Hop til hovedindhold

Sådan behandler vi dine data

I Rudersdal Kommune har vi fokus på at beskytte dine personoplysninger. Herunder kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine eller dit barns personoplysninger.

Om vores behandling af dine data

 • Rudersdal Kommune er den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. 

  Du kan kontakte os på:

  Øverødvej 2

  2840 Holte

  Telefon: 46 11 00 00

  CVR-nummer: 29188378

  Når du skal sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger til kommunen, anbefaler vi, at du sender sikkert via Digital Post:

  Send Digital Post (Borger) 

  Send Digital Post (Virksomhed)​

 • Hvis du har spørgsmål til databeskyttelsesforordningen, hvordan Rudersdal Kommune passer på dine persondata eller oplever, at der ikke passes godt nok på dine persondata i kommunen, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på nedenstående måder. Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger. 

  Databeskyttelsesrådgiverens vigtigste opgave er at følge med i, om kommunen passer godt nok på de personoplysninger som kommunen har om borgerne. Databeskyttelsesforordningen kræver, at alle offentlige myndigheder har en databeskyttelsesrådgiver, som understøtter, at kommunen overholder reglerne i databeskyttelsesloven.

  Du kan læse nærmere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i Vejledning om databeskyttelsesrådgivere. Den er udarbejdet af Justitsministeriet, Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

  Læs Datatilsynets vejledning om databeskyttelsesrådgivere: 

  ‌Datatilsynets vejledning om databeskyttelsesrådgivere (Datatilsynet)

 • Vi behandler personoplysninger om dig af hensyn til de opgaver, vi skal løse som kommunal forvaltning. Typen af oplysninger, vi får om dig, vil afhænge af formålet med den opgave, vi skal løse. Vi indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige for at løse vores opgaver.

  Vores behandling af dine personoplysninger sker således på baggrund af, at vi er retligt forpligtede til at behandle dine oplysninger eller fordi behandlingen i øvrigt må betegnes som nødvendig for at løse vores opgave. Det kan være for at levere en service til dig, som du har ret til at modtage efter fx serviceloven, byggelovgivningen, sundhedsloven, dagtilbudsloven mv. Det kan også være, at vi er retligt forpligtede til at behandle dine personoplysninger, eller vi kan have indgået en aftale med dig, som indebærer, at vi skal bruge dine oplysninger for at kunne leve op til aftalen. Vi behandler også personoplysninger til brug for udarbejdelse af ledelsesinformation for at kunne evaluere kommunens drift.

  Det kan også være, at vi tidligere har indhentet samtykke fra dig til brug for vores behandling af dine oplysninger.

  Det er derfor EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) art. 6 stk. 1, litra a, b, c, d og e samt forordningens art. 9, stk. 2, litra a, b, c, e f, g, h, i, eller j, der danner lovgrundlag for vores indsamling og øvrig behandling af dine personoplysninger. 

  Hvis vi indsamler eller viderebehandler dine oplysninger til statistiske eller videnskabelige formål, sker det inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, forordningens art. 9, stk. 1 eller artikel 10 jf. databeskyttelsesloven § 10.

  Du kan finde databeskyttelsesforordningen her: 

  Databeskyttelsesforordningen (Den Europæiske Unions Tidende)​

 • Vi indsamler dine personoplysninger på forskellige måder. 

  Ofte vil du selv fremsende oplysningerne til os, fx, hvis du sender os et brev eller en mail, hvor dit navn, adresse og andre former for personoplysninger indgår. Det kan også ske ved, at du har ringet til os, givet os oplysninger på et møde eller benyttet dig af en af vores selvbetjeningsløsninger på vores hjemmeside.

  I andre tilfælde modtager vi oplysninger om dig fra andre. Du kan fx optræde som en såkaldt biperson i en sag, hvis du er pårørende til den person sagen drejer sig om, eller du kan være part i en sag, som andre rejser som fx en nabotvist i en hegnssag.

  Vi kan også have brug for at indhente oplysninger fra andre myndigheder, domstole og registre. Fx kan vi indhente oplysninger om dig fra Folkeregistret, vi kan indhente indkomstoplysninger fra SKAT og oplysninger om din ejendom fra BBR-registret og Tinglysningsretten.

