Hop til hovedindhold

Dag- og Botilbud Gefion

Dag- og Botilbud Gefion er et specialtilbud til borgere over 18 år med autismespektrum-forstyrrelser. Det består af et botilbud med 27 boliger og et dagtilbud med aktiviteter i dagtimerne, hvor der er plads til 32 borgere.

Om Dag- og Botilbud Gefion

 • Her kan du se, hvordan Gefion er organiseret, og hvem du skal kontakte:

  Centerleder

  Mikkel Stolbjerg Johansen

  Tlf. 72 68 34 44

  msjo@rudersdal.dk

  Stedfortræder og daglig leder af Hus 1A, hus 3A og KPV3

  Søren Taarnberg

  Tlf. 72 68 34 64

  sota@rudersdal.dk

  Daglig leder af Hus 2, Hus 3B og DHH 

  Camilla Andreasen

  Tlf. 72 68 34 50

  caand@rudersdal.dk

  Daglig leder af Hus 1B, Hus 4 og dagtilbud

  Kirsten Hoffensetz

  Tlf. 72 68 34 48

  hoffe@rudersdal.dk

  IT-medarbejder

  Jeanette Caliskan 

  Tlf. 72 68 34 45

  jlj@rudersdal.dk

  Pædagogisk konsulent Hus 1 og Hus 3

  Lene Rønning Bode

  Tlf. 72 68 34 43

  lbod@rudersdal.dk

  Pædagogisk konsulent Hus 2 og Hus 4

  Lesley Ison

  Tlf. 72 68 34 68

  ison@rudersdal.dk

  Sygeplejerske

  Susanne Saxe

  Tlf. 72 68 34 41

  Åbningstider for administrationen

  tirsdag: 9-15

  fredag: 9-15

  Telefontider

  mandag-torsdag: 9-15

  fredag: 9-13 

 • I Gefion lægger vi vægt på, at den enkelte borger oplever sig selv som en individuel, aktiv og selvstændig borger. Det er en grundlæggende forudsætning i vores relation med borgeren, at vores indsats er både støttende og udviklende med respekt for den enkeltes integritet. Det er herudover et overordnet mål, at borgeren oplever at have reelle valgmuligheder for dermed at kunne opnå en høj grad af medindflydelse på eget liv.

  Vi er en dynamisk arbejdsplads, som holder os ajour med den pædagogiske udvikling og viden i forhold til borgernes behov. Vi forankrer vores pædagogiske tilgang og det faglige samarbejde i viden om især autismespektrum-forstyrrelse og de tilhørende specialpædagogiske metoder. Herudover prioriterer vi refleksioner, kurser og efteruddannelse højt.

 • Kvalitetsstandarderne er et økonomisk og politisk styringsværktøj, som understøtter borgernes retssikkerhed ved at skabe transparens, og som rummer fleksibilitet for den individuelle tilpasning af indsatsen i samarbejde med borgeren.

  Alt er samlet ét sted 

  Der er udviklet en kvalitetsstandard for samtlige af Social og Sundhedsområdets indsatser, som alle er samlet i ét katalog. derfor skal man kun lede ét sted for information.

  Mere fleksibilitet

  Kvalitetsstandarderne er formuleret ud fra et hensyn om at skabe fleksible indsatser, der kan tilpasses borgerens situation.

  Fortsættelse af "Sammen med borgeren"

  Kvalitetsstandarderne er en naturlig forlængelse af implementeringen af "Sammen med borgeren", der har inddragelse af borgerens ressourcer og ønsker som centrale pejlemærker.

  Mere dialog

  Den fleksible beskrivelse af indsatserne betyder, at medarbejderne i højere grad skal have dialog med borgerne om deres ressourcer, behov og ønsker. 

  Ingen ydelseskataloger

  Indsats- og ydelseskataloger er afskaffet og i stedet skrevet sammen med kvalitetsstandarderne. supplerende information kan fortsat findes på tilbudsportalen.

  Kvalitetsstandarderne blev politisk godkendt i 2021

  Kvalitetsstandard 2021

 • Vores ledige stillinger vil blive slået op på diverse jobportaler og på hjemmesiden:

  Ledige stillinger 

  Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os – også hvis du er interesseret i at arbejde som tilkaldevikar.

 • Tidligere var det efter Servicelovens § 17 lovbefalet at nedsætte brugerråd- og pårørenderåd og udarbejde standardvedtægter for tilbuddene. Disse lovbefalinger er nu ophævet.

  Rudersdal Kommune har i forlængelser af ændringen - og for at følge med tiden - udarbejdet en skriftlig retningslinje for samarbejdet med borgere, familie og netværk på plejecentre, botilbud og dagtilbud. Retningslinje blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2020. Formålet med retningslinjen er at give plads til lokale løsninger og tage højde for borgernes behov og ressourcer. Retningslinjen afløser den tidligere pårørendepolitik samt standardvedtægter for bruger- og pårørenderåd på området.

  Retningslinjen skaber en friere ramme for det lokale samarbejde med målet om at skabe mere værdi for borgerne. De enkelte tilbud kan vælge at fortsætte med de eksisterende bruger- pårørenderåd, men det kan også vælge at gå nye veje for at øge inddragelse og engagement. Det står således tilbuddene frit at etablere et mere fleksibelt og uformaliseret samarbejde som cafémøder, workshops eller andre former for dialog. Det er dog et krav, at der minimum 2 gange om året skal være en eller anden form for samarbejde mellem tilbud og brugere og pårørende.

  Af retningslinjen fremgår det også, at det er centerledelsen, der er ansvarlig for – i dialog med borgerne - at give rammerne for samarbejdet. Det er beboere og familiers ansvar at gå i dialog med centerledelsen, hvis de savner information, dialog eller inddragelse.

  Skriftelig retningslinjer for samarbejde

Vores tilbud

 • Tilbuddet består af 28 boliger, som er indrettet til borgere over 18 år med autismespektrum-forstyrrelser og nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Botilbuddet hører under servicelovens § 108.

  Læs om Gefions boliger her:

  ‌Boligerne‌

 • Dagtilbuddet er et tilbud efter servicelovens § 104, som tilbyder forskellige aktiviteter til borgeren i hverdagen. Aktiviteterne har fokus på, at udvikle og vedligeholde den enkelte borgers færdigheder, ligesom de sigter efter at borgeren får nogle gode oplevelser.

  Læs om dagtilbuddet her:

  Dagtilbuddet‌