Hop til hovedindhold

Sådan får du jordvarme

Hvis du ønsker at etablere et anlæg til jordvarme, skal du i langt de fleste tilfælde have en tilladelse fra Rudersdal Kommune.

Obs. På grund af ekstraordinært mange ansøgninger er sagsbehandlingstiden på op til otte uger for horisontale anlæg inkl. spiraler og ca. fem måneder for vertikale anlæg.

Jordvarmeanlæg kan enten være et horisontalt (vandret) eller et vertikalt (lodret) anlæg.

Jordvarmeanlæg - læs før du køber

 • Ønsker du at få et jordvarmeanlæg, kan du vælge mellem to forskellige slags:

  • Et horisontalt anlæg (vandret): Denne type anlæg graves ned i jorden, men kun i højst fem meters dybde. Dette omfatter også spiraler.
  • Et vertikalt anlæg (lodret): Her etableres boringer ned til ml 170 og 200 meters dybde Et vertikalt anlæg er en dyrere løsning end den horisontale, og der er længere sagsbehandling, som også omfatter en VVM-screening (Vurdering af Virkninger på Miljø).

  Som udgangspunkt skal du søge om tilladelse til alle slags jordvarmeanlæg, både horisontale og vertikale. Dette skyldes, at størstedelen af kommunen er område for særlige drikkevandsinteresser.

  Særlige regler øst for jernbanen langs Øresund

  Der gælder særlige regler, hvis du bor øst for jernbanen langs Øresund, da der ikke er særlige drikkevandsinteresser i dette kystnære område: Øst for jernbanen behøver du ikke søge om tilladelse, hvis du vil have et horisontalt anlæg (husk dog, at du skal registrere den nye varmekilde i BBR).

  Bor du øst for jernbanen, anbefaler vi dog, at du alligevel kontakter kommunen på Tom@rudersdal.dk, så vi kan tjekke din lokalitet og fortælle, hvilke regler, der gælder for netop din adresse. Mærk din mail med titlen ’jordvarme’, angiv adresse samt hvilket anlæg du påtænker etableret.

  Søg på Byg og Miljø

  Ønsker du at anlægge et vertikalt anlæg, skal du altid ansøge, uanset din adresses lokalitet i kommunen. 

  På Byg og Miljø kan du anmelde eller søge om tilladelse til et jordvarmeanlæg hos kommunen. Du skal starte et Projekt i kategorien "Vand, varme, affald, energi, miljø og natur".

  Byg og Miljø Portalen

 • Når du ansøger om jordvarme, skal vi blandt andet vide, om du eller dine naboer har jeres egen drikkevandsboring eller brønd, og om denne ligger inden for en radius af 50 meter fra jordvarmeanlægget.

  Inden for 50 meter-zonen må der ikke etableres jordvarmeanlæg, medmindre de hydrogeologiske forhold gør det sandsynligt, at der ikke er øget risiko for forurening af drikkevandet.

  Desuden gælder, at ved et horisontalt anlæg skal vandværkernes vandindvindingsanlæg være mere end 50 meter fra det ansøgte jordvarmeanlæg.

  Ved et vertikalt anlæg er kravet mere end 300 meter. Derudover skal ansøgningen VVM-screenes, da denne type boringer kan have indflydelse på miljø og natur.

 • Følgende betingelser gælder, før vi giver dig tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg:

  • Anlægget skal udføres, som du har beskrevet i din ansøgning.
  • Når anlægget er udført, skal du sende skriftlig dokumentation til os, der viser anlæggets endelige placering og tekniske udformning – herunder en målfast plantegning med angivelse af endelige dimensioner og anlæggets placering i forhold til nærliggende bygninger.
  • Varmeoptagesystemet skal være tæt og forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der stopper anlægget i tilfælde af lækage i varmesystemet.
  • Du skal anvende et godkendt kølemiddel som varmetransmissionsmiddel.
  • Du skal sørge for, at anlægget mindst én gang årligt efterses af en sagkyndig i jordvarme-anlæg specielt mht. trykovervågningssystemets funktion, sikkerhedsanordningen og anlæggets tæthed. Du skal opbevare en kopi af resultatet af kontrollen i mindst 10 år.
  • Du skal sikre, at anlægget er i en sådan stand, at der ikke er nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand. I den forbindelse må der naturligvis ikke være synlig tæring af rørene.
  • Hvis du får en mistanke om, at anlægget er utæt, skal du straks underrette os og sørge for at stoppe evt. udstrømning, fx ved at tømme anlægget. Det skal ske med hjælp fra en sagkyndig på området.
  • Du må kun bortskaffe væske fra anlægget efter vores anvisning.
 • I mange tilfælde kan du installere et jordvarmeanlæg som ny varmekilde i din bolig uden at søge om dispensation fra tilslutningspligt. 

  Du skal dog kontakte kommunen:

  • Ved Nybyggeri. Her skal du søge om dispensation. Se regler og vejledning for dispensation ved etablering af ny varmekilde‌ i afsnittet "Tilslutningspligt til fjernvarme" på siden: Fjernvarme i Rudersdal
  • Ved "væsentlige ombygninger", fx større renoveringer af en eksisterende bygning, samtidig med at varmeinstallationen udskiftes, skal du søge om dispensation. Se regler og vejledning for at søge dispensation ved etablering af ny varmekilde‌ i afsnittet "Tilslutningspligt til fjernvarme" på siden: Fjernvarme i Rudersdal

Lovgivningen

Jordvarme efter Miljøbeskyttelsesloven

Vi giver tilladelse til jordvarmeanlæg efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 (LBK nr.1189 af 27/09/2016) og bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 240 af 27/02/2017.

Find Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse om jordvarmeanlæg på Retsinformation:

www.retsinformation.dk