Hop til hovedindhold

Separering af fælleskloakerede områder i Rudersdal Kommune

Separatkloakering er fastlagt som fremtidig afløbsstrategi for alle fælleskloakerede områder i hele kommunen. Med udbygningen af kloaksystemet reducerer vi risikoen for oversvømmelser ved kraftig regn, og vi får færre overløb af urenset spildevand til søer, vandløb og hav, så vandmiljøet på sigt forbedres.

Søg på din adresse og se om, og i så fald hvornår, der er planlagt separatkloakering på din adresse. Får du ikke angivet en anlægsperiode, når du har indtastet din adresse, er det fordi der ikke er planlagt separatkloakering i dit område. I så fald bor du i et område uden for de kloakerede oplande, du bor i et område hvor der allerede er separatkloakeret, eller du bor i et område der er spildevandskloakeret med krav om lokal håndtering af regnvand. Du kan læse mere om regler for håndtering af spilde- og regnvand og se kort over øvrige kloakeringsformer i Rudersdal Kommune her: Håndtering af regn- og spildevand på din grund

Er der planlagt separatkloakering på din adresse? Det skal du vide som grundejer

 • Som det fremgår af rækkefølgeplanen ovenfor, kan der gå flere år, før anlægsarbejdet kommer til din vej. Kommunen vil give dig besked minimum fem år før du skal have omlagt kloakering på din grund til separatkloakering.

  Du kan godt omlægge din kloak før anlægsarbejdet på offentlige arealer er færdigt. Men vi opfordrer dig til at vente, til Novafos som minimum har planlagt, hvor det nye kloaksystem skal placeres på din vej. På den måde undgår du en uhensigtsmæssig placering, der potentielt skal ændres efterfølgende.

 • Omlægning af kloak på egen grund er grundejers ansvar og udgift og skal udføres af en autoriseret kloakmester. Du får besked fra kommunen om, hvornår du senest skal have omlagt kloakeringen på din grund. 

  Når din kloak skal omlægges, er første skridt at få et overblik over grundens eksisterende kloaksystem. Hvis du ikke selv har tegninger over din grunds kloaksystem, kan du søge efter dem på kommunens filarkiv:

  Søg byggesager, miljøsager og andre ejendomssager

  (Kan du ikke finde tegningerne der, kan du kontakte en autoriseret kloakmester for at få hjælp.)

  En kloakmester skal herefter hjælpe dig med en plan for, hvordan du skal omlægge dit kloaksystem og være med til at udføre arbejdet. Du kan evt. aftale med kloakmesteren, at du selv udfører gravearbejdet på din grund, så du kan få det lidt billigere. Men det skal være en autoriseret kloakmester, der tilslutter dine rør til Novafos' rør. Det er for at sikre, at der ikke sker fejltilslutninger. 

  Når arbejdet er færdigt, skal kloakmesteren give besked til kommunen om, at arbejdet er udført.

  Du kan finde autoriserede kloakmestre via sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister:

  Autorisationsregister | Sikkerhedsstyrelsen

 • Prisen afhænger af mange forhold som fx husets størrelse, beliggenhed, rørenes placering på grunden, rørenes kvalitet etc. Der må forventes større udgifter for en palæejendom end for et rækkehus og større udgifter for en koteletgrund end for et hus, der ligger helt ud til vejen. 

  Baseret på erfaringer fra andre kommuner vurderer vi, at separeringen på egen grund i gennemsnit vil koste en parcelhusejer cirka 60.000 kr. og beboere i etageejendomme i gennemsnit 5-10.000 kr. pr. husstand. Alle priser er 2020-priser.

  Hverken kommunen eller Novafos må betale for projekter på private ejendomme eller låne penge til borgerne. Se undtagelse for pensionister i afsnittet nedenfor.

 • Klima- og Miljøudvalget ønsker, at der skal tages et særligt hensyn til pensionister, som ikke har det nødvendige økonomiske råderum eller mulighed for at optage lån i deres ejendom.

