Hop til hovedindhold
TEMA

Cykelsti på Hørsholm Kongevej

En enig kommunalbestyrelse har godkendt, at der etableres cykelsti på Hørsholm Kongevej. Et omfattende myndighedsarbejde samt detailprojektering er i fuld gang, før selve anlægsarbejdet kan gå i gang i 2025.

En cykelsti skal gøre det mere sikkert og dermed mere attraktivt at bruge cyklen til og fra arbejde, så mange flere vælger den i stedet for at tage bilen.

Vurderingen er, at en cykelsti vil give omkring 1.000 daglige cyklister på strækningen.

Estimatet baserer sig dels på tal fra Danmarks Statistik om pendlere til og fra Rudersdal Kommune, dels på det faktum at der i nærheden af Hørsholm Kongevej er en række destinationer, som kan nås på cykel i stedet for bil. Det gælder i høj grad DTU Science Park.

Miljøvurdering i proces

Rudersdal Kommune har igangsat en proces for vurdering af miljøkonsekvenserne ved at etablere cykelstien (tidligere kaldet VVM).

Derfor er der udarbejdet en projektbeskrivelse og en afgrænsningsrapport.

Projektbeskrivelse og afgrænsningsrapport

Formålet med en miljøvurdering er at sikre, at de væsentligste påvirkninger på miljøet afklares.

Miljøbegrebet skal forstås bredt og omfatter iht. miljøvurderingsloven påvirkninger på den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, katastroferisici og ulykker samt ressourceeffektivitet.

Natur- og miljømyndigheden har udarbejdet et oplæg (se ovenstående link) til, hvilke emner der bør behandles nærmere i en miljøkonsekvensrapport.

Følgende emner forventes behandlet i miljøkonsekvensrapporten:

  • Natura 2000, bilag IV-arter og beskyttede naturtyper
  • Landskab, befolkning og visuel påvirkning
  • Afledning af vand
  • Kulturarv

For at give offentligheden mulighed for at komme med forslag til ovennævnte afgrænsning - og hermed indholdet af den kommende miljøkonsekvensrapport - har kommunen haft idéoplægget i høring med frist for input 2. maj 2024.

Politisk behandling

Cykelsti på Hørsholm Kongevej - Afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering (beslutning i kommunalbestyrelsen 20.3.24)

Miljøvurdering (VVM) af cykelsti på Kongevejen (orientering på Klima- og Miljøudvalgets møde 17.1.24)

Status på cykelsti på Hørsholm Kongevej (orientering på Klima- og Miljøudvalgets møde 16.8.23)

Optagelse fra møde i kommunalbestyrelsen 29.6.22 (punkt 22)

Tilsagn fra cykelpuljen til cykelprojekt på Hørsholm Kongevej (vedtagelse på møde i kommunalbestyrelsen 29.6.22)

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk