Hop til hovedindhold

Affaldssortering og bortskaffelse

Alle virksomheder er forpligtet til at sortere deres affald. På denne side kan I læse mere om, hvilke krav der gælder for sortering og bortskaffelse af virksomhedens affald.

Nogle typer affald henter vi for jer og sørger for den videre behandling af. Det gælder:

 • Restaffald / dagrenovation (valgfrit at benytte den kommunale ordning)
 • Farligt affald som olie og kemikalier
 • Klinisk risikoaffald.

Alle virksomheder har pligt til at anvende disse indsamlingsordninger, medmindre vi har givet en skriftlig dispensation. For dagrenovation (restaffald) er det dog valgfrit at benytte enten den kommunale ordning eller en anden godkendt indsamler.

Læs mere om de forskellige typer affald på denne side og orientér jer om, hvornår der er krav om at I skal anvende en kommunal ordning, hvornår I kan vælge en godkendt indsamler, og hvornår I kan anvende genbrugspladsen.

Sortering

Virksomheder er forpligtet til at kildesortere affald, der er egnet til at blive genanvendt. Dette gælder også det husholdningslignende affald.

Ofte er der også en kontant gevinst ved at sortere affaldet, fordi det som regel er billigere at komme af med, når det er sorteret i rene dele til genanvendelse, forbrænding, specialbehandling eller deponering på losseplads.

Læs mere om de enkelte affaldstyper nedenfor.

Affald til genanvendelse

 • Genanvendeligt affald: Sådan håndterer I det

  Genanvendelige affaldstyper er produceret af materialer, der har værdi til genanvendelse. De fleste virksomheder vil typisk have genanvendeligt affald i en eller flere typer, i form af hård og blød plast, pap, papir, glas og metal. Alt efter jeres virke kan I have flere værdifulde genanvendelige affaldstyper.

  Som virksomhed har I pligt til at sortere alt affald virksomheden genererer. Det gælder også de genanvendelige affaldstyper.

  Opbevaring af genanvendeligt affald

  Genanvendelige materialer skal opbevares således, at kvaliteten af materialet ikke forringes. Affaldet skal dermed opbevares, så det ikke udsættes for fugt, fedt, snavs og kemikalier.

  I kan gøre sorteringen nemmere for jer selv, ved at have separate affaldsbeholdere og klare plastsække indendørs til jeres sortering.

  Bortskaffelse af affald til genanvendelse

  Det er et krav at I sorterer affald der kan genanvendes. Kommunen er myndighed, i forhold til at klassificere affald som enten genanvendeligt, forbrændingsegnet, eller som affald der kræver specialbehandling.

  Kommunen er ligeledes myndighed, ift. at føre tilsyn med, at virksomheder beliggende i kommunen håndtere og sortere deres affald korrekt. Ansvaret for at sortere korrekt er derimod jeres.

  Vi må ikke tilbyde en ordning for indsamling af jeres genanvendelige affald, da man fra statens side har valgt et liberalt marked på dette område. Vi kan derfor ikke tilbyde, at I kan anvende den ordning for genanvendeligt affald, som tilbydes borgerne.

  I skal derfor enten selv køre de genanvendelige affaldsfraktioner på genbrugspladsen, eller I kan få en godkendt affaldsindsamler fra det nationale affaldsregister til at indsamle affaldet for jer.

  Vælger I en indsamler, kan det ofte betale sig at indhente flere tilbud. I kan også tale med jeres nabo-virksomhed om hvilke(n) affaldsindsamlere de har gode erfaringer med. Undersøg også jeres valg af affaldsindsamlere på nettet for at sikre, at I får den løsning, der passer bedst til jeres virksomheds behov.

  I det nationale Affaldsregister kan I tjekke om den affaldsindsamler I ønsker at anvende er godkendt.

  Det nationale affaldsregister        

  Vælger I selv at køre affaldet på genbrugspladsen, skal I sørge for at købe et årsabonnement eller en månedsbillet. 

  Virksomheders adgang til genbrugspladser (Norfors)

  Norfors sorteringsvejledning (Norfors)

  I er altid velkomne til at tage kontakt til en af kommunens miljømedarbejdere for vejledning i forhold til jeres affald. Send en mail til tom@rudersdal.dk og mærk den med ’erhvervsaffald’ i emnefeltet i mailen, så de rette medarbejdere får jeres henvendelse hurtigst muligt.