  Kommunalbestyrelsen har jf. Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af grundskyld m.v. (Grundskyldslåneloven) besluttet at give lån til pensionister til kloakudgifter.

  Lån gives efter samme regler som indefrysning af ejendomsskatterne. Find Grundskyldslåneloven på:

  www.retsinformation.dk

  Kommunen har ikke lovgrundlag til at gøre tilsvarende for andre grupper.

 • I henhold til spildevandsbekendtgørelsen har grundejere pligt til at tilslutte sig de regnvands- og spildevandsledninger der føres til skel. Når Novafos separatkloakerer, skal grundejerne tilslutte sig de nye systemer. Sker det ikke af frivillighedens vej, kan kommunen i henhold til miljøbeskyttelseslovens §30 påbyde grundejerne at omlægge deres kloaksystem.

  Mulighed for undtagelse

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget et administrationsgrundlag, der præciserer grundejernes rettigheder og pligter i forhold til separatkloakering, herunder beskrives de ganske særlige og enkeltstående situationer, hvor grundejeren kan ansøge om at blive undtaget for separering.

  Det vil alene være i situationer, hvor separering er teknisk meget vanskelig. Se mere i administrationsgrundlaget:

  Administrationsgrundlag for separatkloakering

 • Forsyninger og kommuner må ikke udføre arbejde på private grunde og betale for det. Det er den enkelte grundejer, som er ansvarlig for at udskifte og vedligeholde sit kloaksystem, ligesom et nyt tag eller nye vinduer.

 • Spildevandstaksten vil stige gradvist i hele kommunen i de kommende år, fordi renovering og omlægning af spildevandssystemerne er et omfattende anlægsprojekt, der koster mange penge at gennemføre. En beslutning om den konkrete stigning er endnu ikke taget.

 • Der er tale om en meget stor anlægsopgave, som skal planlægges grundigt, så løsningerne bliver bæredygtige og fremtidssikrede. Opgaven må nødvendigvis gennemføres etapevis, også for at Novafos ikke skal grave alle kommunens veje op samtidig.

  Kommunen og Novafos skal sikre fremkommeligheden og mindske generne under anlægsarbejdet. Derfor er der en tæt koordinering til andre store projekter - især i forhold til arbejdet med at udbygge fjernvarme i kommunen - så kommunen i videst muligt omfang samtænker store anlægsarbejder.

 • I separat- og fælleskloakerede områder må der ledes regnvand til kloak svarende til mellem 25 pct. til 30 pct. af grundens samlede areal, afhængig af boligtype.

  Overskrides grænsen, skal det resterende regnvand håndteres på egen grund, enten via nedsivning eller forsinkelse.

  Kravet gælder dermed også når kloaksystemet i dit område er omlagt til separatkloakering. Læs mere om krav til håndtering af regnvand på egen grund:

  Håndtering af regn- og spildevand på din grund

Her udfører Novafos separatkloakering mellem 2026-2028

 • Rudegård er det første område, som separatkloakeres. Projektets anlægsfase planlægges fra 2022-2025, og anlægsarbejdet varer fra 2026-2028. 

  Læs mere om hvad det betyder for dig som grundejer i fold ud menuen "Det skal du vide som grundejer".

  Læs desuden mere på Novafos side: Spildevand og regnvand skal adskilles i Rudegård (Novafos).

Her planlægger og udfører Novafos separatkloakering mellem 2027 og 2034

 • Rækkefølgeplan for 2027-2034

  Tabellen ovenfor viser rækkefølgeplan for separatkloakering af 9 områder i perioden 2027 til 2034
  Område Recipient Anlægsår
  Holte Vejlesø/Furesø 2027-2033
  Gl. Holte Syd Maglemoserenden/Øresund 2028-2030
  Øverød Nord Søllerød Sø/Furesø 2028-2031
  Rundforbi Nord Kikhanerenden/Øresund 2028-2029
  Birkerød Sø Syd Dumpedalsrenden/Furesø 2028
  Dronninggård Syd Furesø 2029-2032
  Trørød Kikhanerenden/Øresund 2030-2031
  Gl. Holte Nord Maglemoserenden/Øresund 2031-2034
  Vedbæk Kyst Nord Maglemoserenden/Øresund 2032-2034

