Hop til hovedindhold

Kommuneplanen, lokalplaner og byplanvedtægter

Her kan du læse mere om kommuneplanen, lokalplaner og byplanvedtægter i Rudersdal Kommune.

Kommuneplanen

 • Kommuneplanen beskriver hele kommunens udvikling.

  Enkelte områder i kommunen er ikke omfattet af hverken en lokalplan eller en byplanvedtægt. Her er det kommuneplanens bestemmelser sammen med Bygningsreglementets kapitel 2, der ligger til grund for administrationen. Du kan finde den gældende kommuneplan her:

  Kommuneplan 2021

 • Før kommunalbestyrelsen kan vedtage kommuneplanen, skal kommunen offentliggøre et forslag til kommuneplanen. De grundejere, lejere og organisationer, som bliver berørt af planen får mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag.

  Kommunalbestyrelsen tager derefter stilling til tilkendegivelserne, hvorefter kommuneplanen vedtages endeligt, enten i uændret eller i rettet form, ud fra de indsigelser og ændringsforslag, som kommunalbestyrelsen har besluttet at imødekomme.

Lokalplaner og byplanvedtægter

 • En lokalplan eller en byplanvedtægt fastlægger juridisk bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere om den fremtidige anvendelse af det område/den ejendom, som byplanvedtægten eller lokalplanen omfatter.

  Bestemmelserne kan dreje sig om bebyggelsens art, anvendelse, omfang og udformning, beplantning, vej og stiforhold mv.

  Lokalplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med kommuneplanen, der beskriver hele kommunens udvikling.

 • Her kan du fremsøge lokalplan/byplanvedtægt via adresse eller lokalplannummer.

  Hvis der ikke er en lokalplan for området, skal du orientere dig i den gældende kommuneplan:

  Kommuneplan 2021

 • Før kommunalbestyrelsen kan vedtage en lokalplan, skal kommunen offentliggøre et forslag til lokalplanen. De grundejere, lejere og organisationer, som bliver berørt af planen, bliver underrettet om forslaget og får mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag.

  Kommunalbestyrelsen tager derefter stilling til tilkendegivelserne, hvorefter lokalplanen vedtages endeligt, enten i uændret eller i rettet form, ud fra de indsigelser og ændringsforslag, som kommunalbestyrelsen har besluttet at imødekomme.

  En lokalplan træder i kraft fra det øjeblik, den er offentliggjort. Offentliggørelsen sker dels via kommunens hjemmeside og via plandata.dk. Eksisterende bygninger kan naturligvis godt blive liggende, selvom de er i strid med den nye lokalplan - lokalplanens bestemmelser gælder fremadrettet, ikke bagudrettet.

  ‌Lokalplanlægning (Planinfo)

Deklarationsprojektet

 • Rudersdal Kommune er i gang med at slette alle lokalplaner og byplanvedtægter i Tingbogen. Det sker som led i en forenkling af de digitale registreringer. Alle servitutter, som er nævnt aflyst i lokalplaner, slettes også fra Tingbogen. Projektet kører indtil udgangen af 2022.

  Formålet er at skabe større klarhed over, hvad der gælder for den enkelte ejendom i Rudersdal Kommune.

  Sletning af lokalplaner og byplanvedtægter i Tingbogen har ingen indflydelse på hvilke lokalplaner, der er gældende på den enkelte ejendom.

  Siden 2006 har det ikke været et krav, at nye planer tinglyses på den enkelte ejendom. Lokalplaner vedtaget før dette tidspunkt er, som regel, tinglyst på den enkelte ejendom. I visse tilfælde er lokalplanen aflyst af nyere planer, men ikke aflyst i Tingbogen. Det skaber usikkerhed om det gældende plangrundlag.

  Alle planer herunder kommuneplaner, lokalplaner og landzonetilladelser mv. skal indberettes til, og er tilgængelige via, Plandata.dk. Plandata.dk er det landsdækkende digitale register for fysisk planlægning i Danmark, hvor landets kommuner indberetter lokalplaner, kommuneplaner, landzonetilladelser mv., se link herunder. 

  Det er også muligt at finde lokalplaner og en række andre oplysninger via kortløsningen på kommunens hjemmeside, se link herunder. 

  For spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til Byplan på byplan@rudersdal.dk.

  Plandata.dk (Erhvervsstyrelsen)

  ‌Det digitale kommunekort‌