Hop til hovedindhold

Socialpædagogisk støtte

Rudersdal Kommune vil gerne understøtte dig i at opnå en aktiv, selvstændig og meningsfuld tilværelse med mindst mulig støtte fra kommunen.

Socialpædagogisk støtte er et tilbud til dig, som har behov for at udvikle eller vedligeholde personlige færdigheder for at kunne klare dig selv bedst muligt i hverdagen. Den socialpædagogiske støtte har et rehabiliterende sigte og har fokus på at skabe muligheder for din udvikling mod en øget egenmestring.

En midlertidig indsats til at udvikle eller vedligeholde dine personlige færdigheder

Formålet med socialpædagogisk støtte er at udvikle eller vedligeholde dine personlige færdigheder. Vi vil derfor bl.a. støtte dig i at skabe eller opretholde sociale netværk eller håndtere vanskelige følelsesmæssige oplevelser. Vi kan også støtte dig i at skabe struktur i dagligdagen, så du bedre selv kan deltage i det øvrige samfundsliv. Vores støtte kan foregå både virtuelt eller ved fysisk fremmøde på vores åbne tilbud.

Former for socialpædagogisk støtte

 • Tidsbegrænset støtte med fokus på at give dig værktøjer til at klare dig selv

  Hvis du har let nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, lettere sociale problemer eller er i risiko for at udvikle sociale problemer eller funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om tidsbegrænset socialpædagogisk støtte enten som gruppebaseret støtte eller som gruppebaseret støtte i kombination med individuel støtte i op til 6 måneder.

  Omfanget af støtten tilrettelægges ud fra dine ønsker og behov i tæt dialog med din støtteperson. Formålet med den tidsbegrænsede støtte er at klæde dig på til at kunne leve et liv uden vores støtte i overensstemmelse med dine ønsker og mål for fremtiden.

  Mulighed for støtte i en længere periode

  Hvis du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer som eksempelvis sindslidelse, stof- eller alkoholmisbrug eller hjemløshed, har du mulighed for at søge om socialpædagogisk støtte i form af pakkeforløb.

  Vi tilrettelægger den socialpædagogiske støtte ud fra en individuel vurdering af dine behov. Hvis du undervejs i forløbet får brug for enten mere eller mindre støtte, er der mulighed for at tilpasse støtten til dine behov. Alle forløb indebærer støtte enten i læringsforløb eller som individuel støtte.

 • Hvis du har en betydeligt funktionsnedsættelse og et omfattende behov for støtte, kan du søge om socialpædagogisk støtte som fleksibel støtte. Fleksibel støtte kan gives på forskellige tider af døgnet. Dit støttebehov aftales sammen med dig og tilpasses løbende i forhold til din udvikling.

 • Socialpædagogisk støtte i gruppeforløb er forløb, hvor du igennem undervisning, oplæg og samvær med andre får værktøjer til at arbejde med din personlige udvikling. 

  En af fordelene ved at deltage i en gruppe er, at du kan træne dine færdigheder i samværet med gruppen. 

  Der er mellem 5 til 10 deltagere i en gruppe, og I mødes ca. en gang om ugen. Grupperne og de forskellige temaer er tidsafgrænsede, og der kommer løbende nye grupper med nye temaer.

 • Socialpædagogisk Center har ansat medarbejdere med personligt kendskab til at være borger i det psykiatriske system. Medarbejderne har samtidig egne erfaringer med at komme sig fra psykiske vanskeligheder. Medarbejderne hedder peermedarbejdere og er ansat for at anvende egne personlige erfaringer i deres arbejde med at støtte borgere, som har psykiske vanskeligheder. Det kan fx være erfaringer med at håndtere forskellige sårbarheder og viden om, hvad det kræver at genvinde troen på, at det er muligt at få et godt liv.

  Peermedarbejdernes ansættelse er en del af et stort samarbejdsprojekt mellem Psykiatriforeningens Fællesråd, Det Sociale Netværk, Region Hovedstadens Psykiatri, Helsingør Kommune, Københavns Kommune og Rudersdal Kommune. Læs mere om peermedarbejdere på projektets hjemmeside:

  Projekt Peer-støtte

 • Center for Sociale Indsatser har et hjemmeplejeteam ansat, med speciale i støtte til borgere, som er psykisk sårbare.

  Leder Tina Bruun Olsen

Baggrundsinformation

Klage over en afgørelse

Du kan klage over en afgørelse mundtligt eller skriftligt. Send klagen til området for Social Indsats i Rudersdal Kommune. Vi skal have modtaget din klage senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Når vi har modtaget klagen, vurderer vi din sag igen. Hvis afgørelsen ændres, får du besked inden fire uger. Ellers sender vi klagen videre til Ankestyrelsen.

Klage over støtten

Hvis du vil klage over forhold i den socialpædagogiske støtte, kan du kontakte ledelsen i Socialpædagogisk Center, Teglporten 11, 3460 Birkerød.

Rudersdal kommunes hovednummer tlf.: 46 11 00 00

Skriv til Socialpædagogisk Center via området Social Indsats:

Center for Social Indsats​

 

Lovgrundlag

Individuel socialpædagogisk støtte bliver givet efter lov om social service § 85 (kap. 16)

Læs mere på retsinformation