Hop til hovedindhold

Pasning af sygt eller døende familiemedlem

Hvis din ægtefælle eller en nærtstående er langvarigt syg, kan du få orlov fra dit arbejde betalt af kommunen.

Hvis din ægtefælle eller din nærtstående lider af en alvorlig og fremskreden sygdom, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte, kan du søge om plejevederlag.

Har du spørgsmål, kan du ringe til Sundhed og Forebyggelse på tlf. 46 11 50 00.

Søg orlov til pleje af pårørende med alvorlig sygdom eller terminal plejeorlov nedenfor:

Orlov

 • Hvis du er ægtefælle, samlever, forælder, barn eller i øvrigt nærtstående til den syge, kan du søge om orlov. Det er en betingelse, at den du skal passe har en betydelig og varig nedsat funktionsevne eller en langvarig (kronisk) lidelse. Du bliver ansat af den kommune, hvor den nærtstående bor.

 • Der er fire betingelser, som alle skal være opfyldt, for at du kan få bevilget orlov og blive ansat til at passe en nærtstående:

  • Alternativet er døgnophold uden for hjemmet, eller at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde.  
  • Der er enighed mellem dig og din nærtstående om at etablere et pasningsforhold.
  • Du har tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Myndighed i Sundhed og Forebyggelse vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er dig, der passer den nærtstående.
 • Det er Rådgivning og Visitation i Sundhed og Forebyggelse, der godkender din ansøgning.

 • Du kan højst blive ansat i en periode på seks måneder. Hvis du ønsker det, kan du dele ansættelsesperioden i to perioder af op til tre måneder.

   

  Hvis vi aftaler, at du skal være ansat i mindre end seks måneder, kan du ikke efterfølgende ændre aftalen.

  Ansættelsesperioden ophører, hvis:

  • Den nærtstående dør.
  • Du selv bliver syg.
  • Dine øvrige personlige forhold gør det umuligt for dig at klare opgaven.  

  Kommunen udbetaler løn til dig i en måned efter udgangen af den måned, hvor ansættelsesperioden ophører.

  Hvis du får et andet forsørgelsesgrundlag indenfor denne periode, bortfalder lønnen fra kommunen med det samme.

Pleje af døende

 • Du kan søge om plejevederlag, hvis din ægtefælle eller din nærtstående lider af en alvorlig og fremskreden sygdom, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømt, så du kan pleje den døende den sidste tid.

  Du skal være opmærksom på, at det at passe et alvorligt sygt og døende menneske kan være krævende både fysisk og psykisk. Derfor er det vigtigt, at du taler med den døende og eventuelt med familie og venner, inden I beslutter jer for, hvad der er den bedste løsning for jer.

  For at få bevilget plejevederlag er det en forudsætning, at den døende opholder sig i sit eget hjem.

 • Hvis du er lønmodtager, og din arbejdsgiver ikke betaler dig løn under orloven, kan du få et plejevederlag på 1,5 gange det dagpengebeløb, som du i tilfælde af egen sygdom ville have ret til.

  Hvis din arbejdsgiver betaler dig fuld løn, mens du plejer den døende, har arbejdsgiveren ret til at få udbetalt det beløb, som du ellers ville få udbetalt i plejevederlag.

 • Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende, kan du få udbetalt plejevederlag fra første fraværsdag.

  Hvis du er tilmeldt en forsikring, som giver dig ret til dagpenge fra den tredje fraværsdag, kan du ligeledes få plejevederlag fra den første fraværsdag.  Plejevederlaget kan ikke overstige din gennemsnitlige indkomst de sidste 3 måneder.

 • Du har mulighed for at dele plejeopgaven med andre. Det samlede plejevederlag kan normalt ikke overstige 1,5 gange det maksimale sygedagpengebeløb. Plejevederlaget udbetales til de enkelte plejere i forhold til, hvor stor en del af den samlede pleje de står for.

 • Du kan få plejevederlag fra den dag, du ansøger om det og indtil 14 dage efter, den plejekrævende er afgået ved døden. Du mister ikke retten til plejevederlaget, selvom den plejekrævende bliver indlagt på sygehus i få dage.

  I enkelte længerevarende forløb kan den behandlende læge revurdere terminalerklæringen. Foreligger der ikke længere en terminalerklæring, ophører plejevederlaget.

Baggrundsinformation

Om social service § 118 og § 119

Se § 118 (orlov) eller § 119 (plejevederlag) på retsinformation.