Hop til hovedindhold

Bekymret for et barn eller en ung

Her kan du gøre Rudersdal Kommune opmærksom på din bekymring for et barn eller en ungs trivsel. Du kan foretage en underretning. Du kan også kontakte kommunen, hvis det er dig selv eller dine søskende, du er bekymret for.

En underretning i rette tid kan være med til at sikre, at problemerne løses, mens de stadig er små. Stol på din tvivl. Del din bekymring. Rettidige underretninger hjælper hvert år børn og unge til et bedre liv i hjemmet. Som borger har du pligt til at underrette kommunen. Du kan foretage en underretning på den måde, der passer dig bedst. Herunder kan du se de forskellige muligheder.
Som fagperson har du skærpet indberetningspligt.  

Akut behov for hjælp

 • Hvis et barn eller en ung under 18 år har akut behov for hjælp, skal du i kommunens åbningstid kontakte Social Myndighed og Rådgivning i Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00.

  Uden for kommunens normale åbningstid samt i weekenden skal du kontakte Den sociale rådighedsvagt via Nordsjællands politi på tlf. 114. Ved behov sikrer Nordsjællands politi kontakt til Rudersdals Kommunes døgnvagt.

Foretag en underretning - borger

 • Hvis du er bekymret for et barn eller en ung, kan du give os en underretning ved at henvende dig via formularen herunder, pr. mail, pr. telefon eller ved personlig henvendelse. Det er vigtigt, at du beskriver dine observationer af barnet og situationen det drejer sig om.

  Kontakt:

  Social Myndighed og Rådgivning
  Stationsvej 36
  3460 Birkerød
  Tlf. 46 11 00 00
  E-mail: underretning@rudersdal.dk

  Underretning via formular anonymt/ikke anonymt

  Underret os om din bekymring for et barn eller en ung her

  Anonym/ikke anonym?

  Det er muligt at underrette anonymt. I formularen bliver du bedt om, at tage stilling til, om du ønsker at oplyse dit navn eller ej. Som anonym underretter vil du ikke modtage et kvitteringsbrev. 

 • Du kan være anonym, når du foretager en underretning. Det kræver, at du selv sikrer, at kommunen ikke nemt kan spore dig via din underretning.

  Du skal derfor sikre dig, inden du foretager en underretning, at vi ikke umiddelbart kan identificere dig – fx via telefonnummer, navn, adresse, mailadresse eller cpr-nummer.

  Hvis kommunen kender din identitet, har vi pligt til at oplyse til den berørte familie, hvem der har foretaget underretningen.

  Sådan skjuler du dit nummer ved et enkelt opkald

  Dit telefonnummer er som udgangspunkt synligt på den telefon, du ringer til. Du kan dog selv skjule dit nummer, før du ringer til os.

  Mobil: tast #31# foran telefonnummeret

  Fast telefon: tast *31* foran telefonnummeret

  Sådan beskytter vi dine cookies

  Værd at vide om cookies

 • Hvad sker der, når underretningen handler om vold og overgreb?

  Når kommunen modtager en underretning om vold og/eller overgreb mod et barn under 18 år, så har kommunen pligt til at afholde en børnesamtale med barnet eller den unge uden at forældrene orienteres forud.

  I samråd med relevante myndigheder, f.eks. politiet eller Børnehus Hovedstaden tager kommunen stilling til, om der skal ske politianmeldelse eller om forældrene kan inddrages.

  Undgå at delagtiggøre den mistænkte

  Uanset hvem mistanken retter sig imod, skal man være opmærksom på ikke at delagtiggøre vedkommende i mistanken eller at man har underrettet kommunen – af hensyn til barnet og en eventuel politimæssig efterforskning.

  Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

  Beredskabsplan

Hvad sker der efter en underretning?

 • Når Social Myndighed og Rådgivning i Rudersdal Kommune modtager en underretning, sætter vi en indledende undersøgelse og vurdering af barnets behov i gang.

  Inden for 24 timer skal en sagsbehandler i kommunen vurdere, om der er behov for at sætte akutte foranstaltninger ind over for barnet eller den unge. Dette sker også i weekender og ferier.

  Herefter tager vi kontakt til den pågældende familie, som gøres bekendt med underretningen. De får muligheden for at læse underretningen og kommentere den. Dette gælder ikke, hvis der er tale om en underretning om vold eller overgreb. Her gælder en særlig procedure.

  Der tages efterfølgende stilling til, hvorvidt underretningen giver anledning til yderligere undersøgelse, eller om der ikke er grund til yderligere bekymring. 

 • Kommunen foretager en individuel sagsbehandling og vurdering af barnet og den berørte familie med henblik på at sætte foranstaltninger i værk. Kommunen har som myndighed en lang række tilbud og tiltag, som vi kan sætte i værk, og det kan være et eller flere af disse: 

  • Familiebehandling
  • Praktisk-pædagogisk støtte i hjemmet
  • Individuelle samtaleforløb
  • Gruppetilbud til skilsmissefamilier (SES)
  • Aflastning
  • Kontaktperson
  • Ledsagerordning
  • Anbringelse uden for hjemmet
  • Økonomisk støtte til f.eks. efterskole
  • Forældregruppe til forældre med børn med autisme
  • Søskendegrupper til børn med søskende med funktionsnedsættelser
  • Åben anonym rådgivning

  I det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge kan sundhedspersonale, lærere, pædagoger og andre fagpersoner udveksle oplysninger mellem hinanden om børn og unges private og familiemæssige forhold.

  Ved mistanke om fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb mod børn og unge kan myndighederne udveksle oplysninger mellem kommune, politi og anklagemyndighed.

 • Som privat person har du ret til at få at vide, at vi handler i sagen og hjælper barnet eller den unge. Men som privat person kan man ikke få indsigt i andre borgeres personfølsomme forhold.

   

  Som offentligt ansat har du ret til få information, hvis der foretages en børnefaglig undersøgelse, eller der bliver igangsat andre tiltag for det barn eller ung, du har underrettet om.

  Du kan blive orienteret om, hvilken type foranstaltning der er igangsat, og den planlagte varighed af indsatsen, hvis det har væsentlig betydning for den støtte, du kan give barnet eller den unge i dit arbejde som offentligt ansat.

  I enkelte tilfælde kan særlige forhold gøre, at oplysninger om sagen ikke kan videregives.

 • Hvis du oplever, at Rudersdal Kommune ikke handler tilstrækkeligt i forhold til barnet eller den unge på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. Ankestyrelsen skal sikre barnets retssikkerhed og undersøge om kommunens indsats er tilstrækkelig.

  Underretninger om børn og unge (Ankestyrelsen)
   

Børn i mistrivsel

 • Der kan være meget at forholde sig til, når man overvejer at underrette om et barn eller en ung under 18 år. Borger.dk har samlet de vigtigste informationer. 
  Her kan du fx læse om underretningspligt, underretningens form og dine muligheder for at søge rådgivning om en underretning  hos Børns Vilkår.

  Du kan også læse om kommunens rolle, Ankestyrelsens muligheder samt lovgivningen omkring børn, der udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling.

  Børn i mistrivsel (borger.dk)

 • Uanset hvad din bekymring drejer sig om, er det vigtigt, at du tager den alvorligt. Tegnene, der har gjort dig bekymret, kan være udtryk for, at du selv eller barnet er i vanskeligheder og har behov for hjælp. Er du vidne til et voldeligt eller seksuelt overgreb, skal du kontakte politiet på 112.

  Det kan hjælpe at tale med familien

  Nogle gange vil det rigtige være at starte med at vise interesse for barnet og dets familie og snakke med dem. Er der grund til bekymring? Er der noget du kan gøre?

  Andre gange er det nødvendigt at kontakte kommunen med det samme ved at lave en såkaldt underretning.  

  Det er vigtigt, at du lytter til din fornemmelse, måske har et barn eller en ung under 18 år brug for hjælp.

