Hop til hovedindhold

Anmeld rotter

Det er afgørende, at borgere, kommune og forsyningsselskab arbejder sammen om at bekæmpe rotterne - vi har et fælles ansvar.

Takster for rottebekæmpelse beregnes på ny måde

Pr. 1. januar 2024 beregnes gebyret for rottebekæmpelse på en ny måde. Det skyldes, at kommunerne fra 2024 ikke længere har adgang til oplysninger om ejendomsværdier, da det med boligforliget fra 2017 er besluttet, at opkrævning af ejendomsskat overgår til staten.

I henhold til ny bekendtgørelse beregnes gebyret fremover som en sats pr. antal bebyggede m2. Dog gælder det for ejerlejligheder, at gebyret beregnes som en sats pr. m2 samlet bolig- og erhvervsareal.

Det er arealet pr. 1. januar 2023, som ligger til grund for beregningen i 2024.

Bidragsopgørelse for 2024 er sendt til grundejerne i slutningen af november 2023.

Som kommune er vi meget opmærksomme på at forebygge og bekæmpe rotter, men som borger har du også en forpligtelse til at rottesikre din bolig.

Hvis du ser rotter eller spor efter rotter, skal du anmelde det. Så får vi og rottebekæmperen besked.

Men husk altid lige et ekstra tjek - måske er det bare en mus, se mere herunder.

Vi bekæmper rotter - sammen

 • Som grundejer er du ansvarlig for at rottesikre og renholde din ejendom, så rotters levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. Rottesikring gælder også dine brønde og stikledninger.

  Tjek din kloak

  Rotter kan ved brud i kloakken trænge ud - derfor:  

  • Løft dine kloakdæksler et par gange om året og tjek for grus eller jord – grus eller jord er tegn på en defekt i kloakledningen.
  • Hold øje med terrænet rundt om dækslerne. Hvis jorden sætter sig, kan det være tegn på fejl i kloakken.
  • Reparer dine kloakledninger og brønde hurtigst muligt, hvis de er defekte.

  Begræns rottens mulighed for føde

  Ekskrementer er også foder for rotten, det bør derfor ikke ligge tilgængeligt for rotter.

  • Husk at hundelorte og fuglefoder, fx solsikkefrø og mejsebolde, også ædes af rotter.
  • Foderrester og ekskrementer skal lægges i en rottesikker kompostbeholder eller til affald.

  Rotter, som er trængt ud af kloakken, er på evig jagt efter føde og redemuligheder - derfor:  

  • Sørg for at rottesikre eventuelle hønsehuse og -gårde samt kaninbure: Læs mere om ‌Forskrift for fjerkræ- og fuglehold‌
  • Fjern spild ved fuglefodring dagligt. Generelt skal fugle fodres på fuglebræt eller foderautomat, som er minimum 1,5 meter over terræn. Sørg for at der er en fem centimeter høj kant om foderbrættets flade, så mindst muligt falder på jorden.
  • Ophør straks med fuglefodring, hvis der er rotter. Rotten går ikke i vores ædegiftdepot, hvis der er anden føde.  
  • Opbevar spiseligt affald herunder dagrenovation utilgængeligt for rotter. 
  • Renhold mest muligt i og omkring dine bygninger.
  • Tjek, at din faldstammeudluftning er forsynet med vakuumventil og metalnet.
  • Sørg for generel bygningssikring såsom fastgjorte ventilationsriste og afløbsriste

  Filarkiv.dk - byggesager

  Hold boligen rottefri (Naturstyrelsen)

 • Mange rotteanmeldelser viser sig at være mus, men musebekæmpelse er ikke en kommunal opgave. Det er derfor en god ide altid at have en musefælde til rådighed, så du selv kan undersøge for mus med det samme.

  Hvis der ikke inden for 24 timer går en mus i fælden, skal du anmelde din mistanke om rotter til kommunen.

  Bemærk: Kommunen bekæmper ikke mus.