  Når vi indsamler oplysninger til brug for ledelsesinformation, er denne behandling adskilt fra selve sagsbehandlingen, da formålet er varetagelse af kommunens drift. Behandling af personoplysninger til brug for ledelsesinformation har derfor ikke betydning for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

  Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi indhenter om dig fra andre. Læs mere om dine rettigheder og muligheder her:

  Aktindsigt og indsigt i sager

 • I visse tilfælde videregiver vi dine oplysninger. Det kan være til andre offentlige myndigheder, andre kommuner, regioner, rådgivere, revisorer, advokater m.v.

  I nogle tilfælde vil vi, for at leve op til forvaltnings- eller offentlighedslovens regler om aktindsigt, videregive oplysninger om dig.

  I nogle tilfælde anvender vi databehandlere, som hjælper os med at behandle dine personoplysninger på en god og sikker måde. Det kan bl.a. være ved opbevaring af personoplysninger, eller hvis vi indgår aftale med en advokatvirksomhed eller lignende om at hjælpe os med vores sagsbehandling.

 • Enkelte af vores databehandlere befinder sig uden for EU/EØS (tredjelande) eller anvender underdatabehandlere, som befinder sig i tredjelande.

  Det kan derfor ske, at vi deler dine personlige oplysninger med modtagere i disse tredjelande.

  Hvis vi overfører oplysninger til lande uden for EU/EØS, vil vi altid sikre, at der er et gyldigt overførselsgrundlag. Det vil sige, at vi sikrer os, at der er de fornødne garantier for, at dine personoplysninger behandles forsvarligt og sikkert.

 • Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger afhænger af, hvor lang tid vi har brug for dine personoplysninger for at kunne varetage vores opgaver.

  Når vi ikke har brug for dine oplysninger længere, arkiveres den sag som dine oplysninger indgår i. Afhængende af arkivloven, vil vi enten slette sagen eller overføre sagen til Rigsarkivet efter en vis periode. 

Dine rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger

 • Du har ret til indsigt i vores behandling af dine personoplysninger.

  Dette betyder, at du har ret til at få en kopi af de oplysninger, vi behandler om dig samt supplerende oplysninger om vores behandling. 

  Bemærk, at du også har mulighed for at søge aktindsigt. Læs mere om indsigt i personoplysninger og aktindsigt, og hvordan du søger her: 

  Aktindsigt og indsigt i sager

 • Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

 • Som offentlig myndighed vil vi i mange tilfælde være forpligtede til at behandle oplysninger om dig, fx fordi det fremgår direkte af lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for vores myndighedsudøvelse.

  Dette indebærer, at vi ikke kan slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan fx være offentlighedsloven om journaliserings- og notatpligt eller arkivloven.

  I særlige tilfælde, fx hvis dine oplysninger er blevet journaliseret på en forkert sag, har du dog ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning.

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, fx fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

  Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at vi bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

  Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage.

  Når du kalder dit samtykke tilbage, stopper vi med at behandle dine personoplysninger til det angivne formål.

Behandling af dit barns personoplysninger

 • Retsgrundlaget for behandling af dit barns personoplysninger er bekendtgørelse nr. 562 af 30. maj 2017 om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske. 

 • Vi behandler almindelige og følsomme personoplysninger om dit barn, inden for de overordnede temaer sundhed og trivsel. Spørgetemaerne vil blive tilpasset den årgang dit barn går på. 

  Vi behandler endvidere dit barns CPR-nummer i  0., 6. og 8. klasse, hvor spørgeskemaet er knyttet til barnets journal.

 • Dit barns personoplysninger vil blive behandlet af vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

  Se kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

 • De personoplysninger, som Rudersdal Kommune indsamler og behandler til brug for Den Kommunale Sundhedstjeneste arbejde er omfattet af journaliseringspligt. Oplysningerne opbevares mindst ti år efter  seneste optegnelse i dit barns journal.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dit barn, samt at få urigtige oplysninger om dit barn rettet. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dit barns personoplysning, at få slettet  oplysninger om dit barn, at få behandlingen af dit barns personoplysninger begrænset, samt at modtage oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk