Hop til hovedindhold

Hække, hegn og fortov

Som grundejer ved en offentlig vej har du en del af ansvaret for at holde fortovet og vejområdet pænt og rent.

Du skal klippe din hæk helt ind til skel mod offentlig vej eller sti, og det samme gælder buske eller træer, der vokser ud over fortovet eller rabatten og kan genere gående eller cyklister.

Større træer kan også dække for en del af gadelyset, så oversigtsforholdene forringes.

Du kan også give os et praj, hvis du fx ser forvoksede hække eller grene, der dækker for skilte og andet.

Klipning af hæk og renholdelse af fortov mv.

 • Din hæk og anden beplantning, der vender ud mod offentlig vej, fortov eller sti, skal være klippet helt ind til skellet.

  Det er et krav af hensyn til postbuddet og skraldemanden, men også dine andre medborgere. Der skal være fri passage for trafikken på både fortove, veje og stier samt gode oversigtsforhold fra sideveje og private grunde.

  Med få midler kan du være med til at skabe plads til alle i vores kommune og lette hverdagen for handicappede, ældre, børnefamilier og folk i servicejobs.

  Samtidig er du med til at holde vores boligområder smukke og indbydende, og dermed arbejder du aktivt for et godt naboskab.

  Ændringer til hække og hegn

  Når du vil plante en ny hæk, træer eller anden beplantning mod vej, skal du være opmærksom på, at der oftest er regler for dette i den lokalplan, der gælder for din ejendom, se herunder.

  Uenighed om hegn og hække mellem naboer

  Læs alt om hegnsyn, hvilke sager Hegnsynet kan behandle, hvordan det foregår, og hvor meget det koster.

  Hegnsyn

 • Når du skal gøre dit fortov rent, skal du blandt andet:

  • Fjerne ukrudt
  • Feje arealer med fast belægning
  • Fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende
  • Holde trapper til ejendommen rene
  • Holde rabatter og nedløbsriste i vejkanten rene

  Kommunen har ansvar for at holde kørebaner, cykelstier og offentlige p-pladser rene.

 • Grundejere, der grænser til private fællesveje og stier, har de samme pligter, der er nævnt under ”Sådan skal din hæk være klippet”.

  Desuden skal grundejere med "vej-ret" vedligeholde fortov, rabatter og kørebane ud for deres ejendom ud til midten af kørebanen.

Regler for hække og faste hegn

 • Generelt er det ikke tilladt i kommunen at placere et fast hegn i skel mod vej. Nogle lokalplaner åbner dog op for etableringen af faste hegn, så længe der sættes hæk eller tæt beplantning foran. Husk at tjekke din lokalplan og se hvilke regler, der gælder i dit område.

  Du kan desuden orientere dig i vores folder om hække og hegn. Hvis du har spørgsmål, kan du sende en mail til byplan@rudersdal.dk.

  Hække og hegn (folder)

  Reglerne for hække er ofte beskrevet i lokalplanens bestemmelse om levende hegn. Tilsvarende kan reglerne for faste hegn være beskrevet i din lokalplans bestemmelser.

  Find din lokalplan

   

 • De fleste regler om hække mod vej eller sti omhandler, at det levende hegn skal plantes mindst 40 cm inde på din matrikel. Dvs. at du skal være opmærksom på, hvor skellet mellem din matrikel og vejen går.

  Afstanden på 40 cm er med hensyn til, at beplantningen, fx en hæk, kan få en bredde på 80 cm, uden at denne vokser ud på vejarealet.

 • Når man færdes på kommunens veje og stier, er det vores ønske, at man skal opleve et smukt og grønt vejbillede. Derfor er der i de fleste lokalplaner regler om, at hegn mod veje skal være levende hegn, fx en hæk.

  Hvis du undtagelsesvis ønsker at opføre et fast hegn, fx et raftehegn, skal du være opmærksom på, hvilke regler der gælder i den lokalplan, der gælder for din ejendom.

  De fleste regler om fast hegn mod vej eller sti omhandler, at der kan opsættes fast hegn mindst 80 cm fra vejskel inde på din matrikel på betingelsen, at der plantes et levende hegn foran det faste hegn mod vejen eller stien.

  Årsagen til, at der skal være levende hegn foran det faste hegn, er, at oplevelsen fra vejen eller stien skal være et smukt og grønt vejbillede.

Regler og rettigheder

Beskæring af beplantning

Som grundejer har du ansvar for, at beplantningen er beskåret mod fortov, vej eller sti.

Beplantning mod vej – dine pligter som nabo til vejen

Renholdelse af veje og stier

Både grundejere og kommune skal renholde veje og stier.

Renholdelse af veje – dine pligter som nabo til vejen

Om vej-ret

Vej-ret er den ret, som ejeren af en ejendom har over en privat fællesvej eller privat fællessti til at benytte den pågældende vej eller sti som færdselsareal for ejendommen.

Læs alt om vej-ret på side 7 i Rudersdal Kommunes vinterregulativ:

Vinterregulativ