Hop til hovedindhold

Tilskud og krav til private pasningsordninger

Du kan få tilskud til private pasningsordninger, hvis du ikke ønsker en fuldtidsplads i en kommunal, selvejende eller privat daginstitution.

​Du kan få tilskud, hvis du:
•    passer dit eget barn 
•    bruger en privat pasningsordning som fx en privat børnepasser
•    bruger kombinationstilbud med både daginstitution og fleksibel pasningsordning af privat børnepasser.

Alle private pasningsordninger skal være godkendt af Rudersdal Kommune, før du kan få tilskud.
Private pasningsordninger er et alternativ til de øvrige tilbud. Der gælder særlig lovgivning for private pasningsordninger. Det kan du læse mere om nederst på siden.

Tilskud til pasning af eget barn

 • Du kan få tilskud til pasning af eget barn, hvis dit barn er i alderen fra 24 uger og frem til skolestart den 1. maj.

  Du får tilskuddet for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.
   
  Du kan tidligst få tilskuddet fra den dato, vi har modtaget din ansøgning, under forudsætning af, at vi har godkendt ordningen. Du kan ikke søge om tilskud med tilbagevirkende kraft.

  Tilskudsperioden kan eventuelt deles mellem to forældre. Perioden skal dog være sammenhængende.

  Dit barn kan ikke have en plads i daginstitution, mens du modtager tilskud til pasning af eget barn. Derfor skal du huske at booke plads i daginstitution til, når perioden med tilskud til pasning af eget barn er afsluttet.

 • I 2024 er tilskuddet på 8.951 kr. om måneden, hvis dit barn er under tre år, og 4.947 kr., hvis dit barnet er over tre år. 

  Rudersdal Kommune yder det maksimale tilskud, som loven giver mulighed for.

  Vi giver maksimalt tilskud til tre børn pr. husstand. Det samlede månedlige tilskud pr. husstand må ikke være højere end en fuld dagpengesats.

  Tilskuddet udbetales månedligt bagud. Tilskuddet beskattes som A-indkomst, da det ikke er en lønindkomst.

  • Du kan ikke få tilskud samtidig med, at dit barn er indskrevet i en kommunal, selvejende eller privat daginstitution.
  • Du kan ikke få tilskud til en aftale med en au-pair.
  • Du skal have opholdt dig i et EU- eller EØS-land i syv ud af de seneste otte år. Dette gælder også for danske statsborgere. 
  • Du må ikke have nogen arbejdsindtægt eller overførselsindkomst (fx dagpenge, orlovsydelse, SU) samtidig med, at du modtager tilskud. Hvis du er selvstændig med egen virksomhed, må du ikke udbetale løn til dig selv, mens du får tilskud. Du må gerne modtage feriepenge eller have lån, samtidig med at du får tilskud. 
  • Ferie i udlandet: Du skal kontakte Pladsanvisningen for vejledning, hvis du har planer om at rejse ud af landet, mens du modtager tilskuddet. Du kan få tilskuddet under almindeligt ferieophold af kortere varighed i udlandet - forudsat, at du passer dit barn under udlandsopholdet. 
  • Du skal med dine danskkundskaber understøtte barnets sproglige udvikling i de timer, barnet passes i hjemmet. Dokumentation for dette kan eksempelvis være gennemført 9. klasseprøve i dansk med mindst 2 i karakter.

Tilskud til en privat pasningsordning, fx privat børnepasser

 • En privat pasningsordning er en ordning, hvor du som forælder indgår aftale med andre om pasning af dit barn. Det kan fx være en aftale med en privat børnepasser, en bedsteforældre eller et institutionslignende tilbud.

 • I 2024 er det månedlige tilskud 71 procent af den private passers løn, dog maksimalt 7.476 kr., hvis dit barn er mellem 24 uger og tre år. Fra dit barn er tre år frem til skolestart vil tilskuddet være 4.132 kr.

  Tilskuddet bliver reguleret forholdsmæssigt, hvis timetallet i den private pasningsordning er mindre end 30 timer pr. uge.

  Tilskuddet bliver udbetalt første gang den måned, hvor den private børnepasning starter og udbetales månedligt forud. Tilskuddet udbetales den sidste hverdag i måneden.

  Hver måned skal du inden den 15. sende kvitteringer for den løn, du har udbetalt til den private passer med digital post til: 

  Pladsanvisningen​

  Du kan ikke få fripladstilskud til privat pasning. Til gengæld kan du få et søskendetilskud, som svarer til det søskendetilskud, du kan få i det billigste kommunale eller selvejende dagtilbud for dit barns aldersgruppe.

 • Kommunen skal godkende den private pasning, før du kan få tilskud. Derfor skal du først udfylde et digitalt ansøgningsskema.

  Når du udfylder ansøgningsskemaet skal du vedlægge bilag til din ansøgning. Indsender du ikke bilag, kan din ansøgning ikke blive vurderet. Bilag kan være en kopi af underskrevet kontrakt med privat passer. Vær opmærksom på, at kontrakten skal opfylde betingelser – se mere under afsnit ”Kommunen skal godkende pasningen”. Af kontrakten skal der endvidere fremgå start- og slutdato for pasningsperioden. Ændres der i pasningsperioden, er det forældres pligt at informere Pladsanvisningen med det samme.

  Vi skal have din ansøgning minimum to måneder før, du ønsker at begynde at modtage tilskuddet.

  Vær opmærksom på, at tilskud ikke kan søges med tilbagevirkende kraft.

  Du finder ansøgningsskemaet her: 

  Ansøg om tilskud til privat pasning

 • Uanset hvordan den private pasning tilrettelægges, skal kommunen godkende pasningen og efterfølgende komme på løbende tilsyn.

  Pasningsaftalen mellem dig og den private børnepasser skal indeholde en lønaftale, og den skal vise, at den private børnepasser lever op til følgende krav:

  • Den private passer kan med sine danskkundskaber understøtte barnets sproglige udvikling i de timer, barnet passes i hjemmet. Dokumentation for dette kan eksempelvis være gennemført 9. klasseprøve i dansk med mindst 2 i karakter.
  • Den private passer skal etablere et trygt pædagogisk læringsmiljø for barnet, som fremmer børns læring, sikrer at barnet får medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati samt bidrager til at udvikle barnets selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed og integration i det danske samfund. 
  • At pasningsstedet er indrettet sikkerhedsmæssigt forsvarligt og med en indretning, der tilgodeser små børns behov for fysisk udfoldelse (dette er kun gældende, hvis barnet passes uden for eget hjem).

  Dokumentationen for at den private børnepasser lever op til kravene, sker gennem en sikkerhedsgodkendelse af pasningsstedet og en samtale mellem den private børnepasser og repræsentant(er) fra kommunen i forbindelse med godkendelsen. Her vurderer kommunens repræsentant(er), om børnepasseren har ideer til, hvordan den private passer sikrer et trygt pædagogisk læringsmiljø, hvor demokrati og medbestemmelse kan indgå i de aktiviteter, som børnepasseren tilrettelægger i tiden sammen med barnet. Eksempelvis ved måltider, når barnet skal puttes, eller når barnet er på tur med børnepasseren. 
  Jo længere tid, barnet har sammen med børnepasseren om ugen, jo større forventninger stilles der til, at børnepasseren kan sikre ovenstående kriterier.

  Vi indhenter også straffe- og børneattest på den private børnepasser samt straffeattest på den private passers eventuelle ægtefælle og hjemmeboende børn over 15 år.

 • Ja, det er muligt at benytte sig af kombinationstilbud, som kombinerer en plads i et dagtilbud med pasning af barnet hjemme af en privat passer uden for dagtilbuddets åbningstid.

  Læs mere om tilskud til kombinationstilbud med børnehus og fleksibel pasning af privat passer længere nede på denne side.

 • I Rudersdal Kommune starter alle børn i skole (SFO) den 1. maj i det år, de fylder seks.

  Førskolebørn i en privat pasningsordning, som skal i privatskole, får i perioden 1. maj til 1. august udelukkende et tilskud svarende til den kommunale SFO-takst. Dette er gældende, hvis privatskolen ikke har SFO-tilbud fra 1. maj.

Sådan ansætter du en privat børnepasser

 • Du skal selv finde den private børnepasser, du ønsker at lave en aftale med.

  Det er vigtigt, at du på forhånd afklarer med børnepasseren, hvilke forpligtelser og rettigheder pasningsaftalen indebærer for jer begge.

  Når du laver en aftale med en privat børnepasser, fungerer du som arbejdsgiver og har derfor ansvar for ansættelsesforholdet. Det betyder fx, at du har ansvar for at søge information omkring regler for sygedagpenge, forsikring af børnepasseren og udarbejdelse af lønsedler og ansættelsesbevis.

 • Løn

  Løn aftales indbyrdes mellem dig og børnepasseren. Den aftalte bruttoløn inklusiv feriepenge, skal skrives ind i pasningsaftalen. Lønnen er skattepligtig for den private passer, og den private børnepasser er selv ansvarlig for at indberette til Skat. Derudover er kommunen forpligtet til at indberette børnepasserens løn til Skat hver måned. Dette kan have betydning for den private passers eventuelle andre ydelser, som eksempelvis boligstøtte, kontanthjælp eller lign. 