  Baggrund for rækkefølgeplan for 2027-2034

  Planen tager udgangspunkt i en miljømæssig prioritering af vandområderne, herunder forpligtelser i statens vandområdeplaner. Dernæst indeholder den en teknisk prioriteret rækkefølge, som sikrer den største effekt på prioriterede overløb, samtidig med at den tager hensyn til forsyningssikkerhed, fremkommelighed og gennemførlighed.

  Bemærk at rækkefølgeplanen dækker over, hvornår Novafos påbegynder anlægsarbejdet på offentlige arealer og veje i de enkelte områder. Grundejere i de enkelte områder vil få besked fra kommunen, før de skal foretage sig noget på egen grund.

Hvorfor skal der separatkloakeres?

 • Klimaforandringer har medført hyppige og voldsomme regnvejrshændelser, som overbelaster Rudersdals underdimensionerede og slidte kloakker. Konsekvensen er overløb til vandløb og søer samt oversvømmede kældre og plæner.

  Det besluttede en enig kommunalbestyrelse i 2017 at gøre noget ved. 

  Med vedtagelsen af Spildevandsplan 2017 startede et årtier langt arbejde med at planlægge en omfattende opgradering og renovering af kloaksystemet i hele Rudersdal Kommune.

  Ved at se samlet på behovet for reduktion af overløb, renovering og klimatilpasning er det ønsket at gennemføre en opgradering, der er bæredygtig og langsigtet.

  Nedenfor kan du læse mere om, hvordan de enkelte elementer er grundlag for at skulle separatkloakere.

  Kloaksystemet i Rudersdal er mange steder anlagt som fælleskloak og er underdimensioneret

  Cirka 75 pct. af kloaksystemet i kommunen er fælleskloakeret. Det vil sige, at spildevand fra køkkener og toiletter og regnvand fra tage, indkørsler mv. løber i samme rør til renseanlæg.

  I de øvrige områder er der enten rør til spildevand og regn hver for sig eller kun rør til spildevand, så regnvandet nedsives.

  Der er bygget relativt meget i kommunen, siden kloakkerne blev lagt, og derfor er fælleskloakkerne ikke store nok til at rumme regnmængderne fra tage, indkørsler, veje og pladser, særligt når klimaforandringerne bringer længerevarende og mere intens regn.

  Dertil kommer, at man tidligere dimensionerede rørene mindre, end man ville gøre i dag. Når man i dag anlægger nye byområder, lægger man oftest spildevand i rør for sig og etablerer rør- eller overfladeløsninger til regnvand.

  Den store udfordring er at få plads til regnvandet, som kommer i varierende og stigende mængder og ikke er forurenet eller uhygiejnisk i samme grad som husspildevand. Det er derfor nærliggende at se på, hvordan man kan lede regnvandet uden om kloaksystemet og til vandløb, søer og havet i stedet.

  Nedslidte kloakker

  Udover at kloakkerne er underdimensionerede til nutidens brug og vejr, er de også ved at have udtjent deres levetid. De er anlagt, da kommunen blev udbygget i 1920-1960’erne, og mange af rørene er slidte og utætte. Kloakker holder i gennemsnit ca. 70 år, så mange steder i Rudersdal trænger kloakkerne nu til renovering, eller udskiftning.

  90 overløb til søer, vandløb og hav

  At kloakkerne ikke er store nok, betyder som beskrevet også, at når det regner, løber der blandet regn- og spildevand til søer, vandløb og havet. Det sker 90 steder i Rudersdal Kommune. Når spildevand fra køkken, bad og toiletter ender i søer, vandløb eller havet, er det både uhygiejnisk og ødelæggende for naturen.