  Naturstyrelsen har stor viden om rottebekæmpelse, og på deres hjemmeside finder du en lang række nyttige informationer:

  Kend forskel på rotter og mus (Naturstyrelsen)

  Tegn på rotter i hjemmet (Naturstyrelsen)

 • Når du har anmeldt rotter, går din anmeldelse direkte til rottebekæmperen, som kontakter dig inden for fem arbejdsdage.

  Er der tale om rotter på en fødevarevirksomhed, vil du samme dag eller dagen efter få besøg af kommunens rottebekæmper.

  Ovennævnte gælder ligeledes ved udvalgte erhvervsejendomme, hvor rotters tilstedeværelse i tilhørende bygninger / lokaler udgør en særlig sundhedsmæssig risiko.

  Et eksempel kan være en bygning, hvor du behandler og opbevarer produkter, der uden væsentlig viderebehandling bliver anvendt som fødevarer til mennesker. Det kan være et lagerlokale / bygning, hvor der opbevares æg og grøntsager.

  Når vi har modtaget din anmeldelse, får du et kvitteringssvar på mail. Klima, Natur og Miljø i kommunen får automatisk en kopi af din henvendelse.

 • Hvis du anmelder rotter indendørs i beboelsen, på en fødevarevirksomhed eller en institution, vil du samme dag eller dagen efter få besøg af kommunens rottebekæmper.

  Hvis der allerede er igangsat rottebekæmpelse, vil du som udgangspunkt ikke få opfølgningsbesøg i weekenden. 

  Ønsker du ikke at benytte kommunens rottebekæmpelse, kan du indgå aftale med en hvilken som helst autoriseret person om bekæmpelse af rotter. Vær opmærksom på, at en sådan privat aftale er for egen regning.

 • Hvis rottebekæmperen har mistanke om en mulig defekt på ejendommens kloaksystem, skal det undersøges.

  Det betyder, at du senest en måned efter rottebekæmperens besøg skal sørge for, at en autoriseret kloakmester undersøger / reparerer kloaksystemet.

  Når kloakken er udbedret, skal din kloakmester færdigmelde opgaven til Rudersdal Kommune.

  Som grundejer er det dit ansvar, at dette sker.

  Kloakmester / kloakfirma skal bruge nedenstående formular. hvor du skal logge på med dit MitID:

  Formular til færdigmelding af kloakarbejde ifm. rottesag

  Som alternativ kan kloakmester sende en mail med beskrivelse af det udførte arbejde - gerne suppleret med en tegning. Brug nedenstående dokument i pdf-format:

  Færdigmeldingsskema som dokument (pdf)

  • Rudersdal Kommune er forpligtet til at bekæmpe rotter effektivt og varetager selv den administrative del af rottebekæmpelsen.
  • Den praktiske del af kommunens rottebekæmpelse er udliciteret til et privat skadedyrsfirma. Rudersdal Kommune prioriterer en tæt dialog med rottebekæmperen for at sikre en hurtig, effektiv og forsvarlig rotteforebyggelse og -bekæmpelse.
  • Rudersdal Kommune går foran i rotteforebyggelsen og –bekæmpelsen ved at sikre kommunale ejendomme.
  • Rudersdal Kommune samarbejder med det fælleskommunale forsyningsselskab Novafos om at sikre de offentlige ledninger.

  ‌Læs mere længere nede på siden under "Den digitale handlingsplan".

 • I perioden 2022-2024 gennemfører Rudersdal Kommune en række tiltag, der understøtter vores overordnede mål om en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  Læs mere om de konkrete tiltag i handlingsplanen nedenfor.

 • Hvis du har set en rotte eller tegn på, at der har været rotter inde eller ude på din skole eller daginstitution, skal det altid anmeldes til kommunen på denne side.

  Husk at skrive en kontaktperson på, som rottebekæmperen kan ringe til og lave en aftale med, før han kommer.

  Der er forskel på, hvad der skal gøres, alt efter om der er tegn på rotter udenfor eller indenfor. Rottebekæmperen gennemgår institutionen for at finde ud af, hvad der kan være galt.

  Rottebekæmperens instrukser skal altid følges.

