Hop til hovedindhold
Dispensation

Dispensation til oprensning af regnvandsbassiner ved Vasevej

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af to regnvandsbassiner ved Vasevej. Klagefrist: 1. februar.

Dispensation

Rudersdal Kommune har den 4. januar 2024 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af to bassiner langs Vasevej i Holte. Bassinerne modtager regnvand fra Vasevej og renser vandet inden det ledes videre til Dumpedalsrenden.

Se afgørelse (link til pdf)

Kommunen har vurderet, at en oprensning af de to regnvandsbassiner til fast bund vil forbedre den økologiske tilstand i bassinerne samt forhindre sedimentopfyldning og tilgroning, således at den nuværende naturtype på stedet bevares. Samtidig vurderes det, at en oprensning er nødvendig for at forhindre sedimentaflejring i Dumpedalsrenden, og for at overholde udledningstilladelsens krav om at der statistisk set ikke må være overløb med vejvand til Dumpedalsrenden oftere end hvert 5. år

Afgørelsen er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1392 af 04/10/2022 om naturbeskyttelse. 

Klagevejledning

  • Denne afgørelse kan jf. lovens § 78, stk. 1 påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet. 

     

    Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 86.

     

    Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Eventuel klage over afgørelsen skal derfor ske senest torsdag den 1. februar til Miljø – og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Nærmere klagevejledning fremgår af afgørelsen.