Hop til hovedindhold
Nyhed

Rudersdal kickstarter budgetproces

Besparelses- og omprioriteringskatalog markerer indledningen til politikernes arbejde med det kommende års budget. Kataloget indeholder både administrative ændringer og egentlige besparelser, der samlet skal gøre Rudersdal Kommune klar til fremtiden.

Forvaltningen i Rudersdal Kommune har udarbejdet et omfattende besparelses- og omprioriteringskatalog til brug for kommunalbestyrelsens arbejde med kommunens budget for 2025. Kataloget er et helt naturligt element i budgetprocessen og imødekommer samtidig et pålæg fra politikerne om at sikre overholdelse af budgettet, så der ikke i fremtiden bliver behov for besparelser i løbet af året. 

Med dette besparelses- og omprioriteringskatalog fremlægger Rudersdal Kommunes forvaltning forslag, der kan frigøre knap 75 mio. kr. årligt under servicerammen. Kataloget skal dels ses som udtryk for, at der forventes at skulle gennemføres besparelser for at sikre den fornødne budgetoverholdelse fremadrettet. Størrelsen af sparekravet ligger ikke fast endnu, da vi først efter sommerferien har et overblik over kommunens indtægtsgrundlag. Hertil skal kataloget ses som et omprioriteringskatalog, der giver et politisk handlerum i budgetforhandlingerne. 

Stigende udgiftspres kræver langsigtede løsninger

Rudersdal Kommune har over de seneste år - ligesom landets øvrige kommuner - oplevet stigende udgifter til ældreområdet, det specialiserede voksenområde og sårbare børn og unge. Dette stigende udgiftspres har betydet, at kommunen har måttet gennemføre besparelser og opbremsninger i løbet af budgetåret - også selv om kommunen løbende har gennemført administrativ og strukturel tilpasning, herunder indført en fælles sygefraværspolitik, etableret centrale indkøbsaftaler samt omstillet dele af kommunens it-infrastruktur fra primært proprietærer systemer til i højere grad open source systemer.

Vejen frem mod vedtagelse af budget

Kataloget bliver behandlet i de forskellige politiske udvalg onsdag den 12. juni og forventes at indgå i det videre arbejde med Rudersdal Kommunes budget for 2025. Her forventes budgetforslaget at blive offentliggjort tirsdag den 20. august, og der planlægges et virtuelt borgermøde onsdag den 28. august. Det endelige budget vil blive behandlet og vedtaget af Kommunalbestyrelsen efter 2. behandling onsdag den 9. oktober 2024. Det er muligt at afgive høringssvar til de enkelte forslag i perioden 19. juni til 13. august, ligesom det også er muligt at stille konkrete spørgsmål.