Hop til hovedindhold
Høring

Forslag til Lokalplan 304 for Næsset

Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2024 vedtaget Forslag til Lokalplan 304 for Næsset.

Se planen via følgende link: Forslag til Lokalplan 304 for Næsset

Lokalplanforslaget omfatter to ejendomme på Næsset med fredede bygninger med omgivende have- og parkanlæg og monumenter.

Lokalplanens formål og indhold

Formålet med lokalplanen er at sikre, at anvendelsen af de enkelte bygninger på Næsset, herunder Næsseslottet med have- og parkanlæg, sker under størst mulig hensyntagen til det omgivende landskab og beskyttede natur. 

Lokalplanområdets bygninger kan anvendes til boligformål og liberalt erhverv. Hver bygning kan maksimalt udnyttes til én bolig. Næsseslottet kan derudover anvendes til afholdelse af kulturelle arrangementer. Næsseslottets parkanlæg kan indgå i afholdelse af sådanne arrangementer.

Høring

Forslag til Lokalplan 304 for Næsset er fremlagt i offentlig høring fra den 1. maj 2024 til den 12. juni 2024. I denne periode kan der fremsendes høringssvar som vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af lokalplanen.

Lokalplanforslag kan ses på Plandata.dk via følgende link: Forslag til Lokalplan 304 for Næsset

Høringssvar skal være modtaget af Rudersdal Kommune senest den 12. juni 2024 og kan sendes til byplan@rudersdal.dk eller Rudersdal Kommune, Byplan, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Når du afgiver høringssvar, skal du være opmærksom på, at vi som hovedregel offentliggør de indkomne høringssvar og almindelige personoplysninger via Rudersdal Kommunes hjemmeside som en del af kommunens ønske om åbenhed i forvaltningen. 

De indkomne høringssvar vil desuden fremgå af Rudersdal Kommunes dagsordensystem ved den politiske behandling med afsender på adresse- eller foreningsniveau eller lignende.

Du kan læse mere om vores behandling af dine oplysninger på Rudersdal Kommunes hjemmeside under ”Oplysninger om behandling af dine personoplysninger i Byplan” eller via følgende link: 

https://www.rudersdal.dk/byplanbehandling

Natura 2000

  • Næssets bredzoner og Furesøen er udpeget som Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. 

    Der er foretaget en samlet vurdering af lokalplanens bestemmelser i forhold til udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, da lokalplanen indeholdt mulighed for afholdelse af erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer. Det indgår ikke længere som en mulighed. Det konkluderes derfor fortsat, at Næsseslottets anvendelsesmuligheder ikke vil have nogen væsentlig negativ indvirkning på Natura 2000-området.

Miljøvurdering

  • I forbindelsen med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

    På baggrund af denne screening er det kommunens afgørelse, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af pligt for miljøvurdering. 

    Miljøscreeningsafgørelse samt klagevejledning hertil kan ses via følgende link: Lokalplan 304 miljøscreeningsafgørelse