  Overvej muligheden for fælles sortering og afhentning

  Hvis I har genanvendeligt affald i en mængde svarende til en normal husstand, kan I spørge jeres udlejer, om I kan benytte ejendommens affaldsbeholdere. 

  Er I flere virksomheder i en erhvervsejendom med større mængder genanvendeligt affald, kan I overveje at slå jer sammen om en henteordning fra en godkendt affaldsindsamler.

  Alternativt kan I foreslå jeres udlejer, at de tilbyder en fælles affaldsordning for ejendommens virksomheder mod et ekstra gebyr i jeres leje. 

  Uanset hvilken løsning I vælger, skal I være opmærksomme på, at I står til ansvar for det affald jeres virksomhed generer, og at I skal kunne dokumentere, at affaldet er håndteret korrekt hos jer, og herefter afleveret korrekt på genbrugspladsen, eller indsamlet korrekt.

 • Vær opmærksom på at nedestående sorteringsoversigt for genanvendeligt affald kun er vejledende.

  De forskellige affaldsindsamlere sender affaldet til forskellige modtager- eller behandlingsanlæg. Derfor kan retningslinjerne for indsamlingen variere.

  Nogle affaldsindsamlere tager fx imod plast som en samlet kilde, uanset om det er hårdt eller blødt og nogle indsamlere tager imod emballeret bioaffald, eller tager kun imod bioaffald, hvis det er pakket i bioposer. Rådfør jer derfor med den affaldsindsamler I bruger, ift. hvordan I skal sortere de enkelte genanvendelige affaldstyper

  Spørgsmål vedrørende erhvervsaffald kan sendes til Tom@rudersdal.dk. Mærk jeres henvendelse ’erhvervsaffald’ i emnefeltet i mailen, så de rette medarbejdere får henvendelsen hurtigst muligt.

  I kan desuden læse mere om reglerne for materialenyttiggørelse af affald i affaldsbekendtgørelsens kapitel 9.

  Gå til affaldsbekendtgørelsen.

 • Bioaffald (også kaldet organiskaffald eller madaffald i affaldsbranchen) er vegetabilsk og animalsk organisk affald, som fx madaffald fra køkken og kantine, kasserede råvarer, og varer over udløbs- og brugsdato.

  Det er ligeledes afklippede økologiske blomster og grønt i mindre mængder. Bioaffald skal sorteres for sig, så det kan bioforgasses til at producere varme og spredes på marker som gødning.

  Ja tak til

  Organisk madaffald, som skræller, gammelt brød, kød, ben og kaffegrums samt mindre mængder økologisk afklippede blomster og grønt uden jord.

  Nogle affaldsindsamlere accepterer mindre mængder emballage, servietter og kaffefiltre. Find ud af hvad der er gældende hos din affaldsindsamler.

  Nej tak til

  Afklip fra ikke-økologiske blomster, pottemuld og andre typer jord, der kan indeholde pesticider, flamingokugler og lignende uorganisk materiale eller sprøjtegifte.

  Klinisk affald og farligt affald samt andre typer genanvendeligt affald. Opfej, hygiejneartikler og andet restaffald af ikke-organisk materiale må ikke sorteres som bioaffald.

  Bortskaffelse af bioaffald

  I skal få en affaldsindsamler til at indsamle bioaffaldet for jer. Vær opmærksom på, at der eksisterer mange forskellige måder at bearbejde bioaffald på, så undersøg markedet for en optimal løsning for din virksomhed, før I indgår en aftale. 

  Vær opmærksom på at genbrugspladser ikke kan og må modtage bioaffald.

 • Ja tak til

  Elektronikaffald er alle produkter der enten er ledning eller batteri i. Det kan være elektronisk udstyr og apparater, herunder store og små husholdningsapparater samt belysnings-, it- og teleudstyr.

  Fx kaffemaskiner, printere, computere mobiltelefoner og lignende.

  Nej tak til

  Klinisk affald, farligt affald samt andre typer genanvendeligt affald. 

  Opbevaring af elektronikaffald

  Genanvendelige materialer skal opbevares således at kvaliteten af materialet ikke forringes. Elektronisk affald skal således opbevares så fugt, snavs og lignende ikke forringer affaldets potentiale for genanvendelse.

