Hop til hovedindhold

Sagsbehandlingstider og gebyrer

Her kan du læse mere om Byplans sagsbehandlingstider og gebyrer i byggesager.

Byggesager i 2024

 • Herunder kan du se de nationale og de kommunale servicemål samt Byplans aktuelle sagsbehandlingstider på byggetilladelser. De aktuelle sagsbehandlingstider opdateres månedligt, og der er tale om gennemsnitlige sagsbehandlingstider.

  Servicemålene regnes fra den dag, din sag er fuldt oplyst, hvorimod den aktuelle sagsbehandlingstid regnes fra den dag, vi har modtaget din ansøgning.

  Servicemål og sagsbehandlingstider (senest opdateret 31.03.2024)

  Skemaet viser dels servicemålene og Byplan aktuelle sagsbehandlingstider
  Konstruktionstype De nationale servicemål (dage) De kommunale servicemål (dage) Aktuel sagsbehandlingstid (dage)
  Simple konstruktioner 40 40 21
  Enfamiliehuse 40 40 22
  Etagebyggeri, erhverv 55 90 117
  Etagebyggeri, bolig 60 85 65

  Hvis din sag er ligetil, dvs. overholder byggeretten, ikke skal i høring eller kræver dispensation, tilstræber vi at overholde de nationale servicemål. Ved øvrige sager tilstræber vi at overholde de kommunale servicemål.

  Servicemålene regnes som sagt fra den dag, hvor din sag er fuldt oplyst. Som ansøger får du besked via ansøgningsportalen Byg og Miljø, når sagen får status af fuldt oplyst. Har du fået en arkitekt mv. til at ansøge for dig, vil vedkommende modtage beskeden.

  Fredningssager, dispensationer fra landzonebestemmelser, projekter med lokalplanpligt og/eller VVM-pligt, samt lovliggørelsessager er undtaget.

  I de fastsatte servicemål indgår endvidere den tid, der går til partshøringer og/eller naboorienteringer i en sag. Du vil altid opleve længere sagsbehandlingstid i sager, der kræver dispensationer og i sager, hvor der skal foretages høringer eller naboorienteres.

  Vi vil, når sagsbehandlingen påbegyndes, ofte have behov for yderligere materiale. I de tilfælde kontakter vi dig.

 • Du skal først kontakte os om en status på din sag, når servicemålene er overskredet (se aktuelle sagsbehandlingstider ovenfor), da vi af hensyn til vores ressourcer gerne vil bruge tiden til konkret byggesagsbehandling.

Byggesagsgebyr

 • Dit gebyr for byggesagsbehandlingen beregnes i henhold til byggelovens § 28, stk. 1, efter den tid, som Byplan har brugt på behandling af sagen. Din første forhåndsdialog koster ikke noget.

  Timeprisen for byggeprojekter omfattet af byggeloven er 899 kr. pr. time i 2024. Gebyrerne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. september 2014.

  Byggeloven (Retsinformation.dk)

Gode råd til en hurtigere sagsbehandling

 • Inden du indsender din byggeansøgning via Byg og Miljø, har du mulighed for at få en gratis forhåndsdialog med en byggesagsbehandler i Byplan, så der skabes et klart grundlag for den videre byggesagsbehandling. Du kan herigennem få kendskab til, hvilke oplysninger, der er nødvendige i ansøgningen, og få forventningsafstemt den videre proces i byggesagsbehandlingen. Efterfølgende møder i forbindelse med byggesagsbehandlingen vil blive medregnet i byggesagsgebyret.

  Dialogmøder er sat til at vare 30 minutter. Det er derfor en fordel, at du og en eventuel rådgiver er godt forberedt inden mødet og har undersøgt, hvad der gælder for ejendommen. Det er desuden et krav, at fuldmagtsforholdene er i orden, hvis bygherre ikke deltager i forhåndsdialogen.

  Du booker møde via Byplans digitale selvbetjeningsløsning:

  Forhåndsdialog

 • Du kan finde rigtig mange oplysninger, der har betydning for dit byggeprojekt og for din ansøgning, hvis du bruger vores digitale selvbetjeningsløsninger. Du kan orientere dig via Byg og Miljø samt kommunens digitale kort, hvor du kan finde oplysninger om din ejendom herunder hvilken lokalplan eller byplanvedtægt, der er gældende for din ejendom.

  Derudover kan du på Byg og Miljø finde gode råd til, hvad du skal overveje, inden du sender din ansøgning.

  Kort over Rudersdal Kommune

  Hvad gælder for grunden?

  Gode råd inden du ansøger (Byg og Miljø)

 • Når du i Byg og Miljø har oprettet og beskrevet dit projekt, får du automatisk en tjekliste over den dokumentation, du som minimum skal sende med. Herudover skal du være opmærksom på, at vi i forbindelse med ejendomme på skrående terræn ofte kræver en afsætningsplan fra en landinspektør.

  Ansøg via Byg og Miljø

  Er ansøgningen ikke fyldestgørende ved første indsendelse, udarbejder vi en mangelskrivelse.

  I mange sager vil den indledende gennemgang ikke kunne afdække al dokumentation, der er brug for i sagen. Der vil ofte være behov for flere oplysninger senere i sagsforløbet - herunder også oplysninger af mere omfattende karakter. I de tilfælde modtager du et mangelbrev, der beskriver det materiale, vi skal modtage.

  Vi foretager ikke byggesagsbehandling af ansøgninger, hvor fuldmagtsforholdene ikke er i orden. Er du som ansøger ikke ejer af ejendommen, og har du ikke medsendt en fuldmagt fra ejendommens ejer, skal vi have en fuldmagt, før der sker yderligere gennemgang af sagen.  

 • Sagsbehandlingen af din sag vil generelt kunne gennemføres hurtigere end ellers, hvis dit byggeprojekt som udgangspunkt:

  • ligger inden for byggeretten i Bygningsreglementet
  • overholder de planmæssige bestemmelser i lokalplaner og byplanvedtægter mm.
  • ikke ligger indenfor beskyttelses- og byggelinjer
  • ikke har forhold, der medfører, at der skal gennemføres partshøring i sagen.

  Når byggeriet lever op til ovenstående, har vi som særligt fokus, at ansøgningen hurtigt gennemgås med henblik på at vurdere, om sagen er fyldestgørende. Såfremt den er det, træffes der afgørelse i forbindelse med gennemgangen eller hurtigst muligt derefter.

  Information om bygningsreglementet (Bolig- og Planstyrelsen)

  Hvad gælder for grunden?

 • Vi oplever ofte, at bygherre vil lave ændringer i sit indsendte projekt, eller at bygherre ønsker at afdække muligheden for en eventuel ændring af et byggeprojekt, der er under behandling. Det vil altid øge sagsbehandlingstiden, og i visse tilfælde betyder det, at ansøgningen betragtes som ny i forhold til at opgøre sagsbehandlingstiden.

  Hvis du fra start har sørget for, at sagen er fyldestgørende oplyst, spares der både sagsbehandlingstid og sagsbehandlingsgebyr, da sidstnævnte udregnes på baggrund af forbrugt tid til sagsbehandlingen.

 • Mange af vores henvendelser, såvel skriftlige som telefoniske, handler om, hvornår der bliver tilknyttet en byggesagsbehandler til en byggesag.

  Når en sag er gennemgået for eventuelt manglende materiale, og dette er modtaget i fyldestgørende stand, kan den egentlige byggesagsbehandling gå i gang. Det er tidligst på dette tidspunkt, at en byggesagsbehandler overtager byggesagen. Der bliver dog ikke tilknyttet en sagsbehandler, før denne har mulighed for at gå i gang med en egentlig sagsbehandling.

 • Du skal altid søge om din bygge- /plansag gennem selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Vi anbefaler, at du som borger selv opretter sagen i Byg og Miljø og tilknytter din(e) rådgiver(e) til din byggesag efter oprettelsen. På den måde kan du altid følge med i kommunikationen i Byg og Miljø om din sag og dermed være opdateret på sagens status.

  Ansøg via Byg og Miljø

 • Vi modtager mange naboklager og øvrige anmeldelser af potentielle ulovlige forhold. I nogle sager munder henvendelsen ud i en lovliggørelsessag. Lovliggørelsessager er ikke omfattet af servicemålene, da der ofte er tale om meget lange og komplicerede sagsforløb, da vi i disse sager som regel skal foretage høringer af flere parter. Vi bestræber os på at påbegynde sagsbehandlingen for nye lovliggørelsessager indenfor 12 måneder, såfremt der ikke er væsentlige forhold, der tilsiger, at sagsbehandlingen må påbegyndes tidligere.

  Byplan reagerer på alle henvendelser, og vi prioriterer sagsbehandlingen efter en væsentlighedsvurdering af det ulovlige forhold, ligesom nye byggesager generelt prioriteres højt.

  Klager over Byplans afgørelser kan efter klagevejledning rettes til Planklagenævnet og/eller Miljø- og Fødevareklagenævnet samt  Nævnenes Hus, Byggeklageenheden (Byggeklageenheden færdigbehandler sager, der allerede er indbragt for Statsforvaltningen). Også her er der tale om lange sagsforløb, og Byplan har ikke indflydelse på de frister, der fastsættes af klagemyndigheden for de enkelte redegørelser og høringer.

 • Du kan komme i kontakt med Byplan pr. mail og telefon.

  Når vi modtager en henvendelse eller forespørgsel pr. mail på adressen byplan@rudersdal.dk, som kræver en indledende sagsbehandling eller en vejledende udtalelse, er det vores servicemål at besvare henvendelsen indenfor 5 arbejdsdage. Der er tale om en gennemsnitstid. I perioder med mange ansøgninger eller i fx ferier vil du kunne opleve længere svartid.

  Du vil i mange tilfælde selv kunne finde svar på dine spørgsmål via vores selvbetjeningsløsninger, så du er fri for at afvente en sagsbehandling hos os.

  Hvad gælder for grunden?

  Hvis du ringer til Byplan på telefon 4611 2500, bliver du mødt af en kontakt-support, som så vidt muligt vil besvare dine spørgsmål med det samme. Er dette ikke muligt, vil du blive bedt om at oplyse dine kontaktinformationer, sagens data og spørgsmålets karakter. Der bliver dernæst lagt en telefonbesked til Byplan. Du kan forvente, at vi ringer tilbage inden for 2 arbejdsdage. Får vi ikke fat på dig ved en første eller anden opringning, sender vi dig en mail, hvis du har oplyst din e-mail-adresse til kontakt-supporten.