Hop til hovedindhold

Kommuneplan

Kommuneplanen beskriver hele kommunens udvikling og er en helhedsplan for den fysiske struktur i Rudersdal Kommune. Den omhandler især regulering af arealer og andre fysiske forhold i kommunen. Her på siden kan du læse om Kommuneplan 2021.

Kommuneplan 2021

 • Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2021 vedtaget Kommuneplan 2021.

  Forslag til Kommuneplan 2021 har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 8. februar 2021 til den 5. april 2021. Den vedtagne kommuneplan kan læses her:

  Kommuneplan 2021​

  Alle høringssvar og oversigt over ændringer efter høringsperioden findes i referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 30. juni 2021, som kan læses her:

  Referat af Kommunalbestyrelsesmøde d. 30. juni 2021​

 • Forslaget til Kommuneplan 2021 var omfattet af miljøvurderingsloven. Kommunen har screenet forslaget for at vurdere, om kommuneplanen vil kunne påvirke miljøet væsentligt og har afgjort, at kommuneplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

  Miljøscreeningsafgørelsen kan læses her:

  Kommuneplan 2021 - miljøscreeningsafgørelse

 • Udarbejdelse af Forslag til Kommuneplan 2021 tog afsæt i Planstrategi 2019 for Rudersdal Kommune. 

  Læs Planstrategi 2019 her:

  Planstrategi 2019​

 • I forbindelse med Kommuneplan 2021 har Rudersdal Kommune fået udarbejdet en ny detailhandelsanalyse for kommunen. Analysen giver en status på kommunens handelsliv og giver anbefalinger til, hvordan butikker, ejendomsejere og kommunen kan understøtte et attraktivt handels- og byliv for både kunder og de forretningsdrivende. 

  Detailhandelsanalysen 2021

Værd at vide om kommuneplanen

 • Kommuneplanen er en helhedsplan for den fysiske struktur i Rudersdal Kommune. Den handler især om regulering af arealer og andre fysiske forhold i kommunen. Det drejer sig fx om boliger, erhverv, butikker, institutioner, veje, fritidsaktiviteter og natur samt ressourcer i form af fx grundvand og ren luft.

  Planen inddrager endvidere hensynet til kommunens placering regionalt og nationalt.

  Kommuneplanen indeholder to regelsæt:

  • Retningslinjer for kommuneplanens temaer 
  • Rammer for lokalplanlægningen.

  Rammerne består dels af konkrete rammebestemmelser, som gælder for det enkelte rammeområde, dels af generelle rammer, som gælder for rammeområderne generelt.

  Herudover indeholder planen en inddeling af kommunen i 12 områder. Områderne rummer hver deres særlige karakteristika med hensyn til bebyggelse, natur, landskab og kulturhistorie.

 • Kommunalbestyrelsen skal arbejde for at føre kommuneplanen ud i livet.  Når Rudersdal Kommune udarbejder nye lokalplaner eller afgørelser fx landzonetilladelser skal de være i overensstemmelse med kommuneplanen.

  Kommuneplanen er ikke direkte gældende for den enkelte borger, men det er lokalplaner. Planloven giver dog Kommunalbestyrelsen nogle beføjelser til at administrere på baggrund af kommuneplanen. Herunder mulighed for at nedlægge forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der strider mod planen. Dette er nærmere beskrevet i Planlovens §12:

  ”Stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen." 

  "Stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt."

  Læs mere i Planloven - LBK nr 1157 af 01/07/2020 (Retsinformation.dk)

 • Kommunalbestyrelsen kan løbende foretage ændringer i den gældende kommuneplan. I så fald skal borgerne og de overordnede myndigheder høres. Sådanne ændringer kaldes kommuneplantillæg.