effektive på mindre bestande (< 100 planter), som der i de fleste tilfælde er tale om her i kommunen.

På Miljøstyrelsens hjemmeside er der en grundig gennemgang af bekæmpelsesmetoder efter arealtype og bestandsstørrelse.

Miljøstyrelsen om kæmpebjørneklo

Rammer for bekæmpelse af bjørneklo

 • Rudersdal Kommune er grundejer på lige fod med alle andre og har dermed også pligt til at bekæmpe kæmpebjørneklo på alle kommunale arealer.

  Vi arbejder desuden med:

  • at føre tilsyn med bekæmpelsen på de private arealer, anvise egnede bekæmpelsesmetoder og rådgive om bekæmpelsesstrategier.
  • at inddrage borgerne i overvågningen af - og kampen mod - kæmpebjørneklo.
  • at skabe overblik over forekomsten af kæmpebjørneklo og følge op på fremdriften i bekæmpelsen.
 • Kommunen har pligt til at kontrollere, at indsatsplanens bestemmelser bliver overholdt. Det betyder, at vi fører tilsyn i vækstsæsonen for at se, om der bekæmpes kæmpebjørneklo på alle arealer, og at de gældende tidsfrister overholdes.

  Tilsynsperioden annonceres på kommunens hjemmeside, sociale medier og med brev til grundejere, som vi er bekendt med har kæmpebjørneklo på deres arealer.

  Hvis vi konstaterer, at bekæmpelsen ikke foregår i overensstemmelse med indsatsplanens bestemmelser, kan vi udstede påbud til den pågældende grundejer om at foretage en effektiv bekæmpelse inden for en frist på 14 dage.

  Af påbuddet vil fremgå, hvornår kommunen vil foretage kontrol, og at kommunen ved samme lejlighed kan iværksætte bekæmpelse på ejers regning, hvis påbuddet ikke er efterkommet.

 • Lovgrundlaget for denne plan er Bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

  Bekendtgørelse nr. 842 af 23. juni 2017

  Ifølge bekendtgørelsen kan kommunen udfærdige en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

  Med udgangspunkt i den endeligt vedtagne indsatsplan har ejere eller brugere af arealer med kæmpebjørneklo pligt til at foretage en effektiv bekæmpelse af planten, jævnfør bestemmelserne i indsatsplanen.

Erfaringer og kort over forekomster

 • I den første indsatsplan fra 2008 var der udpeget ni områder, hvor såvel kommunen som de private grundejere var forpligtet til at foretage bekæmpelse.

  Bestandene af kæmpebjørneklo var i vid udstrækning under bekæmpelse i områderne, så langt de fleste blev forhindret i at sprede sig. Nye individer spirede dog frem i stor mængde, fordi frøbanken i jorden stadig var stor.

  Der blev også registreret bestande af bjørneklo uden for indsatsområderne på private arealer, hvor der ikke blev bekæmpet, og hvor kommunen ikke kunne håndhæve bekæmpelsen.

  Derfor blev der vedtaget en ny indsatsplan for perioden: 2014-2023, som inkluderede hele kommunens areal. Med ændringen blev alle borgere i kommunen ligestillet, og alle blev forpligtet til at arbejde sammen for at komme den uønskede plante til livs.

  Som følge af en ny bekendtgørelse fra 2017 fik kommunerne mulighed for at bekæmpe bjørneklo på private ejendomme for ejers regning, hvis ejer ikke efterkommer et påbud fra kommunen. Disse forhold blev indarbejdet i en opdateret og digitaliseret udgave af indsatsplan 2014-2023.

  Bekæmpelse af kæmpebjørnekloen på både kommunale og private arealer er med årene blevet mere effektiv og målrettet. Således er der med indsatsplan 2014-2023 nu langt færre arealer og mindre bestande med den uønskede plante. Se også kortet med forekomster for tre tidsperioder.

  Nærværende indsatsplan 2024-2033 afløser den foregående ti-års plan med samme langsigtet mål om at få udryddet kæmpebjørnekloen i Rudersdal Kommune.

 • Hvis du klikker på signaturforklaringen (tre vandrette streger i venstre side af kortet), kan du få vist de tidligere indsatsområder og forekomsterne fra før 2013.

  En prik på kortet svarer til forekomst af minimum ti planter.

Om kæmpebjørnekloen

En invasiv art

Kæmpebjørneklo hører ikke naturligt hjemme i det danske økosystem, men kom til Danmark i 1800-tallet som prydplante fra Kaukasus på grund af sine imponerende blomsterskærme.

I dag har kæmpebjørneklo bredt sig og udgør et problem for planter og dyr i den danske natur, idet den danner store sammenhængende bevoksninger, der fortrænger det naturligt hjemhørende plante- og dyreliv.

Planten udgør også et problem for mennesker, da dens saft kan give alvorlige forbrændinger på huden.

Læs om kæmpebjørnekloen (Miljøstyrelsen)