Hop til hovedindhold

Hvis du vil have solceller eller varmepumpe

Her kan du læse om varme- og energikilder til din bolig såsom solceller og varmepumper.
Du kan bl.a. få svar på de mest gængse spørgsmål og tips til, hvordan du ansøger, når du har besluttet dig for en løsning.

Du skal være opmærksom på, at dit projekt godt kan kræve flere tilladelser, fx både dispensation og byggetilladelse. I dét tilfælde er det vigtigt, at du fremsender hver sin ansøgning til den påkrævede tilladelse.

Hvis du overvejer solenergi.

 • Hvor du placerer anlægget i forhold til verdenshjørnerne og elementer, der kan kaste skygge - så som bygninger, bygningsdele (fx kviste og skorstene) og høj beplantning - kan påvirke anlæggets ydeevne.

  Vær desuden opmærksom på at anlægget har en visuel betydning for omgivelserne – både for dig selv og dine naboer.

  Du bør også undersøge, om placeringen på dit hus og opsætningsmetoden påvirker tagets eller facadernes bæreevne og tæthed.

 • Hvis du overvejer at opføre et solenergi-anlæg såsom solceller, solfanger mv., skal du være opmærksom på, at der kan være tinglyst bebyggelsesregulerende servitutbestemmelser på din grund. En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. En servitut kan fx indeholde bestemmelser for, hvordan du må bygge på din grund, og hvordan byggeriet skal se ud.

  Disse kan være strengere end lokalplanens bestemmelser og stadig være i overensstemmelse med lokalplanens formål.

  Du skal undersøge, om der er tinglyst privatretslige servitutter på din ejendom, som kan have betydning for dit projekt, via den digitale tinglysning.

  Den digitale tingbog (Tinglysningsretten)

 • Dit lokalområde er muligvis reguleret af en lokalplan eller byplanvedtægt, der kan sætte andre grænser for dit byggeri end bygningsreglementet. Du kan finde evt. lokalplan ved at indtaste adressen i søgefunktionen herunder.

  OBS: Du skal være særlig opmærksom, hvis du er omfattet af en ældre lokalplan fra før 2000, f.eks. lokalplan nr. 81 (tidligere Birkerød) og nr. 10, 31, 49 (tidligere Søllerød). I flere af disse lokalplaner reguleres kravene til bygningernes ydre fremtræden, herunder f.eks. krav til tagbelægningen eller bestemmelser om solanlæg. Det betyder, du skal søge om dispensation fra lokalplanen. Du kan længere nede på siden her læse om, hvilket materiale vi skal modtage, hvis du skal søge om dispensation. Du søger om dispensation ved at sende en mail til byplan@rudersdal.dk.

  Nogle lokalplaner omfatter ensartet bebyggelse, bebyggelse med værdifuld karakter eller er bevarende lokalplaner. Hvis din ejendom er omfattet af en sådan lokalplan, skal du skrive til Byplan for afklaring af dine muligheder, og om du skal søge dispensation som en del af processen. Byplan kan kontaktes på byplan@rudersdal.dk.

 • Inden du går i gang med at planlægge dit projekt, skal du orientere dig i det gældende bygningsreglement.

  Der er i bygningsreglementet bl.a. bestemmelser for, hvor højt et byggeri må være, og hvor tæt på vej- og naboskel, du må opsætte solcelleanlæg (Bygningsreglementet 2018, §177 og §179).

  Information om bygningsreglementet (Trafik- og Byggestyrelsen)

 • Hvis anlægget skal placeres på dit hus - og dit hus er fredet eller bevaringsværdigt - gælder der særlige regler, der kan have betydning for dine planer.

  Hvis dit hus har en bevaringsværdi på 1-3, skal du ansøge Rudersdal Kommune om tilladelse til dit projekt. Du skal sende din ansøgning til byplan@rudersdal.dk

  Du kan slå din ejendom op ved at taste adressen herunder. Oplysninger om evt. bygningsfredning ligger under linket til Rudersdal SAVE. Bemærk: Får du oplyst bevaringsværdien "-1", betyder det, at der ikke foreligger en registrering af ejendommen. Huse opført efter 31.12.2011 registreres ikke med bevaringsværdi.

