Hop til hovedindhold

Fjernvarme i Rudersdal

Der er nu vedtaget konkrete projektforslag for de områder i kommunen, hvor fjernvarme bliver en mulighed inden udgangen af 2028.

Kommunalbestyrelsen har godkendt projektforslag for fjernvarmeforsyning i en stor del af kommunen. Klik i menuen t.h. på "Projektforslag for de enkelte områder" og herefter det område, hvor du bor. Her kan du læse om status og se projektforslaget for netop dit område. Projektforslagene er politisk vedtaget i kommunalbestyrelsen på møder 27.9.23 og 13.12.23.

Søg på din adresse

På kortet herunder kan du søge på din adresse og se dine muligheder for fjernvarme. Når du har søgt, kommer en blå prik, som markerer din bolig.

Klik på den for at hente oplysninger om hvilket område du ift. den overordnede planlægning er en del af, hvilken fjernvarmeleverandør der står for opgaven i dit område og  en meget grov tidsplan for, hvornår fjernvarmen når din bolig.

Det kan også være, at du bor i et område, der først er en del af Norfors’ udbygningsplan efter 2028, eller du bor i et område, som allerede er udlagt til fjernvarme. I givet fald kan du henvende dig til Norfors for at blive tilsluttet.

To store anlæg skal levere varmen

Det er en forudsætning for at gennemføre de forskellige fjernvarmeprojekter, som Norfors står for, at den nødvendige varmekapacitet er til rådighed.

Klima- og Miljøudvalget samt Arkitektur- og Byplanudvalget har på deres møder 8.11.23 behandlet og godkendt to forslag til placering af to varmeanlæg, nemlig i Holtegårdsparken i Gl. Holte og på Blokken i Birkerød.

De to anlæg med luft-til-vand-varmepumper skal kunne levere grøn fjernvarme til borgerne i Birkerød, Bistrup, Gl. Holte, Søllerød og Nærum.

Efter den politiske behandling venter nu det videre myndighedsarbejde, før den konkrete projektering kan gå i gang. Etablering af anlæggene kræver, at der vedtages ny lokalplan og kommuneplantillæg. Læs mere:

Store varmepumper bringer grøn fjernvarme tættere på

Kontakt til de enkelte leverandører: Se længere ned på siden.

Projektforslag for de enkelte områder

 • Norfors’ projektforslag vedrører varmeforsyning af ca. 4.700 kunder. For flere detaljer om projektet inkl. den præcise geografiske ramme, se det samlede projektforslag:

  Birkerød og Bistrup – projektforslag

  Status

  Projektforslaget for Birkerød og Bistrup er godkendt.

  Det tekniske anlæg

  En fjernvarmecentral skal etableres på Blokken 47a i Birkerød.

  En stor varmepumpe skal skaffe den nødvendige kapacitet, så der kan leveres varme til Birkerød og Bistrup – og måske også en del af Holte-området.

  Varmepumpen i projektforslaget overholder naturligvis gældende regler om støj i skel jf. Miljøstyrelsens vejledning.

 • Norfors’ projektforslag vedrører varmeforsyning af ca. 1.400 kunder. For flere detaljer om projektet inkl. den præcise geografiske ramme, se det samlede projektforslag:

  Holte og Øverød – projektforslag

  Status

  Projektforslaget for Holte og Øverød er godkendt.

  Det tekniske anlæg

  En planlagt varmepumpe på Øverød-centralen forventes at kunne dække en del af projektområdet, men der er behov for mere varmekapacitet for at kunne forsyne hele Holte-området.

  Hvis der er kapacitet i overskud i Birkerød eller Holtegårdsparken, kan resten af områdets varmebehov dækkes herfra.

 • Norfors’ projektforslag vedrører varmeforsyning af ca. 2.800 kunder. For flere detaljer om projektet inkl. den præcise geografiske ramme, se det samlede projektforslag:

  Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg – projektforslag

  Status

  Projektforslaget for Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg er godkendt.

  Det tekniske anlæg

  En fjernvarmecentral skal etableres i den nordlige del af Holtegårdsparken.

  En stor varmepumpe skal skaffe den nødvendige kapacitet, så der kan leveres varme til det samlede projektområdet med fjernvarme.

  Varmepumpen i projektforslaget overholder naturligvis gældende regler om støj i skel jf. Miljøstyrelsens vejledning.

  Hvis der ikke kan etableres kapacitet til at dække hele projektområdet, kan der blive behov for at inddrage arealerne ved Mariehøj og Rundforbivej (+ materielgården) i Nærum.

  Kan der til gengæld etableres mere kapacitet, kan en del af Holte-området muligvis også forsynes.

 • E.ON planlægger at etablere en energicentral inden for indhegningen af det eksisterende rensningsanlæg på Gøngehusvej 29.

  Som en del af projektet vil overskudsvarme fra spildevandet blive brugt til fjernvarme. Projektforslaget omfatter ca. 530 kunder:

  Vedbæk - projektforslag

  Mere info og tilkendegivelse af interesse

  På nedenstående side, som E.ON har oprettet, kan du læse mere om projektet og mulighederne, ligesom du kan tilkendegive din interesse.

  Fjernvarme i Vedbæk

  Status

  Efter projektforslaget nu er godkendt politisk, skal der tages stilling til miljøvurderingspligt og en række andre forhold.

  Det tekniske anlæg

  Energicentralen opføres i neutrale farver, så den falder naturligt ind med den omkringliggende natur, og der bliver taget højde for hensyn til biodiversiteten i området ved etablering af værket.