  Bortskaffelse af elektronikaffald 

  Elektronikaffald kan I få en godkendt affaldsindsamler til at indsamle eller I kan selv køre på genbrugspladsen med det. Husk at købe månedsbillet eller årsabonnement til genbrugspladsen, hvis I selv sørger for bortskaffelsen.

  Vær desuden opmærksom på, at affald skal sorteres i bestemte underfraktioner på genbrugspladserne. I kan læse mere sortering på genbrugspladserne i Norfors sorteringsvejledning via nedenstående link..

  Sorteringsvejledning​ (Norfors)

  Månedsbillet på Norfors' genbrugspladser (Norfors)

 • Haveaffald kan afhentes via indsamlingsordning, som I selv skal bestille via en godkendt indsamler. I kan også køre det på genbrugspladsen.

  Læs mere om haveaffald.  

 • Ja tak til

  Flasker og glasemballage af både farvet og klart glas skal sorteres til genanvendelse. Der må gerne være metallåg, kapsler, klistermærker og skruelåg på glas og flasker. Metal låg kan dog med fordel sorteres fra som metal affald.

  Nej tak til

  Lamineret glas, termoruder, bilruder, trådglas, hærdet glas, ildfaste glas, keramik, stentøj og porcelæn skal ikke sorteres som glas. Spørg din affaldsindsamler om de kan håndtere dette affald for jer, eller kør det på genbrugspladsen.

  Se Norfors sorteringsvejledning ift. sortering på genbrugspladsen.

  Opbevaring af glas til genanvendelse

  Gør sortering i virksomheden lettere ved at opbevare glas til genanvendelse i en særskilt beholder, der udelukkende er til brug for glas til genanvendelse.

  Bortskaffelse af glas

  Glas kan I få en godkendt affaldsindsamler til at indsamle eller I kan selv køre på genbrugspladsen med det. Husk at købe månedsbillet eller årsabonnement til genbrugspladsen, hvis I selv sørger for bortskaffelsen.

  Vær desuden opmærksom på, at affald skal sorteres i bestemte underfraktioner på genbrugspladserne. I kan læse mere sortering på genbrugspladserne i Norfors sorteringsvejledning via nedenstående link.

  Norfors sorteringsvejledning​ (Norfors)

  Månedsbillet på Norfors' genbrugspladser (Norfors)

 • Ja tak til 

  Metal i form af rør, kedler, kabler, ledninger, karosserier, tromler, radiatorer og lignende skal sorteres til jern og metal. Kabler og rør skal være olie- og tjærefri. Radiatorer og lignende skal være aftappede. Rustfrit stål, støbejern og genstande med metaller som zink, kobber og aluminium skal også sorteres som metalaffald. Metal belagt med plast, plastfilm eller gummi skal bortskaffes som metal affald.

  Nej tak til

  Gasflasker, beholdere og andre metalgenstande der indeholder miljøfarlige stoffer. Disse skal sorteres som farligt affald. Elektronikaffald og isoleringsmaterialer skal ligeledes sorteres for sig.

  Opbevaring af metal og jern til genanvendelse

  Opbevares metalskrot udendørs, eller er der risici for, at det er forurenet med olierester eller kemikalier, skal det opbevares i en tæt container eller beholder og overdækkes.

  Bortskaffelse af metal og jern

  I kan vælge at få en godkendt affaldsindsamler til at indsamle metal og jern eller I kan køre på genbrugspladsen med det. Husk at købe månedsbillet eller årsabonnement til genbrugspladsen, hvis I selv sørger for bortskaffelsen.

  Vær desuden opmærksom på, at affald skal sorteres i bestemte underfraktioner på genbrugspladserne. I kan læse mere sortering på genbrugspladserne i Norfors sorteringsvejledning via nedenstående link.

  Norfors sorteringsvejledning (Norfors)

  Månedsbillet på Norfors' genbrugspladser (Norfors)

 • Ja tak til

  Papkasser, bølgepap til emballering og karton. Pappet skal være tørt, rent og fri for fedt, skidt, snavs og større metal og plastgenstande. Hæfteklammer og tape på en papkasse må I dog godt lade sidde.

  Nej tak til

  Pap der er vådt, fedtet, beskidt, eller indeholder større metal og plastgenstande, som I ikke kan fjerne inden sortering.

  Opbevaring af pap og karton til genanvendelse 

  Pap og karton skal opbevares så det ikke udsættes for fugt, fedt, snavs m.v., der kan forringe materialets egnethed til genanvendelse.

  Bortskaffelse af pap og karton

  I kan vælge at få en godkendt affaldsindsamler til at indsamle pap og karton eller I kan vælge at køre på genbrugspladsen med det. Husk at købe månedsbillet eller årsabonnement til genbrugspladsen hvis I selv sørger for bortskaffelsen.

  Vær desuden opmærksom på, at affald skal sorteres i bestemte underfraktioner på genbrugspladserne. I kan læse mere sortering på genbrugspladserne i Norfors sorteringsvejledning via nedenstående link.

  Norfors sorteringsvejledning​ (Norfors)

  Månedsbillet på Norfors' genbrugspladser (Norfors)

 • Ja tak til

  Kontorpapir, brevpapir, print og rest-papir fra trykproduktioner, makuleret papir, telefonbøger, aviser og ugeblade og lignende skal sorteres som papir.  

  Papiret skal være ren for fedt, skidt, snavs og større metal og plastgenstande. 

  Nej tak til

  Pap, karton og plast. Husk at fjerne karton-delen fra en papirblok, tage papiret ud af ringbind og fjerne plastlommer, så det kun er det rene papir I sorterer fra. Hæfteklammer, klips og mindre stykker tape behøver I dog ikke at fjerne.  

  Opbevaring af papir til genanvendelse

  Papir skal opbevares så det ikke udsættes for fugt, fedt, snavs m.v., der kan forringe materialets egnethed til genanvendelse.

  Bortskaffelse af papir

  I kan vælge at få en godkendt affaldsindsamler til at indsamle pap og karton eller I kan vælge at køre på genbrugspladsen med det. Husk at købe månedsbillet eller årsabonnement til genbrugspladsen hvis I selv sørger for bortskaffelsen.

  Vær desuden opmærksom på, at affald skal sorteres i bestemte underfraktioner på genbrugspladserne. I kan læse mere sortering på genbrugspladserne i Norfors sorteringsvejledning via nedenstående link.

  Norfors sorteringsvejledning​ (Norfors)

  Månedsbillet på Norfors' genbrugspladser (Norfors)

 • Ja tak til

  Blød plast som fx tomme plastsække, blød plastemballage,  bobleplast, krympefolie, klar og farvet folie og afdækningsplast.

  Nej tak til

  Plast der er snavset, fedtet eller indeholder kemikalier eller let antændelige væsker. 

  Opbevaring af blød plast

  Gør sortering i virksomheden lettere ved at opbevare blødt plast til genanvendelse i en særskilt beholder, der udelukkende er til brug for dette. Det kan også være en klar plastpose så indholdet er genkendeligt ved senere indsamling.

  Bortskaffelse af blød plast

  I kan vælge at få en godkendt affaldsindsamler til at indsamle jeres bløde plast. I kan også vælge at køre på genbrugspladsen med det. Husk at købe månedsbillet eller årsabonnement til genbrugspladsen hvis I selv sørger for bortskaffelsen.

  Vær desuden opmærksom på, at affald skal sorteres i bestemte underfraktioner på genbrugspladserne. I kan læse mere sortering på genbrugspladserne i Norfors sorteringsvejledning via nedenstående link.

  Norfors sorteringsvejledning​ (Norfors)

  Månedsbillet på Norfors' genbrugspladser (Norfors)

Bortskaffelse af jord

Jord er ikke affald, men det er stadig vigtigt, at I bortskaffer det korrekt. Jord kan nemlig være forurenet.

Skal I bortskaffe eller flytte mere end en kubikmeter jord, så læs mere via nedenstående link.

Anmeld flytning af jord

Affald til specialbehandling

 • Specialaffald udgør det affald, der kræver særlig håndtering, fordi det kan udgøre smittefare, eller fordi det indeholder kemi, gas eller andet sprængfarligt, som kan udgøre en fare ved forkert håndtering.

  Man opdeler typisk affald til specialbehandling i klinisk risikoaffald, farligt affald og deponeringsegnet affald.

  Opbevaring af specialaffald kan variere fra type til type – se nedenfor.