  Feriepenge

  Der skal betales feriepenge med 12,5 % pr. måned af bruttolønnen. Du kan læse mere om reglerne for hjælp i hjemmet på virk.dk:
  Reglerne for hjælp i hjemmet

  Kost og logi

  Hvis den private børnepasser bor i pasningshjemmet, skal dette skrives ind i ansøgningen om tilskud. Det skal beskrives i pasningsaftalen, om den ansatte deltager i andre opgaver i hjemmet, og om kost og logi er en del af lønnen.

  ATP

  Der skal indberettes og betales ATP-bidrag til børnepasseren. Læs mere om reglerne på virk.dk:
  Regler for betaling af ATP

  Forsikring

  Når der er lavet en ansættelsesaftale mellem dig og børnepasseren, bør du tegne en arbejdsskadeforsikring for børnepasseren.

  Kvittering

  For at du kan få tilskud til børnepasseren, skal du hver måned sende en kvittering til Borgerservice for lønudbetaling, underskrevet af børnepasseren. 

  Original kvittering sendes til:

  Rudersdal Kommune
  Borgerservice
  Øverødvej 2
  2840 Holte

  Kvitteringen skal sendes senest den 15. i måneden, for at vi kan udbetale tilskuddet med udgangen af den aktuelle måned. Hvis vi modtager kvitteringen senere end den 15., vil den blive ekspederet med næste måneds udbetalinger.

  Kvitteringerne skal sikre, at vi får indberettet det korrekte beløb til Skat.
  Hvis Rudersdal Kommune ikke modtager lønkvitteringen, vil der blive rejst krav om tilbagebetaling af tilskuddet for den periode, hvor dokumentationen mangler.

  Vi kræver tilbagebetaling, hvis du - mod bedre vidende - har modtaget tilskud, uden at være berettiget til det.

 • Hvis du vil ændre en eksisterende aftale med en privat børnepasser, skal du udfylde en ny pasningsaftale mellem dig og børnepasseren. Det kan fx være, hvis du vil:

  • Ændre pasningsperioden
  • Ændre løn
  • Ændre pasningstid (hvis det har betydning for det samlede timetal)
  • Ændre pasningsadresse
  • Skifte børnepasser
 • Rudersdal Kommune kan med dags varsel trække godkendelsen af en konkret pasningsaftale tilbage. Det kan ske, hvis kommunens tilsyn, vejledning og retningslinjer for ordningen ikke bliver fulgt.

Tilskud til kombinationstilbud med børnehus og fleksibel pasning

 • Kombinationstilbud består af en plads i et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud samt fleksibel pasning af barnet med en privat passer i hjemmet uden for dagtilbuddets åbningstid.

 • Dit barn kan få kombinationstilbud, hvis:

  • Begge forældres arbejde medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
  • Du som enlig forsørger har et arbejde, der medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning på minimum 10 timer uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

  ​Omfanget af tiden i dagtilbuddet og pasningen hjemme skal opgøres som et gennemsnit over en periode på mindst fire uger.

  Eksempel

  ​Far er ingeniør og arbejder tre uger i udlandet og tre uger hjemme.
  Mor er sygeplejerske og har både dagvagter og nattevagter.
  Over en fireugers periode har barnet brug for at blive passet i gennemsnit 15 timer om ugen udenfor daginstitutionens åbningstid.

 • Du kan få tilskud, hvis dit barn bliver passet af en privat børnepasser i mindst 10 timer om ugen. 

  Kombinationstilbuddet kan maksimalt være på 49 timer fordelt mellem privat pasning og dagtilbud.

  Kontakt Pladsanvisningen for at få beregnet, hvor meget du kan få i tilskud.

  Pladsanvisningen​

 • Kommunen skal godkende den private pasning, før du kan få tilskud. Derfor skal du først udfylde et digitalt ansøgningsskema.

  Vi skal have din ansøgning minimum to måneder før, du ønsker at begynde at modtage tilskuddet. Ordningen kan opsiges med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.

  Vær opmærksom på, at tilskud ikke kan søges med tilbagevirkende kraft.

