Hop til hovedindhold
TEMA

Fremtidens Holte Skole

Fra skoleåret 2024/25 vil Holte Skole være én samlet skole på to matrikler med indskoling på Rønnebærvej og udskoling på Grünersvej.

En enig kommunalbestyrelse godkendte i januar 2023 resultatet af den vejledende folkeafstemning om Holte Skole. Dermed vil Holte Skole fra skoleåret 2024/25 være én samlet skole på to matrikler med indskoling (0.-5. klasse) på Rønnebærvej og udskoling (6.-9. klasse) på Grünersvej.

Grafik af en skole på to matrikler
Indskoling på Rønnebærvej og udskoling på Grünersvej

En samlet skole på to matrikler

Skolemodellen ser kort fortalt sådan ud: 

 • Holte Skole samles som én skole fordelt på to matrikler: 0.-5. klasserne placeres på Rønnebærvej og 6.-9. klasserne på Grünersvej
 • Medarbejdere, der i dag arbejder i udskolingen på Rønnebærvej, og de, der er tilknyttet indskolingen på Grünersvej, skal skifte matrikel
 • Skolens ledelse fordeles på de to matrikler, der hver får en viceskoleleder
 • Specialskoletilbuddet Dronninggårdklasserne kan forblive på Rønnebærvej. Den endelige placering afklares på baggrund af en senere analyse
 • SFO placeres på Rønnebærvej, og SFK forbliver på Grünersvej
 • De afsatte 30 millioner kroner afsættes til forbedring af forholdene for 3.-5. klasserne på Rønnebærvej.

 

Baggrund

 • Fra 16. december 2022 - 8. januar 2023 blev der afholdt en vejledende folkeafstemning om fremtiden for Holte skole.

  Her blev der stemt om følgende to modeller:

  • En samlet skole på én matrikel: 0.-9. klasse på Rønnebærvej
  • En samlet skole på to matrikler: Indskoling (0.-5.klasse) på Rønnebærvej og udskoling (6.-9.klasse) på Grünersvej

  En grundig analyse af begge modeller blev fremlagt for de stemmeberettigede, og resultatet af afstemningen blev én samlet skole på to matrikler som den ønskede løsning.

 • I 2018 blev § 17 stk. 4-udvalget for en styrket skolestruktur nedsat. Udvalgets opgave var at fremlægge en række anbefalinger til en styrket skolestruktur og bedre udskoling. Målet var at:

  • Sikre skolerne de nødvendige ressourcer til et stærkt fagligt miljø på alle klassetrin.
  • Sikre et stærkt udskolingstilbud.
  • Give skolerne et solidt fagligt og økonomisk fundament.
  • Give skolerne en struktur og en størrelse, hvor de har en økonomisk bæredygtig klassedannelse igennem hele skoletiden.

  Udvalget fremlagde ti anbefalinger til en styrket skolestruktur og udskoling, som blandt andet resulterede i skolestrukturændringen i 2020. Her blev otte af Rudersdal Kommunes skoler sammenlagt til fire skoler med hver to afdelinger. Heriblandt blev Ny Holte Skole og Dronninggårdskolen samlet til Holte Skole.

  I dag består Holte Skole af afdeling Rønnebærvej (tidligere Dronninggårdskolen) og afdeling Grünersvej (tidligere Ny Holte Skole). De to afdelinger, der begge huser 0.-9. årgang, er placeret på hver sin side af Kongevejen med godt 300 meters afstand og er forbundet med underføring under Kongevejen.

  Der ses under ét en faldende tendens i elevtallet fra skoleåret 2019/20 og frem til skoleåret 2024/25, hvor elevtallet stabiliserer sig på omkring 1.000 elever. Det dækker over en faldende tendens på Grünersvej og en lettere stigende tendens på Rønnebærvej, fordelt med knap 400 børn på Grünersvej og godt 600 på Rønnebærvej.

 • § 17 stk. 4-udvalgets anbefalinger udmøntede sig i en række politiske indsatsområder, blandt andet styrket udskoling. I begge de opstillede modeller for fremtidens skole i Holte samles de to udskolinger på enten afdeling Rønnebærvej eller afdeling Grünersvej.

  Med en samlet udskoling kan eleverne i højere grad arbejde på tværs af klasser og årgange. De fleksible læringsfællesskaber giver bedre muligheder for individuel læring og undervisning tilpasset den enkelte elev. Herudover skabes bedre muligheder for, at elever kan arbejde i både små og store grupper, ligesom de kan vælge indhold ud fra sociale og faglige interesser.

 • To år efter sammenlægningen er en samlet kommunalbestyrelse enig om, at den nuværende model med to afdelinger med hver 0.-9. klasse for Holte Skoles vedkommende har forhindret en ordentlig sammenlægning.

  Samtidig anerkender kommunalbestyrelsen, at der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag i Holte til at rulle sammenlægningen tilbage og genetablere to selvstændige skoler med hver sin 0.-9. klasse.

  Herudover lød der fra udskolingseleverne i § 17 stk.4-udvalget et udtalt ønske om et større fællesskab på tværs af klasser og årgange.

  Store årgange har forhindret tidligere samling

  Holte Skole er aktuelt den eneste af kommunens sammenlagte skoler, der stadig har 0.-9. klasse på begge matrikler. Samtidig er der ikke en realisérbar plan for at samle udskolingen og dermed indfri både de faglige og økonomiske potentialer bag strukturen.

  Grunden til, at Holte Skole ikke er kommet længere med at slå de to afdelinger sammen, er et stort elevantal på de ældste årgange. Eleverne på disse årgange vil inden for de næste par år være på vej videre ud i ungdomslivet, og det åbner for at strukturere Holte Skole i en af de to modeller.  

 • Med afsæt i at finde modeller, der skaber et stabilt skoletilbud i Holte med tværfaglige teams, bedre læringsfaciliteter og øget – både faglig og social - trivsel for eleverne, har 7 skolemodeller været i spil.

  I den proces har der været inddragelse af skolens ledelse, medarbejdere, elever, forældre og borgere. På baggrund heraf har forvaltningen lavet en gennemgang og sammenligning af de syv modeller:

  Gennemgang af de syv modeller

 • Forud for beslutningen om en ændret skolestruktur anbefalede det nedsatte § 17.4-udvalg, at Børne- og Skoleudvalget udarbejdede en Masterplan for skolernes fysiske udvikling. Planen skal afspejle skoleområdets visioner og ambitioner. 

  Læs masterplanen her: 

  Masterplan for skolernes fysiske rammer

Borgere diskuterer de forskellige modeller for Holte Skole
Borgerinput

Hvad siger borgerne?

På vores digitale samarbejdsplatform Sammen om Rudersdal kan du se de mange input, som borgerne med med op til den politiske beslutning om, hvilke to modeller der blev sendt til afstemning. Input kommer både fra en borgerworkshop samt fra borgere, der har givet deres input digitalt efterfølgende. 

Du kan se de mange input her:

Sammen om Rudersdal