Hop til hovedindhold

Tilladelse til at aflede spildevand fra virksomheder

Hvis din virksomhed afleder processpildevand til kloak, stiller kommunen særlige krav til spildevandets kvalitet, før det må afledes. Derfor skal I have en spildevandstilladelse.

Processpildevand kan komme fra produktionen, fra rengøring af produktionsudstyr, lokaler eller køretøjer osv.

Om spildevandstilladelser

 • Din virksomhed skal have en spildevandstilladelse, hvis den afleder processpildevand eller overfladevand, der kan give problemer i afløbssystemet. Spildevand kan indeholde bl.a. miljøfremmede stoffer og tungmetaller fra:

  • produktionsprocesser
  • rengøring af procesudstyr, lokaler eller køretøjer osv.
  • værksteder, vaskehaller og -pladser
  • storkøkkener, kantiner, restauranter eller lignende køkkenfaciliteter
  • udendørs forurenende aktiviteter (fx oplag og luftemissioner)
  • arealer med risiko for spild af olieprodukter (fx påfyldningspladser)

  Hvis du allerede har en spildevandstilladelse, skal du også kontakte kommunen, hvis du vil forøge eller ændre kvaliteten af det udledte spildevand.

 • Du skal sende din ansøgning via Byg og Miljø, hvis din virksomhed er omfattet af bilag 1 eller bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, eller den er omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller. Det er et krav i lovgivningen.

  Ansøg om spildevandstilladelse (Byg og Miljø)

  Vedr. regler for virksomheder omfattet af bilag 1 og 2 i godkendelsesbekendtgørelsen og regler for virksomheder der forarbejder emner af fx jern og stål, søg på:

  www.retsinformation.dk

  Øvrige virksomheder

  Øvrige virksomheder kan benytte dette skema til ansøgning om tilladelse til at aflede spildevand:

  Ansøgning om spildevandstilladelse

  Det er ikke et krav, at du bruger skemaet. Ansøgningen må også gerne skrives på andet papir, blot det indeholder alle væsentlige informationer om afledningen. Det er nødvendigt, at du vedlægger kloakplan over virksomheden.

  Send din ansøgning til os på mail til tom@rudersdal.dk eller til Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø, Øverødvej 2, 2840 Holte.

  Spildevand fra bilvaskehaller

  Virksomheder, der afleder spildevand fra bilvaskehaller, skal indsende særlige oplysningsskemaer til brug for ansøgning om spildevandstilladelse:

  Oplysningsskema til vaskehaller

 • Send din ansøgning eller kontakt os så tidligt som muligt - og inden du etablerer kloaksystemet.

  Du skal være opmærksom på, at tilladelsen kan indeholde særlige krav om indretning og evt. renseforanstaltninger, som kloaksystemet skal indrettes i overensstemmelse med.

  Bemærk: Selv om du har en byggetilladelse, giver den ikke automatisk tilladelse til også at aflede processpildevand til kloakken.

  Du skal have modtaget tilladelsen eller ændringerne til en eksisterende tilladelse, inden du begynder at aflede spildevand.

  Kravet om, at der foreligger en særlig spildevandstilladelse kan kun fraviges, hvis vi vurderer, at afledningen er helt minimal og miljømæssigt ubetydelig.

  Du er velkommen til at kontakte Rudersdal Kommune, Klima, Natur og Miljø, hvis du har spørgsmål til ansøgningen.

 • Vi stiller krav til forurenende spildevandsafledninger

  • for at undgå tilstopning, korrosion og overbelastning af kloaksystemet.
  • af hensyn til renseanlæggets processer – for at undgå bl.a. hæmning af renseanlæggets bakterier, der nedbryder næringsstoffer i spildevandet.
  • for at miljøbeskytte vandløb, søer og Øresund – der modtager det rensede spildevand. Nogle stoffer risikerer at ledes med spildevandet gennem renseanlægget uden at blive fjernet i renseprocesserne.