  Der er særlige krav til de enkelte typer affald til specialbehandling ift. at sikre, at affaldet ikke forurener, udgør smittefare eller miljøforurening. Læs mere om kravene nedenfor, under den enkelte type affald.

  Bortskaffelse af specialaffald

  Virksomheder skal bruge de kommunale ordninger for klinisk risikoaffald, farligt affald og affald til deponi. Dog kan I søge om fritagelse fra brug af den kommunale ordning for farligt affald. I kan i stedet finde en godkendt affaldsindsamler eller selv køre på genbrugspladsen med mindre mængder, der svarer til mængder fra en almindelig husholdning.

  I skal være opmærksomme på at affaldet skal være håndteret og emballeret efter gældende lovgivning for affaldstypen. Klinisk risikoaffald skal afhentes af den kommunale ordning. Affald til deponi skal anvises af Rudersdal Kommune.

  I kan læse mere om dine muligheder for fritagelse fra den kommunale ordning, samt hvilke krav i så fald påhviler virksomheden i forbindelse med håndtering og afskaffelse via nedenstående link.

  Se Regulativ for erhvervsaffald, §12: Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald

  Find Rudersdals regulativ på nedenstående side:

  Oversigt over kommunernes affaldsregulativer (Energiministeriet)

 • Deponeringsegnet affald er affald, der hverken egner sig til genanvendelse, anden nyttiggørelse eller til produktion af varme. Affald til deponi kan fx indeholde kemikalier eller stoffer som ved forbrændingen udgør en for stor miljøbelastning.

  Affaldet deponeres derfor i stedet, det vil sige, at det henlægges på forsvarlig vis, i affaldsceller, som forhindrer miljøbelastning fra affaldet.

  Ja tak til

  Asbestholdigt affald som fx tagplader, ventilationsfiltrer, ikke-genanvendeligt materiale som fliser og murstensbrokker med asbestklæb, byggeaffald som indeholder PCB, bly m.m., forurenet jord samt radioaktivt stof.

  Nej tak til

  Klinisk risikoaffald, rent byggeaffald, genanvendeligt affald og affald til forbrænding.

  Bortskaffelse af affald til deponi

  Bortskaffelse af virksomhedens deponiaffald skal ske gennem indsamlingsaftale med en godkendt affaldsindsamler. I må ikke selv sørge for bortskaffelsen.

 • Ved bygge- og anlægsarbejde eller nedrivninger har bygherren selv ansvaret for at sortere og skaffe byggeaffaldet bort. I praksis vil opgaven typisk være overdraget til entreprenøren via kontrakten på arbejdet, men selve ansvaret for korrekt bortskaffelse af byggeaffald påhviler stadig bygherren.

  Byggeaffald, asbest og farligt affald skal anmeldes via www.bygningsaffald.dk.

  Før I går i gang med renovering eller nedrivning, skal I anmelde til kommunen, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er, hvis:

  • Byggeaffaldet skaber mere end ét ton affald, eller
  • Affaldet stammer fra en bygning eller anlæg på over 10 m2​, eller
  • I skal af med farligt affald med indhold af fx asbest, bly i maling, PCB og tungmetaller

  Alle typer affald skal anmeldes, uanset om det er genanvendeligt, forbrændingsegnet, deponeringsegnet eller farligt affald.

  Kommunen skal have jeres anmeldelse senest 14 dage, før I går i gang.

  Bemærk: Byggeaffald må først fjernes fra aktivitetsadressen, når I har modtaget en anvisning fra kommunen via www.bygningsaffald.dk.

  ‌Læs mere om hvordan I skal håndtere jeres byggeaffald

 • Farligt affald kræver særlig håndtering, emballering og opbevaring for at sikre, at det ikke udgør risiko for forurening eller sundhedsskade.

  Ja tak til

  Farlige stoffer som kemikalier, olier og lignende i godkendt emballage, gasbeholdere, malerbøtter, spildolie, olieforurenede genstande og kemikalieforurenede genstande, spraydåser, oliefiltre, organiske opløsningsmidler, olieholdige klude, opsugningsmateriale med olie eller kemirester, to komponent lim m.m.

  Er I i tvivl, så tag kontakt til Kommunens miljømedarbejdere via ToM@rudersdal.dk og mærk mailen med ’erhvervsaffald’ i emnefeltet. Se også gerne Affaldsbekendtgørelsens bilag 2, listen over farligt affald.

