Hop til hovedindhold
Tilladelse

Midlertidig tilslutningstilladelse på Vejlesøvej 16

Novafos kan aflede byggegrubevand til offentlig fællesledning.

Rudersdal Kommune giver hermed tilladelse til, at Novafos afleder byggegrubevand til offentlig fællesledning.

Tilladelsen gælder Vejlesøvej 16, 2840 Holte.

Midlertidig tilladelse til tilslutning af byggegrube-/grundvand

Bilag 1 - ansøgningsmateriale

Afgørelse og lovgivning

I forbindelse med opførelse af et midlertidigt Mecana-anlæg til rensning af søvand i Vejlesø har Novafos ansøgt om at aflede oppumpet byggegrubevand/grundvand til offentlig fælleskloak.

Tilslutningstilladelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, spildevandsbekendtgørelsens § 13, stk. 1 samt Rudersdal Kommunes spildevandsplan.

Udkast til tilladelsen har været sendt i partshøring hos de relevante parter. Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en offentlig klageperiode på fire uger.

Frist for indgivelse af klage er sat til tirsdag den 23. juli 2024 kl. 23.59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via https://kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk. Uddybende klagevejledning fremgår af afgørelsen.