Hop til hovedindhold
Tilladelse

Landzonetilladelse til etablering af to sheltere

Landzonetilladelse til etablering af to sheltere ved eksisterende lejrplads i Ravnholm Skov på matr.nr. 26a Søllerød By, Søllerød

Der meddeles hermed landzonetilladelse til etablering af to sheltere i Ravnholm Skov. Shelterne er 9,2 m2 og rummer omtrent fem personer. Shelterne skal være til gavn for offentligheden, særligt børn og unge, der ønsker at overnatte i naturen.

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, på en række vilkår, herunder at shelteret skal være tilgængeligt for offentligheden.

Afgørelsens offentliggøres hermed med en klagefrist på fire uger gældende fra den 27. oktober 2023.

Klagevejledning

 • Der kan klage over denne afgørelse efter reglerne i planlovens § 58, stk.1, nr. 1[i].

  Klageberettigede er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59.

  Klagen skal være indgivet skriftlig inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. § 2, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 130 af 28.01.2017 (om regler for klage til Planklagenævnet).

  Hvis afgørelsen ønskes påklaget, sker dette til Planklagenævnet via Klageportalen, som tilgås her: Nævnenes Hus' hjemmeside her, Login sker med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, jf. bekendtgørelsens § 3. 

  Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Planklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. 

  Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Planklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Planklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det, jf. bekendtgørelsens § 4. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

  En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet, jf. bekendtgørelsens § 5, nr. 1.

  Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. jf. § 8, stk. 1, i Lov nr. 1658 af 20.12.2016 om Planklagenævnet. 

  De nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 108 af 28.01.2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet. Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet inden en af Planklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.

  Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. planlovens § 62.

  [i]Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning.