Hop til hovedindhold

Støtte og tilbud til børn og familier

Der findes en række støttemuligheder til børn via kommunens tilbud. Du kan kontakte Social Myndighed og Rådgivning, hvis du har brug for at høre mere om dine og familiens muligheder.

Aflastning og familiepleje for børn

Er du pårørende til et barn under 18 år med en funktionsnedsættelse eller med psykosociale problemstillinger, kan I søge om aflastning eller familiepleje.

Sådan foregår det

 • Er du pårørende til et barn under 18 år med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som du passer og plejer i hjemmet, kan I søge om aflastning. 

  Formålet er at give forældre til børn og unge med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse et frirum og aflastning/afløsning. Samtidig skal der skabes gode rammer for barnet, herunder mulighed for samvær med ligestillede. 

  Formålet er desuden:

  • At forebygge en anbringelse af barnet/den unge
  • At give tid til og omsorg for søskende
  • Aflastning af forældre
 • Når et barn er i aflastning, bor barnet hjemme hos sine forældre, men er hos en aflastningsfamilie eller på en døgninstitution eksempelvis 1 weekend om måneden.  

  Aflastning efter denne bestemmelse vil normalt maks. kunne bevilliges 35 døgn om året, svarende til en weekend om måneden. 

  Sagsbehandleren vil altid foretage en helhedsvurdering af behovet for aflastning bl.a. i forhold til omfanget af den øvrige hjælp, som I som familie modtager.

 • Du skal kontakte Handicapteamet i Børn og Familie og bede om at tale med dit barns sagsbehandler.

  Børn og Familie har tlf. 46 11 41 41.

  I vurderingen af jeres behov for aflastning foretager sagsbehandleren en helhedsvurdering, hvor vi ser på: 

  • omfanget af den øvrige hjælp, I som familien modtager. 
  • barnets funktionsnedsættelse sammenholdt med jeres ressourcer som forældre samt muligheder og netværk.

  Sagsbehandleren kan indhente de nødvendige oplysninger fra læger og andre samarbejdspartnere. Sagsbehandleren må ikke indhente oplysningerne uden dit samtykke.

 • Hvis du og din familie er interesserede i at blive aflastningsfamilie eller plejefamilie for et barn eller en ung med en funktionsnedsættelse, kan I læse mere om mulighederne her:

  Bliv aflastnings- og døgnplejefamilie 

Tilbud til udsatte børn og unge med særlige behov i fritiden

  • Familiebehandling og praktisk/pædagogisk støtte i Familiehuset 
  • Kontaktperson til barnet, den unge eller familien
  • Aflastning i aflastningsfamilie eller aflastningsinstitution
  • Gruppeforløb til børn og unge med angst
  • Gruppeforløb til søskende til børn med diagnoser
  • Gruppeforløb til skilsmissefamilier
  • Forældregruppe til børn med autisme
  • Anbringelse uden for hjemmet
  • Økonomisk støtte til f.eks. fritidsaktiviteter 
 • Ønsker du at modtage anonym rådgivning ring da til 46 11 41 41 og oplys om dette. Du vil her få oplyst et telefonnummer, du kan ringe på den pågældende dag.

Træning til børn og unge under 18 år med handicap

Du kan søge tilskud til vedligeholdende træning til dit barn under 18 år, som har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det kan fx være fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk træning, som kan vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder, der ellers ville gå tabt uden træning. Det kalder vi vedligeholdelsestræning.

Få mere at vide om vedligeholdende træning

 • Vedligeholdelsestræning kan søges til børn og unge under 18 år med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Træningen skal vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder og afhjælpe de følgevirkninger, der kan være af at have en nedsat funktionsevne.  

  Det kan eksempelvis være fysioterapeutisk elle ergoterapeutisk træning, som vedligeholder funktioner, der ville gå tabt uden træning.

  Vedligeholdelsestræning omfatter ikke sansemotorisk træning, pædagogiske indsatser og behandling som terapi eller massage. Der gives heller ikke tilskud til motion og bevægelse, som barnet selvstændigt kan varetage ved almene aktiviteter.

 • Børn og unge under 18 år kan få vedligeholdelsestræning, når de enten har et midlertidigt eller et varigt behov for hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder.

  Det kan også være, at dit barn ikke er alderssvarende motorisk, mangler færdigheder eller har tabt færdigheder.

  Det er en forudsætning, at barnet eller den unge har en diagnose, der er stillet af en sygehusafdeling eller er speciallæge i et relevant speciale som fx neurologi eller reumatologi.

  Vi giver tilskud til vedligeholdende træning efter en konkret og individuel vurdering.

  Børn, der er berettiget til gratis fysioterapi, er ikke berettiget til vedligeholdelsestræning.

 • Dit barn kan få tilbud om et målrettet og tidsbegrænset træningsforløb.

  Som udgangspunkt bliver der bevilget et træningsforløb på otte gange, hvor barnet eller den unge enten træner individuelt eller i en gruppe.

  Du kan søge igen efter behov.

De forebyggende socialrådgivere i Rudersdal Kommune

 • Samarbejde og sparring omkring forebyggende indsatser

  Den forebyggende socialrådgiver kan være en sparringspartner for fagpersonale i dagtilbud og skoler.

  I dagtilbud kan den forebyggende socialrådgiver fx hjælpe i forhold til:

  • Sparring vedr. usikkerhed om trivsel for et barn eller en familie
  • Sparring vedr. problemer i hjemmet
  • Mødesituationer med forældre
  • Konflikthåndtering.

  På skoler kan den forebyggende socialrådgiver fx hjælpe i forhold til:

  • Skoletræthed, problemer i hjemmet og konflikter i klassen
  • Sparring vedr. usikkerhed om trivsel for et barn eller en familie
  • Mødesituationer med forældre og børn
  • Konflikthåndtering.

  I et tæt samarbejde med fagpersoner i dagtilbud og skole kan den forebyggende socialrådgiver sætte ind med en forebyggende indsats, før små problemer vokser sig større og mere komplekse.

  Underretninger

  Den forebyggende socialrådgiver er også altid involveret, inden dagtilbud eller skole sender en underretning.

  Ved formodning om overgreb mod børn eller strafbare forhold, hvor der skal reageres straks, kan det dog være nødvendigt at underrette direkte til dagvagten i Myndighed, hvis den forebyggende socialrådgiver ikke straks er at træffe.

  Læs mere om underretning‌er

  Signs of safety

  I børnesager er omdrejningspunktet for samarbejdet metoden Signs of Safety. 

  Læs mere om metoden Signs of Safety​

 • Som fagperson i dagtilbud og skoler kan du via din leder kontakte den forebyggende socialrådgiver, der er tilknyttet det enkelte dagtilbud eller skole. Du kan enten kontakte den forebyggende socialrådgiver direkte i dagtilbuddet eller på skolen, telefonisk eller via Aula. Samarbejdspartnere i PPR kan også kontakte den forebyggende socialrådgiver i forhold til konkrete sager.

  Børn og forældre har også mulighed for at kontakte den forebyggende socialrådgiver til en uforpligtende samtale.

 • De forebyggende socialrådgivere er et team af socialrådgivere, der er en del af Rudersdal Kommunes socialfaglige indsats.

  Alle dagtilbud og skoler i Rudersdal Kommune har tilknyttet en fast forebyggende socialrådgiver. Den forebyggende socialrådgiver har sin daglige gang i dagtilbuddet eller på skolen – og ønsket er, at det vil fremme, at familiernes forskellige vanskeligheder i højere grad bliver løst ved en tidlig forebyggende indsats. 

  De forebyggende rådgiveres rolle er at give råd og vejledning til både børn og forældre og til fagpersoner i dagtilbud eller skoler om forskellige socialfaglige problemstillinger hos de børn og unge, der går i dagtilbuddet eller på skolen.