  Eksempler på tegn på mistrivsel

  Mistrivsel kan se forskellig ud. Er du i tvivl om det, du oplever, skal give anledning til bekymring, kan du måske bruge listen nedenfor til at blive afklaret. Du er også altid velkommen til at kontakte Social Myndighed og Rådgivning, så vi kan sammen finde frem til næste skridt. Det er individuelt fra situation til situation, og listen er ikke udtømmende, men du bør være opmærksom hvis barnet:

  • undgår kontakt med voksne eller andre børn 
  • ikke har nogen nære venner eller legekammerater
  • tit har konflikter med andre 
  • viser mangel på tillid til andre mennesker
  • "klæber" til voksne
  • bliver mobbet eller selv mobber 
  • er dårlig til at udtrykke sig sprogligt i forhold til sin alder
  • har svært ved at lære nye ting, fx i skolen eller i leg og andre fysiske udfoldelser
  • ikke passer sin skole
  • pludselig ændrer sin adfærd 
  • overtager forældrenes forpligtelser
  • er selvskadende, fx ved at skære i sig selv 
  • selv beder om hjælp
 • Her kan du finde en vejledning til, hvad du kan gøre, hvis du er bekymret for, at en du kender udviser tegn på ekstremisme eller er i fare for at blive radikaliseret.

  Akut hjælp for børn under 18 år  Hvis et barn eller en ung under 18 år har akut behov for hjælp, skal du kontakte Børn og Familie på tlf. 46 11 41 41 i åbningstiden.

  Mandag til onsdag kl. 10 - 15

  Torsdag kl. 10 - 17

  Fredag kl. 10 - 13

  Uden for denne åbningstid skal du kontakte nærmeste politistation (Nordsjællands Politi) på tlf. 114. Ved behov sørger Nordsjællands Politi for, at du får kontakt til Rudersdals Kommunes døgnvagt.

Foretag en underretning - fagperson

 • Er du bekymret for et barn, som du har kendskab til via dit arbejde, har du skærpet underretningspligt. 

  Når du skal lave en underretning, skal det altid ske i et samarbejde med din nærmeste leder og den forebyggende socialrådgiver, der er knyttet til dit dagtilbud/din skole.

  Underretningsskema for fagpersoner

  Der henvises i øvrigt til pjecen ”Vejledning om håndtering af underretninger til fagprofessionelle i Rudersdal Kommune", som kun kan tilgås via medarbejder-login på Rudersdal Kommunes intranet.

  Vejledning om håndtering af underretninger til fagprofessionelle i Rudersdal Kommune (Intranettet - Kræver medarbejder-login) 

 • Har du en bekymring for et barn, som du har kendskab til via dit arbejde, så har du skærpet underretningspligt. Forud for underretningen skal der være foregået en proces, hvor I som fagpersoner har rettet henvendelse til den forebyggende socialrådgiver, der er tilknyttet jeres daginstitution eller skole. 

 • Bekymringer om børn og unge tager bl.a. afsæt i kommunens Trivselsbarometer. Derudover ligger der en konkret og individuel faglig vurdering i hver sag. 

  I Trivselsbarometeret ligger 'bekymringer' om børn i udgangspunktet i felterne mørkegrøn, lysegrøn og gul:

  • Det er børn i generel trivsel, men hvor forældrene i perioder kan søge råd og vejledning, hvis der er tegn på mistrivsel.
  • Det er børn med trivselsbekymringer, hvor barnet viser tegn på, at der er noget galt ved en ændret adfærd fysisk, psykisk eller socialt. Forældreomsorgen kan være midlertidigt reduceret
  • Det er børn i sårbare situationer, som har afgrænsede problemstillinger, der kommer til udtryk gennem fysiske, psykiske eller adfærdsmæssige reaktioner på mistrivsel. Forældreomsorgen er ofte reduceret på grund af eksempelvis skilsmisse, arbejdsløshed, dødsfald eller andre sociale eller helbredsmæssige forhold. 
 • Hvis du formoder, at der er tale om fysisk eller psykisk mishandling, seksuelt misbrug eller strafbare forhold, skal du som fagperson reagere straks. Får du kendskab til nævnte overgreb mod børn, skal du straks kontakte den forebyggende socialrådgiver, der hjælper med den videre proces. I tilfælde, hvor det undtagelsesvist ikke er muligt at få fat i den forebyggende rådgiver, skal dagvagten i Myndighed underrettes på telefon 46 11 41 41 eller personligt, inden forældrene orientres. Det samme gælder, hvis forældrenes relation til den mistænkte er så nær, at denne viden kan skade barnet eller påvirke efterforskningen. Dagvagten tager stilling til det videre forløb i sagen. 

  HUSK overgreb er et strafferetligt forhold, derfor skal man reagere med det samme – og ikke selv vurdere omfang eller alvorligheden i den konkrete sag.