Hop til hovedindhold
Tilladelse

Sjælsø Plejecenter - tilslutning og nedsivning af tag- og overfladevand

Plejecenter Sjælsø kan aflede tag- og overfladevand til offentlig fællesledning og delvist nedsive vand fra tagarealer.

Rudersdal Kommune har givet tilladelse til, at Plejecenter Sjælsø afleder tag- og overfladevand til offentlig fællesledning og delvist nedsiver vand fra tagarealer.

Dokumenter

Tilslutnings- og nedsivningstilladelse for tag- og overfladevand Plejecenter Sjælsø

Bilag 1 - Ansøgning - PSJ_K10_C04.1_Tilslutnings- og nedsivningstilladelse

Bilag 2 - L13824_Ba-Bb-Bc_K19_H0_EXX_N001 Oversigtsplan for kloakering og nedsivning - 240322

Bilag 3  - L13824_Ba-Bb-Bc_K19_H0_EXX_N001 - Ledningsplan Syd - 240429

Bilag 4 - L13824_Ba-Bb-Bc_K19_H0_EXX_N002 - Ledningsplan Nord - 240429

Bilag 5 - LAR-dimensioneringsregneark - Faskine Etape 1 - 240322

Bilag 6 - LAR-dimensioneringsregneark - Faskine Etape 2 - 240322

Bilag 7 - LAR-dimensioneringsregneark - Faskine Etape 3 - 240322

Bilag 8 - LAR-dimensioneringsregneark - Regnbed - 240322

Bilag 9 - Geoteknisk rapport

Bilag 10 - Situationsplan - 231103

Afgørelse og lovgivning

Baggrund og lovgrundlag I forbindelse med opførelse af 148 nye plejeboliger, er der ansøgt om tilladelse til tilslutning af tag- og overfladevand og delvis nedsivning af tagvand.

Tilslutningstilladelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, spildevandsbekendtgørelsens § 13, stk. 1 samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan.

Nedsivningstilladelsen til Plejecenter Sjælsø gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, jf. § 36 og § 38 i spildevandsbekendtgørelsen, samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan.

Udkast til tilladelsen har været sendt i partshøring hos de relevante parter. Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en offentlig klageperiode på fire uger.

Frist for indgivelse af klage er sat til torsdag den 11. juli 2024 kl. 23.59. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via https://kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk.

Uddybende klagevejledning fremgår af afgørelsen.