 • Du skal søge tilladelse fra kommunen, før du går i gang, hvis:

  • Bygningen er fredet eller bevaringsværdig med værdien 1-3.
  • Hvis din ejendom er omfattet af en bevarende lokalplan, har værdifuld karakter, eller er en del af en ensartet bebyggelse
  • Dit projekt ikke overholder:
   • Lokalplan/byplanvedtægt
   • Deklarationer/servitutter
   • Byggeretten

  Hvordan du søger – og hvilket materiale vi i dén forbindelse skal modtage fra dig – kan du læse mere om længere nede på siden.

 • Hvis dit projekt overholder følgende, kræver det ikke tilladelse fra Byplan:

  • Bygningen er ikke fredet eller bevaringsværdig med værdien 1-3.
  • Lokalplan/byplanvedtægt
  • Deklarationer/servitutter
  • Byggeretten
 • Vi anbefaler, at du benytter materialer, der ikke er blanke eller reflekterende, så dine naboer ikke genereres af genskin eller væsentlig refleksion fra dit anlæg. Vær opmærksom på at nogle lokalplaner fastlægger, at der ikke må anvendes reflekterende materialer.

 • Du skal huske at anmelde opsætningen af solceller til vores BBR-afdeling på BBR@rudersdal.dk.

Hvis du skal ansøge om solenergi.

 • Hvis dit projekt ikke overholder lokalplanens bestemmelser, skal du ansøge om en dispensation.

  Det gør du ved at sende en mail til byplan@rudersdal.dk. Sammen med din mail skal vi modtage følgende materiale:

  • Din begrundelse for den ansøgte dispensation og gerne, hvilken bestemmelse du søger om dispensation fra (lokalplan nr. og paragraffens nr.).
  • En situationsplan, der viser, hvilken tagflade anlægget ønskes placeret på, med en afgrænsning af, hvor meget det fylder på tagfladen.
  • Panelernes afstand til matrikelskel skal angives på situationsplanen (med mål).
  • Oplysning om anlægget lægges ovenpå tagfladen og følger tagbeklædningens hældning, er indfældet i selve tagfladen eller står på stativ over tagfladen, således at panelerne ikke placeret umiddelbart over tagfladen og/eller afviger fra tagfladens hældning.
  • Facadetegninger, der viser eksisterende og fremtidige forhold.
  • Oplysning om, hvor meget anlægget i givet fald er løftet over tagfladen.
  • Angiv den samlede højde over terræn på facadetegning.
  • Angiv på facadetegning at det skrå højdegrænseplan er overholdt.
  • Datablad på de ønskede paneler.
  • Redegørelse for udseende, herunder farve på paneler og rammer om panelerne, samt på bærestativ, såfremt det er synligt. 
  • Redegørelse for om panelerne er spejlende i overfladen eller giver generende reflekser.
 • Hvis dit hus er fredet eller bevaringsværdigt med værdien 1-3, skal du ansøge Byplan om tilladelse til dit projekt.

  Det gør du ved at sende en mail til byplan@rudersdal.dk. Sammen med din mail skal vi modtage følgende materiale:

  • Din begrundelse for den ansøgte dispensation og gerne, hvilken bestemmelse du søger om dispensation fra (lokalplan nr. og paragraffens nr.)
  • En situationsplan, der viser, hvilken tagflade anlægget ønskes placeret på, med en afgrænsning af, hvor meget det fylder på tagfladen.
  • Panelernes afstand til matrikelskel skal angives på situationsplanen (med mål).
  • Oplysning om anlægget lægges ovenpå tagfladen og følger tagbeklædningens hældning, er indfældet i selve tagfladen eller står på stativ over tagfladen, således at panelerne ikke placeret umiddelbart over tagfladen og/eller afviger fra tagfladens hældning.
  • Facadetegninger, der viser eksisterende og fremtidige forhold. Tegningerne skal vise, at anlægget er harmonisk tilpasset det bevaringsværdige hus.
  • Oplysning om, hvor meget anlægget i givet fald er løftet over tagfladen.
  • Angiv den samlede højde over terræn på facadetegning.
  • Angiv på facadetegning at det skrå højdegrænseplan er overholdt.
  • Datablad på de ønskede paneler.
  • Redegørelse for udseende, herunder farve på paneler og rammer om panelerne, samt på bærestativ, såfremt det er synligt. 
  • Redegørelse for om panelerne er spejlende i overfladen eller giver generende reflekser.
 • Byggeretten udgør nogle minimumsregler for afstande og højder til matrikelskel. Byggeretten overskrides f.eks. hvis dit anlæg:

  • Placeres for tæt på skel (afstandskrav),
  • Placeres for tæt på skel i forhold til anlæggets højde (det skrå højdegrænseplan),
  • Bevirker, at bygningshøjden samlet overstiger 8,5 m (det vandrette højdegrænseplan) - f.eks hvis anlægget monteres på stativ på taget, eller hvis den samlede taghøjde inkl. anlæg øges.

