Hop til hovedindhold

Vandløb og søer

Ud over at være en smuk og naturskøn kommune er Rudersdal også begunstiget af mange smukke vandløb og søer, som der imidlertid knytter sig en række regler til.

I Rudersdal er i alt ca. 19 km offentlige vandløb, som Rudersdal Kommune vedligeholder.

Hertil kommer et ukendt antal private vandløb, som både omfatter åbne vandløb, rørlagte vandløb, grøfter, dræn mv. Desuden ligger der i kommunen omkring 620 søer - hver med et areal på mere end 100 kvadratmeter.

Endelig skaber vandløb, vandhuller og søer vigtige levesteder for en række dyr og planter.

Sådan er ansvaret for vandløb

 • Hvis du ejer eller bruger arealer langs et offentligt vandløb, må du acceptere, at det er os, som vedligeholder både de åbne og rørlagte strækninger af vandløbet.

  Gælder det private vandløb (både rørlagte og ikke-rørlagte), står bredejerne selv for vedligeholdelsen.

  Hvis du ønsker at ændrer på forholdene i vandløb, skal du være opmærksom på, at det kræver en tilladelse efter vandløbsloven og eventuelt også efter naturbeskyttelsesloven.

  Søg efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven på Retsinformation:

  www.retsinformation.dk

  Vedligeholdelse af private vandløb

  Udarbejdelse af reguleringsprojekter for vandløb

  Godkendelse af reguleringsprojekter for vandløb

  Information om hvad der ikke er tilladt ved vandløb

 • Det kan være en fordel for dyre- og plantelivet, hvis der etableres nye vandhuller/søer, eller at eksisterende søer oprenses eller udvides. Den bedste natur opstår, når vandet er rent, og der er åbent vandspejl, så der kan komme lys til bunden af søen.

  Hvis du ønsker at etablere en ny sø på din ejendom, skal du søge tilladelse hos kommunen. Vi giver som regel tilladelse, hvis vandhullet skal graves på dyrket mark, mens vi sjældent gør det i ådale eller beskyttede naturområder som enge, moser, heder, overdrev og kilder.

  Søer og vandhuller med overfladeareal på 100 kvadratmeter (fx 10 meter x 10 meter) eller derover er beskyttede af Naturbeskyttelseslovens §3.

  Søg efter naturbeskyttelsesloven på Retsinformation:

  www.retsinformation.dk

  Information om vandhuller og småsøer

  Derfor må du ikke ændre tilstanden i disse søer, før du har søgt om og fået dispensation for §3 beskyttelsen. Du skal søge dispensationen hos Rudersdal Kommune. Skriv til Teknik og Miljø på tom@rudersdal.dk.

  Beskyttelsen gælder mod enhver tilstandsændring, dvs. også hvis du blot ønsker at oprense din sø eller dit vandhul.

 • Anlæggelse af broer i og ved søer anses for at være en ændring af søens tilstand. Bor du ned til en sø, og vil du gerne etablere en bådebro og / eller badebro, skal du derfor søge os om en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven. Hvis du ikke selv er bredejer / søejer, skal du desuden søge ejeren af søen om tilladelse.

  Som udgangspunkt administrerer vi Naturbeskyttelsesloven restriktivt bl.a. på grund af erfaringer med tidligere afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Under alle omstændigheder vil vi i hvert tilfælde træffe en individuel afgørelse baseret på de aktuelle forhold omkring den pågældende sø. Send din ansøgning til Teknik og Miljø:

  tom@rudersdal.dk

 • Som udgangspunkt er sejlads på søer og vandløb tilladt for småfartøjer uden motor, hvis det ikke er til skade for søen, vandløbet eller for andres jagt eller fiskeri.

  Det gælder dog ikke, hvis der kun er en enkelt ejer af bredden, søen eller vandløbet – fx staten eller Rudersdal Kommune. I så fald kan ejeren fastsætte andre regler.

  Desuden kan vandløbsmyndighederne også regulere sejlads på søer og vandløb. Husk derfor altid at tjekke de lokale regler, før du begiver dig ud på vandet.

Lovgivning

Vandløb og lovgivningen

I vandløbsloven står, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Samtidig skal der tages hensyn til dyre- og plantelivet i vandløbene.

Alle offentlige vandløb er omfattet af et vandløbsregulativ, hvor det blandt andet står, hvor meget og hvordan vandløbene bliver vedligeholdt.

Søg efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven på Retsinformation:

www.retsinformation.dk