  Færre udgifter til skader efter oversvømmelser

  Når det regner voldsomt, er der ejendomme, der bliver oversvømmet, og det vil kun blive forværret med klimaforandringerne. Når kloakkerne separatkloakeres, reduceres udgifterne til oversvømmelsesskader på huse og indbo.

 • På nedenstående side finder du en række korte film, der giver hver sin vinkel på den nødvendige tilpasning af kloaksystemet i Rudersdal Kommune.

  Herunder hvad separatkloakering vil betyde for søerne i Rudersdal, hvordan forskellige regnvandshåndteringsløsninger fungerer, og hvordan tilstanden er på kloakkerne i dag.

  Korte film om separatkloakering

 • Novafos har produceret en tegnefilm, der forklarer, hvad separatkloakering er, og hvad det betyder for vores vandmiljø.

  Tegnefilm om separatkloakering (YouTube)

Politisk proces, lovgrundlag og administrationspraksis

 • Spildevandsplan 2017 sætter de overordnede mål

  Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 Spildevandsplan for Rudersdal Kommune (link). Spildevandsplanen beskriver den eksisterende og planlagte spildevandsstruktur og Kommunalbestyrelsens mål for området. Planen fastsætter også det administrative og retslige grundlag for kommunens forvaltning, og danner rammen om kommunens vand- og spildevandsselskab Novafos' arbejde.

  Med Spildevandsplan 2017 blev det besluttet at:

  •  arbejde ud fra områdeplanlægning,
  •  at arbejde på at forbedre vandmiljøet i søer, vandløb og hav gennem forhindring af overløb, og 
  • at finde frem til hvordan kommunen bedst klimatilpasser kloaksystemet i de enkelte områder. 

  Områdeplaner og afløbsstrategier er udgangspunktet for valget om separatkloakering

  Gennem vedtagelse afløbsstrategier for de første 10 områder, er det blevet præciseret, at kommunen vil arbejde på et forbedret vandmiljø og klimatilpasning af kloaksystemet gennem separatkloakering. Valget om separatkloakering som afløbsstrategi i de 10 områder er sket, på baggrund af analyser, der viser, at det er den bedste løsning for alle nuværende fælleskloakerede områder, både ift. økonomi og miljø. 

  Link til vedtagelser i Kommunalbestyrelse og Klima og Miljø udvalg

  Tillæg til spildevandsplan 2017

  Vedtagelse af områdeplaner for de 10 områder har krævet udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan 2017. Tillæggene kan ses herunder.   Før et tillæg er trådt i kraft, er det blevet politisk vedtages og har været i otte ugers offentlig høring.

 • Lovgrundlag

  I henhold til spildevandsbekendtgørelsen har grundejere pligt til at tilslutte sig de regnvands- og spildevandsledninger, der føres til skel. Find spildevandsbekendtgørelsen ("Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4") på:

  www.retsinformation.dk

  Hvis Novafos separatkloakerer, skal grundejerne tilslutte sig de nye systemer jævnfør § 12:

  § 12. Inden for et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. lovens § 28, stk. 4.

  Sker dette ikke af frivillighedens vej, kan kommunen med hjemmel i § 30 miljøbeskyttelsesloven give grundejere påbud om at tilslutte sig de rør til regn- og spildevand, som Novafos lægger ude i vejen.

  Find miljøbeskyttelsesloven ("Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse") på

  www.retsinformation.dk

  Administrationsgrundlag

  Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 16. december 2020 et administrationsgrundlag, der præciserer grundejernes rettigheder og pligter i forhold til separatkloakering. 

  Dokumentet rummer muligheder for, at grundejerne i ganske særlige og enkeltstående situationer kan ansøge om undtagelse fra at skulle separere. Det vil alene være i situationer, hvor separering er teknisk meget vanskelig.

  Administrationsgrundlag for separatkloakering

  Administrationsgrundlag for separatkloakering, vedtaget 16. dec. 2020