  Hvis dit projekt ikke overholder byggeretten, skal du ansøge om byggetilladelse via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø. Som en del af din ansøgning skal vi modtage følgende materiale:

  • En situationsplan, der viser, hvilken tagflade anlægget ønskes placeret på, med en afgrænsning af, hvor meget det fylder på tagfladen.
  • Panelernes afstand til matrikelskel skal angives på situationsplanen (Med mål).
  • Oplysning om anlægget lægges ovenpå tagfladen og følger tagbeklædningens hældning, er indfældet i selve tagfladen eller står på stativ over tagfladen, således at panelerne ikke placeret umiddelbart over tagfladen og/eller afviger fra tagfladens hældning.
  • Facadetegninger, der viser eksisterende og fremtidige forhold. Angiv den samlede højde over terræn på facadetegning.
  • Oplysning om, hvor meget anlægget i givet fald er løftet over tagfladen.
  • Angiv på facadetegning at de skrå højdegrænseplan er overholdt (linjen indtegnes).
  • Datablad på de ønskede paneler.
  • Redegørelse for udseende, herunder farve på paneler og rammer om panelerne, samt på bærestativ, såfremt det er synligt. 
  • Redegørelse for om panelerne er spejlende i overfladen eller giver generende reflekser.

  Ansøg via Byg og Miljø

Hvis du overvejer en varmepumpe

 • Inden du går i gang med at planlægge dit projekt, er det en god ide at orientere sig i det gældende bygningsreglement.

  Der er i bygningsreglementet bl.a. bestemmelser for, hvor tæt en varmepumpe må være på skel (jf. Bygningsreglement 2018 § 179). Du må derfor ikke opsætte en varmepumpe, der ligger tættere på nabo- eller vejskel end 2,5 meter.

  Information om bygningsreglementet (Trafik- og Byggestyrelsen)

 • Miljølovgivningen fastsætter grænseværdier for støj. Bygningsreglementet fastsætter, at tekniske installationer ikke må medføre generende lydniveauer udfor vinduer til beboelsesrum eller rekreative arealer så som altaner, terrasser mv. (jf. Bygningsreglement 2018 § 371).

  Reglerne for lydniveauet gælder for din ejendom, lige så vigtigt er det dog, at de også gælder hos dine naboer – uanset om du bor i enfamiliehus, rækkehus eller etagebolig. Vi anbefaler derfor altid, at du vælger en placering, der tager hensyn til forholdene hos dine naboer, og undgår at placere varmepumpen ud for nabos vinduer og terrasse.

  Vi anbefaler altid, at du investerer i en støjsvag model – samt at du overvejer, hvilke lydisolerende tiltag du kan tage for at dæmpe lyden mest muligt, til glæde for dig selv og dine naboer.

  Vær opmærksom på at vedligeholde din varmepumpe, da den ellers kan blive mere støjende over tid.

  Information om bygningsreglementet (Trafik- og Byggestyrelsen)

 • Hvis varmepumpen skal placeres på dit hus – og dit hus er fredet eller bevaringsværdigt - gælder der særlige regler, der kan have betydning for dine planer.

  Hvis dit hus ligger i et værdifuldt kulturmiljø, er omfattet af en bevarende lokalplan eller har en bevaringsværdi på 1-3 eller er fredet, skal du ansøge Rudersdal Kommune om tilladelse til dit projekt. Du skal sende din ansøgning til byplan@rudersdal.dk

  Du kan slå din ejendom op ved at taste adressen herunder. Oplysninger om evt. bygningsfredning ligger under linket til Rudersdal SAVE. Bemærk: Får du oplyst bevaringsværdien "-1", betyder det, at der ikke foreligger en registrering af ejendommen. Huse opført efter 31.12.2011 registreres ikke med bevaringsværdi.

Hvis du skal ansøge om varmepumpe.

 • Hvis dit hus ligger i et værdifuldt kulturmiljø, er omfattet af en bevarende lokalplan eller har en bevaringsværdi på 1-3 eller er fredet, skal du ansøge Byplan om tilladelse til dit projekt.

