Hop til hovedindhold
Vedtagelse

Lokalplan 298 og tillæg 14 til Kommuneplan 2021 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2024 vedtaget Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner for Strandvejen og tillæg 14 til Kommuneplan 2021.

Forslag til Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og tillæg 14 til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring fra og med den 21. marts 2024 til og med den 16. maj 2024.

Planerne kan ses via følgende link: Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og tillæg 14 til Kommuneplan 2021

Behandling af høringssvar 

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringsvar er behandlet på kommunens hjemmeside under Politik og udvalg og under dagsordner og referater , direkte link. 

Lokalplanens formål

Lokalplanen er et tillæg til lokalplaner i områderne ved Strandvejen og har til formål at fastlægge supplerende bestemmelser for udstykning og for matrikulære forhold i de områder, der i lokalplanerne er udlagt til åben-lav boligbebyggelse.

Klagevejledning efter planloven

 • Du kan klage over denne lokalplan efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 3[i].

  Efter denne bestemmelse kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed. 

  Klageberettigede er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 59.

  Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanen på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. § 2, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 130 af 28.01.2017 (om regler for klage til Planklagenævnet).

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på Nævnenes Hus' hjemmeside her, hvor du logger på, som du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, jf. bekendtgørelsens § 3. 

  Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Planklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. 

  Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Planklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Planklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det, jf. bekendtgørelsens § 4. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

  Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet, jf. bekendtgørelsens § 6.

  Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. jf. § 8, stk. 1, i Lov nr. 1658 af 20.12.2016 om Planklagenævnet. 

  De nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 108 af 28.01.2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet. Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet inden en af Planklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.

  Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen på kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62.

   

  [i] Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 lov om planlægning.