  Rotter indendørs

  Rotter kan i princippet komme ind via en åbentstående dør, men som oftest vil adgangen ske via en defekt kloak eller en åbning i bygningens konstruktion.

  Rottebekæmperens instrukser skal følges, og institutionens leder skal sørge for at informere medarbejdere og - efter behov - forældre om eventuelle forholdsregler, rottebekæmperen oplyser om.

  Rottebekæmperen vurderer i det konkrete tilfælde, hvilken indsats der er brug for. Hvis rottebekæmpelsen kan afgrænses til fx et køkken, kan det være tilstrækkeligt at lukke dette af. Alle madvarer og affald skal fjernes eller placeres i rottesikre beholdere.

  HUSK at bruge handsker.

  Rengøring indendørs

  Hvis rottebekæmperen konstaterer rotter, anbefaler vi, at I kontakter jeres rengøringsansvarlige, som kan vurdere behovet for en ekstraordinær rengøring.

  Det er vigtigt at sikre, at børn og personale undgår at komme i kontakt med områder, hvor der kan have været rotter, uden at have taget de nødvendige forholdsregler.

  Gode råd

  • Ekskrementer fejes eller støvsuges op.
  • Brug handsker, hvis det er nødvendigt at røre ved ting, som rotter har været i kontakt med.
  • Lokaler, genstande eller overflader, hvor rotter har været, skal rengøres effektivt for alt synligt snavs, som fjernes med klude opvredet i almindelig sæbe eller sulfo opløst i varmt vand. Der skal anvendes rene klude hele tiden. Gør derfor mange klude klar, så der ikke skal skylles op undervejs. Overfladerne bør herefter desinficeres med egnet desinfektionsmiddel.
  • Det vil sjældent være nødvendigt at kassere møbler eller andet inventar, med mindre skaderne er omfattende, eller genstandene ikke kan rengøres.
  • Alle fødevarer, som rotterne har været i kontakt med, bør som udgangspunkt kasseres.

  Rotter udendørs

  Ved tegn på rotter udendørs vurderer rottebekæmperen, om der skal sættes gift eller klapfælder op til bekæmpelse. Gift og klapfælder sættes altid i aflåste kasser og er dermed ikke tilgængelig for børn.

  For at bekæmpe rotterne er det ikke altid nok, at rottebekæmperen opsætter gift og / eller fælder. Hvis rotterne kan finde anden føde, vil de foretrække dette, og det kan derfor blive en svær og langvarig proces at få rotterne bekæmpet.

  Derfor er jeres egen indsats ofte afgørende for, om vi hurtigt og effektivt får bekæmpet rotterne.

  Fuglefodring

  Stop helt med at fodre fugle, så længe der er rotter. Generelt bør fuglefodring eller fodring af andre vilde dyr helt undlades i børneinstitutioner, da det medfører risiko for at tiltrække rotter.

  Udendørs spisning

  Stop med at spise udendørs, så længe der er rotter. Selv om det blot er få krummer, der ender på jorden, kan det være nok til at tiltrække rotterne.

  Vær opmærksom på, at der ikke ligger nogen former for madvarer i institutionens klapvogne mv. 

  Nedfaldsfrugt

  Om efteråret er nedfaldsfrugt en god kilde til føde for rotterne. I nogle tilfælde ses eksempler på, at rotter kravler op i træerne for at få fat i frugten. Selv kastanjer er der rotter, som spiser.

  Sørg for dagligt at fjerne nedfaldsfrugt på jorden og overvej, om frugten kan fjernes helt fra træerne.

  Affaldsspande

  Mange affaldsbeholdere er ikke sikret godt nok mod rotter. Spørg rottebekæmperen om jeres affaldsbeholdere er sikret godt nok. Sæt ikke affald ved siden af beholderne og undgå at overfylde dem. Låget skal altid kunne slutte helt tæt.

  Containere på fire hjul har et hul i bunden, hvor der skal sidde en prop i, da der ellers er fri adgang for rotterne til affaldet. Hvis proppen mangler, skal I kontakte kommunens renovationsfirma for at få sat en ny i.