  Ansøg om tilskud til kombinationstilbud med børnehus og fleksibel pasning

 • Kommunen skal godkende den pasningsaftale, som du indgår med den private passer. Pasningsaftalen skal indeholde en lønaftale, og den skal vise, at den private børnepasser lever op til følgende krav:

  • Den private passer kan med sine danskkundskaber understøtte barnets sproglige udvikling i de timer, barnet passes i hjemmet. Dokumentation for dette kan eksempelvis være gennemført 9. klasseprøve i dansk med mindst 2 i karakter.
  • Den private passer skal etablere et trygt pædagogisk læringsmiljø for barnet, som fremmer børns læring, sikrer at barnet får medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati samt bidrager til at udvikle barnets selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed og integration i det danske samfund (hvis pasningsordningen er midlertidig, skal kommunen give forældre dispensation fra kravet om børns læring gennem trygge læringsmiljøer, hvis de anmoder om det).
  • At pasningsstedet er indrettet sikkerhedsmæssigt forsvarligt og med en indretning, der tilgodeser små børns behov for fysisk udfoldelse (dette er kun gældende, hvis barnet passes uden for eget hjem).

  Dokumentationen for at den private børnepasser lever op til kravene, sker gennem en sikkerhedsgodkendelse af pasningsstedet og en samtale mellem den private børnepasser og repræsentant(er) fra kommunen i forbindelse med godkendelsen. Her vurderer kommunens repræsentant(er), om børnepasseren har ideer til, hvordan den private passer sikrer et trygt pædagogisk læringsmiljø, hvor demokrati og medbestemmelse kan indgå i de aktiviteter, som børnepasseren tilrettelægger i tiden sammen med barnet. Eksempelvis ved måltider, når barnet skal puttes, eller når barnet er på tur med børnepasseren. 
  Jo længere tid, barnet har sammen med børnepasseren om ugen, jo større forventninger stilles der til, at børnepasseren kan sikre ovenstående kriterier.

  Vi indhenter også straffe- og børneattest på den private børnepasser samt straffeattest på den private passers eventuelle ægtefælle og hjemmeboende børn over 15 år.

  ​Du skal løbende dokumentere dit behov for kombinationstilbud

  Hvis du har brug for kombinationstilbud over længere tid, skal du dokumentere det løbende. En gang om året skal du indsende dokumentation for dit fortsatte behov til Pladsanvisningen:

  Pladsanvisningen​

Sprogvurdering af børn uden for dagtilbud

 • Ifølge Dagtilbudsloven skal alle børn, der ikke er indmeldt i et dagtilbud eller først står til indmeldelse om flere måneder, sprogvurderes. Sprogvurderingen gennemføres omkring 3-årsalderen og frem. I følge Dagtilbudsloven har du som forælder pligt til at lade dit barn deltage i en sprogvurdering og eventuel sprogstimulering.

 • Formålet med sprogvurderingen er at finde ud af, om dit barn har behov for yderligere støtte til udvikling af sit danske sprog. Det er vigtigt, at alle børn i en tidlig alder får mulighed for at udvikle deres danske sprog, så de sikres et godt børneliv.

 • Du modtager et brev, når dit barn skal sprogvurderes. Sprogvurderingen foregår i et af kommunens udvalgte børnehuse. I dialog med børnehuset aftaler I et tidspunkt til sprogvurderingen.

  Sprogvurderingen præsenteres som en leg for barnet, hvor dit barns sproglige kompetencer inden for talesproglige og før-skriftlige færdigheder registreres undervejs.

  Sprogvurderingsmaterialet er det samme, som anvendes til børn indskrevet i dagtilbud.

 • Sprogvurderingen viser, om dit barn har et alderssvarende dansk sprog. Resultatet viser, hvorvidt dit barn har brug for sprogstimulering.

 • Viser sprogvurderingen, at dit barn har brug for sprogstimulering, foregår det på forskellige måder, alt efter om barnet har dansk som modersmål. Har dit barn ikke dansk som modersmål, skal barnet modtage sprogstimulering minimum 30 timer om ugen i et børnehus. Har dit barn dansk som modersmål, kan du enten melde dit barn ind i et børnehus eller få vejledning til sprogstimuleringen i hjemmet.

Regler og lovgivning for privat pasningsordning

Hvis du vil klage over en afgørelse om privat pasningsordning

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du sende en skriftlig klage til kommunen inden fire uger. Det kan du gøre på adressen rudersdal@rudersdal.dk. Herefter kan kommunen vurdere sagen igen.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som vurderer den samlede sag.
​Kommunens afgørelser om godkendelse af pasningsaftaler kan ikke påklages til Ankestyrelsen.

Dagtilbudsloven

De overordnede regler for privat pasningsordninger er beskrevet i Dagtilbudsloven i kapitel 15 og 16. Du kan også finde en beskrivelse i vejledningen til loven.

Dagtilbudsloven

Vejledning til dagtilbudsloven

Politisk beslutning om retningslinjerne for private pasningsordninger i Rudersdal Kommune

Kommunalbestyrelsen har i 2018 fastsat retningslinjerne for private pasningsordninger i Rudersdal Kommune. Du kan læse retningslinjerne her: 

Retningslinjer for private passere og private
pasningsordninger