Hop til hovedindhold
Vedtagelse

Lokalplan 301 for et boligområde ved Nobisvej i Birkerød - Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2024 Lokalplan 301 for et boligområde ved Nobisvej i Birkerød.

Den vedtagne lokalplan kan ses via følgende link: 

Lokalplan 301 for et boligområde ved Nobisvej i Birkerød

Lokalplanens formål og indhold

Det er lokalplanens formål at fastholde karakteren af det eksisterende boligområde. Derudover er det også lokalplanens formål at fastlægge et entydigt og opdateret plangrundlag for området.

Behandling af høringssvar og vedtagelse med ændringer

Forslaget til Lokalplan 301 var fremlagt i offentlig høring fra og med den 19. december 2023 til og med den 13. februar 2024. Den 7. februar 2024 blev der afholdt et borgermøde. 

Du kan orientere dig om kommunalbestyrelsens behandling af forslaget, herunder hvordan de indkomne høringssvar er foreslået behandlet på www.rudersdal.dk under dagsordener og referater fra politiske udvalg eller via følgende link:

Dagsordener.rudersdal.dk

Eller via nedenstående direkte link til dagsordenspunktet:

Vedtagelse af Lokalplan 301

Klagevejledning

 • Du kan klage over denne lokalplan efter reglerne i planlovens [1], jf. § 58, stk.3. 

  Efter denne bestemmelse kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over denne afgørelse, hvis du mener, at kommunen har tilsidesat lovens bestemmelser, herunder de forvaltningsretlige grundsætninger. Du kan derimod ikke klage over kommunens afgørelse hvis du mener, at det er en dårlig ide at kommunen har truffet pågældende afgørelse. Du kan således ikke klage over kommunens skøn. 

  Klageberettiget er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59. 

  Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. § 2, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 130 af 28.01.2017 (om regler for klage til Planklagenævnet).

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på Nævnenes Hus hjemmeside 

  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning, hvor du logger på, som du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, jf. bekendtgørelsens § 3. 

  Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter til Planklagenævnet vedhæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse. Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Planklagenævnet sendes en kopi af udtalelsen til dig og eventuelle andre involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Planklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 

  Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det, jf. bekendtgørelsens § 4. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

  Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet, jf. bekendtgørelsens § 6.

  Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. jf. § 8, stk. 1, i Lov nr. 1658 af 20.12.2016 om Planklagenævnet. 

  De nærmere regler om gebyrbetaling fremgår af Bekendtgørelse nr. 108 af 28.01.2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet. Det fremgår bl.a. af denne bekendtgørelse, at betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet inden en af Planklagenævnet fastsat frist. Betales gebyret ikke inden udløbet affristen, afvises klagen. 

  Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62. 

  [1]Jf. lovbek. nr. 1157 af 1. juli 2020.