  Kompost

  Læg aldrig kød, brød, mælkeprodukter eller tilberedte fødevarer i en kompostbeholder. Rå grøntsager kan dog også være en fødekilde for rotter, så en kompostbeholder skal altid være rottesikret.

  En plastbeholder med net eller plade i bunden er fin, men rotter kan gnave i alt, der er blødere end jern, så hold løbende øje med beholderen.

  Affald

  Affald skal i skraldestativerne. Vær særlig opmærksom på ferier, hvor skolen eller institutionen er lukket i en længere periode – der må ikke ligge affald – det tiltrækker rotter.

  Høns, kaniner m.v.

  Høns, kaniner og andre dyr virker tiltrækkende på rotter. Bure og gårde til dyr skal derfor være rottesikret med net (maskevidde max 2 cm), skiferplade el. lign. ned til 60 cm under og op til 30 cm over jorden. Alternativt skal buret være hævet 35 cm over jorden.

  Det skal holdes frit omkring bure og gårde, så man løbende kan holde øje med eventuel rotteaktivitet. Foder skal opbevares i lukkede og rottesikre beholdere, og fodring skal ske på steder, hvor rotter ikke kan få adgang til foderet eller rester heraf.

  Skjulesteder

  Buskadser, materialer i bunker, under plante- og blomsterkasser og lignende kan være gode skjulesteder for rotter.

  Jo mere åbent, ryddeligt og frit et område er, des mindre attraktivt er det for rotter. Overvej derfor at fjerne tætte buskadser, sørg for at klodse materialer op over jorden – 35 cm - og frit fra bygninger. Placer plantekasser uden ben på et plant og fast underlag eller på ben 35 cm over jorden.

  Rengøring

  Det vil normalt ikke være nødvendigt at foretage rengøring på udendørs arealer.

  I særlige tilfælde kan en indsats være nødvendig. Hvis der fx har været rotter i en kasse med legesager, bør disse vaskes eller kasseres.

Revideret rottehandlingsplan 2022-2024

Rudersdal Kommune har i henhold til "Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter" revideret handlingsplanen for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Handlingsplanen afløser kommunens tidligere rottehandlingsplan 2019-2021.

Handlingsplanen 2022-2024 har tilnærmelsesvist de samme overordnede mål og delmål, som i den foregående periode. Der er dog nye fokusområder jf. nedenstående.

Med rottehandlingsplanen ønsker Rudersdal Kommune – i tråd med bekendtgørelsens formål – at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter i kommunen med særligt fokus på en øget indsats på forebyggelse af rotter.

Handlingsplanen indeholder overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen, tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen, målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen samt konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af de beskrevne mål.

Du kan se en nærmere beskrivelse af de konkrete tiltag i afsnittet ”En effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter”.

Rottehandlingsplan

 • Overordnet mål

  Rudersdal Kommune har som overordnet mål at forebygge og bekæmpe rotter effektivt.

  Delmål

  En effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter kræver en langsigtet indsats og samarbejde med grundejerne. Kommunen vil arbejde for og understøtte følgende fem delmål for arbejdet:

  • Den enkelte borger / grundejer er bevidst om egen adfærd og forpligtelser i relation til forebyggelse af rotter – herunder betydningen af vedligehold af de private kloakker.

  • Kommunens rottebekæmper foretager i de enkelte sager en hurtig og effektiv indsats med fokus på kilden til rotter og rådgiver grundejer / lejer om fremadrettet forebyggelse af rotter.

  • Kommunen går foran i forebyggelsen af rotter ved at rottesikre egne ejendomme og egne ledninger samt kommunale og private institutioner.

  • Privat bekæmpelse sker i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger.

  • Novafos arbejder for, at rotter ikke kan trænge ud af de offentlige kloakker.

  En række tiltag gennemføres for at opnå succes med de fastsatte mål. Disse er valgt på baggrund af evalueringen af den tidligere handlingsplan, dialog med udvalgte interessenter, og tiltagene er justeret med udgangspunkt i ny erfaring – se diagram over ”Kilden til rotter”.

 • Lagkagediagram som viser de forskellige kilde til anmeldelse af rotter i 2020.

  Lagkagediagram viser de forskellige kilde til anmeldelse af rotter i 2020. Strejfrotter udgør med 43 procent den største del. 21 procent viste sig ikke at handle om rotter, men om mus, mosegrise og andet. Ti procent drejede sig om defekte private ledninger, otte procent om affald, seks procent om fuglefodring, fire procent om ikke sikrede bygningsdele, fire procent om høns eller husdyr, tre procent handlede om "andet". En enkelt procent handlede om defekte kommunale ledninger.

  Der er i de senere år sket en markant stigning i antallet af rotteanmeldelser i Rudersdal Kommune, fra ca. 1.700 anmeldelser i 2015 til ca. 3.400 anmeldelser i 2020. 

  Det bemærkes dog, at 2020 vurderes til at være et usædvanligt år – dels fordi der har været tale om et stort agern år, som har betydet rigeligt med føde for rotter – dels kan de flere anmeldelser skyldes, at mange borgere har arbejdet hjemme under coronanedlukningen og har dermed i højere grad haft mulighed for at observere tegn på rotteaktivitet.

  Den umiddelbare forventning til 2021 er et lavere antal rotteanmeldelser end i 2020.  

  Der kan generelt være mange årsager til et højere antal rotteanmeldelser:

  • Mildere vintre, der medfører, at rotterne får flere kuld.
  • Rotterne har nem adgang til føde fra hønse- og fuglefodring og fra affald.
  • Nemmere adgang til anmeldelse af rotter i takt med, at en stigende andel af befolkningen bliver digital.
  • Flere skybrud, som presser rotterne ud af utætte kloakker.
  • Øgede restriktioner i forhold til brug af gift.
  • Ældre kloaksystemer. Kloakkerne i Rudersdal Kommune er for manges vedkommende anlagt i første halvdel af 1900-tallet. Levetiden for kloakker sættes normalt til 75 år, så der er behov for renovering og udskiftning af kloakker.

  Det skal bemærkes, at vi i 2020 har registreret, at der var tale om mus eller mosegrise i 500 ud af de ca. 3.400 anmeldelser. Kommunen bekæmper hverken mus eller mosegrise.

  Offentlige kloakker

  Novafos er i samarbejde med Rudersdal Kommune ved at udarbejde områdeplaner for renovering og udbygning af de offentlige kloakker. Der er tale om en langsigtet plan. Læs mere om tilpasningen af kloakkerne her:

  Separatkloakering af kloaksystemet i Rudersdal

  Renoveringen vil bl.a. betyde en reduktion af rotteproblemerne, idet tætte rør vil forhindre udslip af rotter fra spildevandsledningerne.

  Når der konstateres brud på Novafos’ eller de kommunale ledninger og brønde, udbedres disse hurtigst muligt af henholdsvis Novafos og kommunen.

  Private kloakker

  Det er de private grundejeres eget ansvar at sikre, at deres kloakker er tætte. Der er også behov for renovering af de private stikledninger, der generelt har samme alder og stand som de offentlige.

  Hvis der konstateres brud på private stikledninger, har grundejer pligt til at udbedre kloakken.

 • Den praktiske del af rottebekæmpelsen i Rudersdal Kommune er udliciteret til et privat skadedyrsfirma, som dermed er ansvarlig for bekæmpelse af rotter og rådgivning af borgere og virksomheder.

  Når Rudersdal Kommune modtager en anmeldelse om rotter, vil det private skadedyrsfirma besøge ejendommen inden for fire arbejdsdage. I tilfælde af anmeldelse af indendørs rotter i beboelse, på institutioner eller på fødevarevirksomheder vil det private skadedyrsfirma besøge ejendommen samme dag eller senest den efterfølgende dag.

  Alle rotteanmeldelser bliver gennemlæst og vurderet i weekenden. Weekendtilsyn foretages, hvor der er konstateret rotter indendørs, i fødevarevirksomheder og på fødevarevirksomheder.