  Desuden bliver der arbejdet på at indgå samarbejder med lokale aktører med det formål at øge biodiversiteten på energicentralen og i det omkringliggende område.

  Varmepumpen i projektforslaget overholder naturligvis gældende regler om støj i skel jf. Miljøstyrelsens vejledning.

Øvrige projekter

 • De orange markeringer på kortet viser de områder, der forventes at blive en del af fase 3 i "Varmeplan 2023-2035". Her forventer Norfors først at kunne tage stilling til udbygning af fjernvarme efter 2028.

  Det betyder, at den konkrete planlægning for disse områder tidligst forventes at begynde 2029-2030.

 • De grønne markeringer på kortet viser de områder, hvor mulighederne for fjernvarme fortsat er under afklaring. Det forventes, at der kommer en afklaring på disse områder i løbet af 2024/2025

Kontakt til varmeforsyning

 • Fjernvarmen i Rudersdal Kommune leveres af Norfors Fjernvarme, som du kan kontakte, hvis du vil vide mere om tilslutning, priser, konkrete planer for dit område med mere.

  Norfors I/S
  Savsvinget 2, 2970 Hørsholm
  Norfors - kontakt

 • Fjernvarmen i Vedbæk skal leveres af E.ON Danmark Fjernvarme

  Kundeservice, tlf. 70 27 05 77.

  Har du brug for hjælp?

 • Individuel naturgas distribueres af EVIDA. Har du spørgsmål til din naturgas, eller ønsker du at blive frakoblet naturgas, skal du kontakte EVIDA eller dér, hvor du køber naturgas.

  Evida (tidligere HMN GasNet)

  Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg
  Telefon: 62 25 90 00
  Mail: evida@evida.dk
  www.evida.dk

Tilslutningspligt til fjernvarme

 • Der er tilslutningspligt til fjernvarme ved "ny bebyggelse" i områder der i dag har mulighed for fjernvarme.

  Det betyder, at hvis du bygger nyt eller foretager "væsentlige ombygninger" af en eksisterende bygning og samtidig udskifter din varmeinstallationen, har du pligt til at tilslutte dig fjernvarme.

  Fritagelse for tilslutningspligt

  Hvis du ikke ønsker at blive tilsluttet fjernvarme, skal du i visse tilfælde søge dispensation hos Rudersdal Kommune.

  Du skal søge om dispensation fra tilslutningspligten, hvis:

  • Det er nybyggeri
  • Der er tale om "væsentlige ombygninger", fx større renoveringer af en eksisterende bygning samtidig med, at varmeinstallationen udskiftes.
  • Du opfører dit hus som et lavenergibyggeri og vil installere og ønsker en anden grøn løsning, fx varmepumper eller jordvarme.

  Du skal sende din ansøgning til tom@rudersdal.dk

  Der er ikke nogen formkrav, men for at vi kan behandle ansøgningen, skal den som minimum indeholde følgende informationer:

  • Begrundelse for din ansøgning.
  • Hvilken energikilde ønsker du i stedet.
  • Er der tale om eksisterende eller ny bebyggelse (og er det lavenergi).
  • Hvilken adresse drejer det sig om.

  I andre tilfælde behøver du ikke en dispensation.

  Det kan fx være, hvis du ønsker at udskifte dit oliefyr eller naturgasfyr (og tilhørende installationer) med en varmepumpe, og du ikke samtidig har planer om anden større renovering, der kan ses som en "væsentlig ombygning" af ejendommen.

  Her er der ikke er tale om "ny bebyggelse", og tilslutningspligten træder derved ikke i kraft, så længe det kun er selve oliefyret / naturgasfyret, der udskiftes til anden varmekilde.

  Hvis du er i tvivl, om du skal søge om dispensation, kan du kontakte Klima, Natur og Miljø på tom@rudersdal.dk.

  Bemærk

  • Husk at rette BBR. Når du har skiftet energikilden, skal du gøre kommunen opmærksom på dette, så det kan blive rettet i BBR. Kontakt Byplan for at rette BBR: bbr@rudersdal.dk.
  • Særligt for dig med oliefyr. Der skal gøres opmærksom på, at hvis du skifter oliefyret ud med en anden energikilde, skal olietanken afmeldes, da den ellers vil blive ved med at fremgå af BBR. Læs mere her: Olietank - sådan gør du

Oliefyr

Fra 1. januar 2016 har det ikke længere været tilladt at skifte til nyt oliefyr, hvis man bor i et område med kollektiv varmeforsyning.

Oliefyr er den individuelle forsyningskilde, der udleder mest CO2, og der er derfor meget at spare i klimaregnskabet ved at gå væk fra oliefyr og over til fx fjernvarme, varmepumper eller jordvarmeanlæg.

Hvis du tidligere har haft et oliefyr, og det ikke længere benyttes, er det vigtigt, at du afmelder den tilhørende olietank og får den sløjfet eller helt fjernet.

Olietanke - sådan gør du

Baggrundsinformation

Strategier, planer og lovgrundlag

Varmeplan

Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommunens nye varmeplan, "Varmeplan 2023-2035". Den udstikker rammerne for den fremtidige varmeforsyning i de forskellige områder i kommunen.

Varmeplan 2023-2035

Spørgsmål og svar til varmeplan

Strategier og planer

Norfors' udrulning af fjernvarme i ejerkommunerne

Fælles strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035

Lovgrundlag

Regulering af varmeområdet (Energistyrelsen)

Varmeforsyningsloven: Søg efter denne på:

www.retsinformation.dk:

Regeringens reformgrundlag

Danmark kan mere II