Hop til hovedindhold

Badning og sejlads

Med sin adgang til både hav, sø og å byder Rudersdal Kommune på en lang række muligheder for et fritidsliv uden fast grund under fødderne. I badesæsonen (1. juni til 31. aug.) kan du her på siden se, om der aktuelt er steder hvor vi fraråder badning.

Vi måler badevandets kvalitet i hele badesæsonen, som løber fra den 1. juni til den 31. august.

Strande og bådpladser

 • Generelle baderåd

  Vi anbefaler, at du altid følger nedenstående generelle baderåd, uagtet hvad der står på skilte og online information.

  • Bad aldrig 24 timer efter kraftigt regnvejr pga. overløb af spildevand.
  • Hvis vandet er uklart, bør du nøjes med at stikke fødderne i vandet – og lad ikke din hund drikke af vandet. 

  Hvor kan jeg bade i dag?

  Badested Kan jeg bade her i dag?
  Badested ved Birkerød Sejlklub, Fures Badning frarådes pga. blågrønalger
  Kinabugten, Furesøen Badning frarådes pga. blågrønalger
  Badeanlægget ved Holte Roklub, Furesøen Badning frarådes pga. blågrønalger
  Sjælsø Strand ved Eskemose Skov, Sjælsø Badning frarådes pga. blågrønalger
  Vedbæk Nord- og Sydstrand, Øresundskysten Tjek om du kan bade her i dag på www.Badevand.dk
  Strand ved Lokeshøj, Øresundskysten Tjek om du kan bade her i dag på www.Badevand.dk
  Strand ved Struckmannparken, Øresundskysten Tjek om du kan bade her i dag på www.Badevand.dk
  Skodsborg Strandpark, Øresundskysten Tjek om du kan bade her i dag på www.Badevand.dk

  Badevand.dk

  Rudersdal Kommune har også sat digitale badevandsskilte op på alle fem strande ved Øresundskysten som opdateres hver dag. Skiltene er forbundet med "Badevandsudsigten", og det betyder, at du ude på stedet - på selve stranden - kan se, om du kan bade eller ej. Skiltene bliver stående hele året, så du også kan orientere sig om badevandskvaliteten uden for sæsonen.

 • Vi måler badevandets kvalitet i hele badesæsonen, som løber fra den 1. juni til den 31. august.

  Aktuel måling, pr. 18. juli 2024:

  Badevandsanalyser 2024 (Pdf)

  Sådan måler vi

  Vi måler:

  • Indhold af bakterien E. Coli
  • Indhold af enterokokker
  • Synlig forurening på stranden

  Et laboratorium måler vandets indhold af bakterier. Når prøven er taget, er resultatet klar efter fem-syv dage. Det betyder, at vandkvaliteten kan have ændret sig. Hvis du ser forurening af vandet, uklart vand eller andet, vil vi gerne høre fra dig.

  Foruden den løbende overvågning udfører vi ved afslutning af en badesæson en statistisk beregning af, om årets bakteriologiske badevandskvalitet opfylder kravene i lovgivningen.

  Samtidig beslutter vi, hvor mange prøver der i næste sæson skal tages fra den enkelte badevandsstation, og på baggrund af dette udarbejder vi en badevandsprofil for hvert enkelt badested.

   

 • Især i juli og august måned kan der opstå mange blågrønalger i søerne og i havet omkring os. Varmt og behageligt badevand giver gode betingelser for, at alger kan formere sig voldsomt.

  Når der er mange alger, er de meget tydelige, fordi de enten farver vandet, danner plamager på overfladen eller fnug i vandet.

  Trods navnet kan blågrønalger have mange farver: Grønne, blågrønne, grønbrune, brune og gule.

  Alger i vandet kan medføre sundhedsfare ved badning. Det er derfor vigtigt, at du tager dine forholdsregler, inden du går i vandet, også fordi algerne kan komme og forsvinde fra time til anden, netop "som vinden blæser".

  Læs om alger i badevandet (Miljøstyrelsen)

  Hvis der er alger

  Hvis vandets indhold af bakterier, alger eller andet ikke er i orden, kan du se det på hjemmesiden.

  Ved akutte / alvorlige sager bruger vi også pressen til at informere.

  Ser du opblomstring af alger, som vi endnu ikke har registreret, hører vi gerne fra dig.

  Giv os et praj om alger

 • For strandene ved Øresund findes information om badevandskvaliteten på Badevandsudsigten, som på baggrund af udledningsdata fra spildevandsforsyningen informerer om badevandskvaliteten ved strandene nu og tre dage frem.

  Du kan finde Badevandsudsigten på badevand.dk eller downloade appen til din smartphone.

  Der er også opsat digitale badevandsskilte ved alle fem strande ved Øresund, som er forbundet direkte til Badevandsudsigten.

  Badevandsudsigten informerer om badevandskvaliteten hele året og ikke kun i badesæsonen.