  Rudersdal Kommune og Novafos bekæmper ikke rotter i kloakken med gift. Der kan forekomme enkelte situationer, hvor kommunen anser det for nødvendigt – eksempelvis i forbindelse med opsætning af rottespærrer på institutioner.

  Kommunen har, hvor det er teknisk muligt, opsat rottespærrer i private og offentlige institutioner samt øvrige kommunale ejendomme, hvor det er hensigtsmæssigt, med henblik på at begrænse rotters adgang til disse ejendomme.

  Når der konstateres rotter ved kommunale søer, og hvor kilden til rotter er fuglefodring, opsætter kommunen midlertidige skilte, hvor fuglefordring frabedes.

  Den administrative del af rottebekæmpelsen

  Den administrative del af rottebekæmpelsen varetages af afdelingen Klima, Natur og Miljø i Rudersdal Kommune, der på rotteområdet er ansvarlig for:

  • Myndighedsopgaver i henhold til miljøbeskyttelsesloven og rottebekendtgørelsen
  • Information og rådgivning til borgere og virksomheder
  • Henstillinger til grundejere om at foretage tiltag til forebyggelse af rotteproblemer
  • Påbud og opfølgninger på rottesagerne
  • Udbud og kontraktstyring af rottebekæmpelsen
  • Tilsyn med private skadedyrsfirmaer
  • Opsætning, nedtagning og årlig servicering af rottespærrer på institutioner

  Tildelte ressourcer

  Rottebekæmpelsen i Rudersdal Kommune er gebyrfinansieret, og gebyret for 2022 udgør 4,65 kr. pr. 100.000 kr. i ejendomsværdi. Gebyret dækker udgifter til det private skadedyrsfirma, administration, it-system samt opsætning, nedtagning og service af rottespærrer på de kommunale og private institutioner.

  Samarbejde med Novafos

  Når kommunen, i samarbejde med sin rottebekæmper, vurderer, at en rotteanmeldelse skyldes et brud på Novafos’ kloakledning, foretager Novafos tilsyn på adressen. Ved behov udføres en tv-inspektion.

  Hvis der er konstateret et brud på Novafos’ kloak, vurderer Novafos, om udbedringen af bruddet skal udvides til en større renovering af kloakken. Hvis dette er tilfældet, aftales en tidshorisont med kommunen. Hvis der alene er tale om udbedring af et enkelt brud, foretages reparationen inden for den af kommunen fastsatte frist.

  Novafos arbejder for at begrænse rotters adgang til overfladen fra kloak ved dels løbende at udbedre ledninger, når der konstateres brud, dels renovere ledninger løbende, og dels ved at sikre sine ledninger ved gravearbejde.

  Hvis bruddet ikke er på Novafos’ ledning, gives denne besked videre til kommunen via rotteadministrationssystemet med så meget information om bruddets placering, som Novafos-medarbejderen kan bidrage med. Informationen kan være i form af tegninger, billeder, video eller kort.

 • I Rudersdal Kommune må personer med autorisation fra Miljøstyrelsen udføre privat bekæmpelse af rotter. Der findes to forskellige autorisationer, R1 og R2.

  En R1 autoriseret må tilbyde sikringsordninger og rottebekæmpelse til private og virksomheder, mens en R2 autoriseret alene må foretage bekæmpelse på egen erhvervsejendom.

  Kommunen fører ved stikprøvekontrol tilsyn med, at privat bekæmpelse overholder kommunens retningslinjer om privat bekæmpelse og bekendtgørelsens regler og vejledninger.

  Privatbekæmpelse foregår for egen regning, og der skal fortsat betales til den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten.

 • Kommunens overordnede mål i rottehandlingsplanen 2019-2021 var at forebygge og bekæmpe rotter effektivt.

  Nedenstående dokument viser de enkelte delmål og hvilke tiltag, der skulle udføres for at få succes samt resultatet af tiltaget.

  Rottehandlingsplan, opfyldelse af mål 2019-2021