  Det gør du ved at sende en mail til byplan@rudersdal.dk. Sammen med din mail skal vi modtage følgende materiale:

  • Din begrundelse for den ansøgte dispensation og gerne, hvilken bestemmelse du søger om dispensation fra (fra BR18 § x, eller fra lokalplan nr. og paragraffens nr.)
  • En situationsplan, der viser, hvor varmepumpen ønskes placeret
  • Varmepumpens afstande til matrikelskel skal angives på situationsplanen (med mål).
  • Facadetegninger, der viser eksisterende og fremtidige forhold.
  • Oplysning om, hvor varmepumpens ydre mål
  • Angiv den samlede højde af varmepumpe, over terræn på facadetegning.
  • Angiv på facadetegning at varmepumpen holdes under det skrå højdegrænseplan.
  • Datablad på varmepumpen, du påtænker at opsætte.
  • Redegørelse for udseende, herunder farve på varmepumpen eller dens afskærmning og tilpasning til det bevaringsværdige hus.
 • Hvis bygningsreglementets bestemmelser om byggeretten ikke overholdes skal du søge om byggetilladelse inden du opstiller en varmepumpe. Byggeretten udgør nogle minimumsregler for afstande og højder til matrikelskel. Byggeretten overskrides f.eks. hvis anlægget placeres for tæt på skel (afstandskrav), eller for tæt på skel i forhold til anlæggets højde (det skrå højdegrænseplan).

  Det gør du ved at indsende en ansøgning via selvbetjeningsportalen Byg og Miljø. Som en del af din ansøgning skal vi modtage følgende materiale:

  • Din begrundelse for den ansøgte dispensation og gerne, hvilken bestemmelse du søger om dispensation fra (f.eks. BR18 og paragraffens nr.).
  • En situationsplan, der viser, hvor varmepumpen ønskes placeret.
  • Varmepumpens afstande til matrikelskel skal angives på situationsplanen (med mål).
  • Facadetegninger, der viser eksisterende og fremtidige forhold.
  • Oplysning om, hvor varmepumpens ydre mål.
  • Angiv den samlede højde af varmepumpe, over terræn på facadetegning.
  • Angiv på facadetegning at varmepumpen holdes under det skrå højdegrænseplan.
  • Datablad på varmepumpen, du påtænker at opsætte.

  Ansøg via Byg og Miljø.

Anlæg i forbindelse med erhverv og etageboliger.

 • Ønsker du at etablere anlæg i forbindelse med erhvervsbyggeri eller etageboliger, skal du sende en mail til Byplan på byplan@rudersdal.dk, hvor du beskriver det projekt, du har i tankerne.

  I den forbindelse skal du medsende følgende materiale:

  • En situationsplan, der viser, hvilken tagflade anlægget ønskes placeret på, med en afgrænsning af, hvor meget det fylder på tagfladen.
  • Panelernes afstand til matrikelskel skal angives på planen.
  • Du bedes beskrive om anlægget lægges ovenpå tagfladen og følger tagbeklædningens hældning, er indfældet i selve tagfladen eller står på stativ over tagfladen, således at panelerne ikke placeret umiddelbart over tagfladen og/eller afviger fra tagfladens hældning.
  • Oplyse hvor meget anlægget i givet fald er løftet over tagfladen.
  • Datablad på de ønskede paneler.
  • Redegørelse for udseende, herunder farve på paneler og rammer om panelerne, samt på bærestativ, såfremt det er synligt. 
  • Redegørelse for om panelerne er spejlende i overfladen eller giver generende reflekser.
  • I forhold til solcelleanlæg af større omfang, er det relevant, at du undersøger, om det anlæg som du ønsker at opsætte, kan rummes inden for BR18 § 5, stk. 1, nr. 4, eller om anlægget får en sådan opbygning og omfang, at de konstruktive og/eller brandmæssige forhold påvirkes, så anlægget kræver byggetilladelse.
  • Hvis der er dispensationskrævende forhold i projektet skal du medsende en begrundet dispensationsansøgning og gerne, hvilken bestemmelse du søger om dispensation fra (BR18 § x, eller lokalplan nr. og paragraffens nr.)

Øvrig information om varmepumper og jordvarme

Du kan få yderligere praktiske oplysninger om etablering af varmepumper på nedenstående side:

Sådan får du en varmepumpe

Tilsvarende kan du finde information om anlæggelsen af jordvarme på nedenstående side:

Sådan får du jordvarme