  Baggrund for badevandsudsigtens varsling

  Badevandsudsigtens vurdering af badevandskvaliteten er baseret på computersimuleringer af badevandets koncentration af E. Coli og enterokokker. Tilstedeværelsen af disse bakterier indikerer, at vandet er forurenet med spildevand.

  Computermodellens forudsigelse af risiko for høje koncentrationer af E. Coli og enterokokker bygger på data fra spildevandsforsyningerne om udledninger af spildevand til havet eller til åer, der løber ud i havet.

  Normalt ledes der kun renset spildevand ud i mængder, som ikke giver problemer. Men i forbindelse med kraftig regn kan spildevandssystemerne ikke rumme alt vandet, og der udledes urenset spildevand via overløb.

  Finde uddybende information om Badevandsudsigten​ (Badevand.dk)

  Både spildevandsforsyningen (Novafos) og Rudersdal Kommune har mulighed for at overskrive flagfarven på Badevandsudsigten i tilfælde hvor badning frarådes af grunde, som ikke kan forudsiges af computermodellen. Fx benytter kommunen sig af dette, hvis badning frarådes pga. blågrønalger.

  Er flagene på badevandsudsigten gule betyder det, at det ikke er muligt at varsle badevandskvaliteten, eller at der er nogle særlige forhold, man skal være opmærksom på (fx risiko for blågrønalger). Der vil ofte være knyttet en årsag til det gule flag, som findes som ”mouse-over” kommentar på badevand.dk eller i appen.

 • Under visse betingelser må du gerne færdes til fods, bade og opholde dig kortvarigt på private strande. Det gælder:

  • Hvis der er mere end 50 meter til beboelsesbygninger.
  • Hvis der ikke er gamle haver (fra før 1916), erhvervsvirksomhed, forsvarsanlæg eller havneanlæg ved stranden.

  Du må kun færdes på selve strandbredden, ikke de bagvedliggende arealer. Du skal vise hensyn og overholde disse regler:

  • Støjende adfærd, ghettoblastere, musikinstrumenter og lignende er ikke tilladt.
  • Hvis du har hund med, skal hunden være i snor i perioden fra den 1. april til den 30. september. Det gælder dog ikke grundejerens egen hund.
  • Du må ikke sætte telt op på stranden.
  • Du må kortvarigt have en båd uden motor liggende på strandbredden; men du må ikke trække en motoriseret båd op på stranden.
  • Adgang sker på eget ansvar.

  Grundejerens rettigheder

  Grundejeren må ikke hindre eller vanskeliggøre adgangen til stranden, men må gerne sætte skilte op med konkrete anvisninger og ordensregler.

  Se regler om færdsel på kystarealer i Naturbeskyttelsesloven (Retsinformation)

 • Som udgangspunkt er sejlads på søer og vandløb tilladt for småfartøjer uden motor, hvis det ikke er til skade for søen, vandløbet eller for andres jagt eller fiskeri.

  Det gælder dog ikke, hvis der kun er en enkelt ejer af bredden, søen eller vandløbet - fx staten eller Rudersdal Kommune. I så fald kan ejeren fastsætte andre regler.

  Desuden kan vandløbsmyndighederne også regulere sejlads på søer og vandløb. Husk derfor altid at tjekke de lokale regler, før du begiver dig ud på vandet.

 • Rudersdal Kommune udlejer bådpladser i Vejlesø og ved Verdens Ende ved Furesøen. I begge tilfælde administreres pladserne af Teknik og Miljø, Ejendomme.

  Vejlesø

  Rudersdal Kommune udlejer 33 bådpladser i Vejlesø. For tiden er der ingen ledige pladser, men du kan blive skrevet på venteliste. Det koster 600 kr. om året at leje en bådplads i Vejlesø.

  Verdens Ende ved Furesøen

  Der er også bådpladser ved Verdens Ende ved Furesøen. Her kan du lægge en kano eller en lille båd i vandet.

  Der er et begrænset antal bådepladser, som du kan blive skrevet på til. Det koster ikke noget, men du skal meddele os dit navn, adresse og telefonnummer.

  Svarende til Vejlesø indgås lejekontrakt med Rudersdal Kommune, men der betales ikke for pladsen.

  For tiden er alt dog optaget.

Regler for vandprøver

Regler for prøvetagning af vandprøver

På Retsinformation kan du læse om reglerne for vandprøver, tilsyn og kontrol med badevandet, kvalitetskrav mv.

www.retsinformation.dk

Badevandsprofiler for de enkelte strande

Rudersdal Kommune udarbejder ved slutningen af badsæsonen en såkaldt badevandsprofil for hver strand. Profilen giver en række oplysninger om stedet, fx bund- og strømforhold, risiko for forurening mv.

Furesøen

Badested ved Birkerød Sejlklub

Furesøen, Kinabugten

Badeanlægget ved Holte Roklub

Sjælsø

Sjælsø Strand ved Eskemose Skov

Øresundskysten

Vedbæk Nordstrand

Vedbæk Sydstrand

Strand ved Lokeshøj

Strand ved Struckmannparken

Skodsborg Strandpark