Hop til hovedindhold
Tilladelse

Tilladelse til krydsning af vandløb med vildthegn i Jægersborg Hegn

Rudersdal Kommune har givet Naturstyrelsen Hovedstaden tilladelse til krydsning af vandløb med vildthegn i forbindelse med udvidelse af Jægersborg Dyrehave.

Rudersdal Kommune har givet Naturstyrelsen Hovedstaden tilladelse til krydsning af vandløb med vildthegn i forbindelse med udvidelse af Jægersborg Dyrehave.

Tilladelsen gælder syv steder i Jægersborg Hegn.

Krydsningstilladelsen gives efter Bekendtgørelse nr. 1217 af 25.11.2019 af lov om vandløb (Vandløbsloven) § 47 og Bekendtgørelse nr. 834 af 27.06.2016 om vandløbsregulering og - restaurering m.v. (Regulerings- og restaureringsbekendtgørelsen) § 9, stk. 1.

Tilladelse til krydsning af vandløb med vildthegn syv steder i Jægersborg Hegn

Ansøgning om udvidelse af Jægersborg Dyrehave

Høring og påklageret

Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdals Kommunes hjemmeside i en offentlig klageperiode på fire uger. Frist for indgivelse af klage er sat til fredag den 2. februar. 2024.

Klagevejledning

 • Denne afgørelse kan, jf. vandløbslovens §§ 80 og 84 påklages til Miljø- og Fødeklagenævnet

  Klageberettigede er:

  • den, afgørelsen er rettet til,
  • enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

  Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. lovens § 81. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

  Klagefristen for denne afgørelse udløber fredag den 2. februar. 2024..

  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Du logger på med MitID ligesom på borger.dk eller virk.dk, hvorigennem klagen også kan indgives.

  Uddybende klagevejledning fremgår af afgørelsen.