  Find Affaldsbekendtgørelsen på:

  www.retsinformation.dk

  Nej tak til

  Klinisk risikoaffald, rent byggeaffald, genanvendeligt affald og affald til forbrænding.

  Opbevaring af farligt affald

  Farligt affald skal opbevares i tætte beholdere godkendt til den specifikke type farlige affald med tydelig mærkning af indhold, og det skal stå på en rist i en spildbakke med opkant, så forurening af omgivelserne undgås. Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholders indhold.  Affaldet skal desuden være beskyttet mod regn, ligesom det skal være sikret mod påkørsel.

  Tag kontakt til Rudersdal Kommunes miljømedarbejdere på  ToM@rudersdal.dk hvis I er i tvivl.

  Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside:

  Farligt affald

  Miljøstyrelsens guide om kemimærkning

  Bortskaffelse af farligt affald

  For korrekt bortskaffelse af farligt affald skal I bruge den kommunale ordning. I kan dog søge kommunen om fritagelse for benyttelsespligten og i stedet få en godkendt affaldsindsamler, fra det nationale affaldsregister, til at håndtere det for jer. I kan ligeledes vælge at aflevere det på en genbrugspladsen såfremt I makismalt på et år har maksimalt 200 kg farligt affald.

  Hvis I vælger at aflevere det på genbrugspladsen skal I være opmærksomme på at overholde reglerne for fragt af farligt affald og I skal kunne fremvise kvittering for aflevering til genbrugspladsen ved tilsyn fra kommunen.

  Læs mere om kommunens og genbrugspladsernes samarbejdspartner, ift. håndtering af farligt affald: Alfa Specialaffald.

  Alfa Specialaffalds forside​

  Alfa Specialaffalds vejledninger om farligt affald.

 • Klinisk risikoaffald er stikkende og skærende genstande samt smittebærende affald, væske og vævsaffald, som typisk opstår på hospitaler og klinikker.

  Ja tak til

  Skærende og stikkende genstande som kanyler, reagensglas, laboratorieglas, vævsaffald og smitteførende affald, som brugte hygiejneartikler fra syge patienter, operationsmaterialer, væsker og substanser med levende vira og bakterier og lignende.

  Nej tak til

  Normalt hygiejneaffald, restaffald, farligt affald, genanvendeligt affald og byggeaffald.

  Se Regulativ for erhvervsaffald, §13: Ordning for klinisk risikoaffald

  Find Rudersdals regulativ på nedenstående side:

  Oversigt over kommunernes affaldsregulativer (Energiministeriet)

  Bortskaffelse af klinisk risikoaffald

  For korrekt bortskaffelse af farligt affald skal I bruge den kommunale ordning.  Genbrugspladsen modtager ikke klinisk risiko affald.

Affald til forbrænding

 • Affald, der ikke kan genanvendes og ikke kræver speciel håndtering, eller behandling, sorteres som restaffald og køres til forbrænding, så det kan udnyttes til at producere varme og elektricitet.

 • Restaffald er det affald der er tilbage, når du har sorteret til genanvendelse, affald til specialbehandling og deponi.

  Ja tak til

  Snavset eller vådt papir, pap (fx pizzabakker), kartoner med folie eller metalforing, kaffeposer og kaffekapsler, støvsugerposer og brugte hygiejneartikler.

  Nej tak til

  Klinisk affald, farligt affald og genanvendeligt affald. Vær især opmærksom på ikke at sortere metal og brandbare materialer som restaffald. Er I i tvivl, så tag kontakt til vores miljømedarbejdere via ToM@rudersdal.dk og mærk mailen ’Erhvervsaffald’ i emnefeltet.

  Bortskaffelse af restaffald

  I kan vælge at bruge den kommunale ordning eller få en godkendt indsamler til at håndtere jeres restaffald.

  Hvis I ønsker at benytte den kommunale ordning, tilmelder I den via selvbetjening på virk.dk.

  Link til affaldsordninger på virk.dk​

  Såfremt I benytter en anden indsamler til afhentning af restaffald, skal I sikre jer, at der afhentes restaffald en gang ugentligt, og at opbevaring af restaffald sker forsvarligt i lukkede beholdere.

  Årsagen er, at det ikke må give anledning til uhygiejniskes forhold som tiltrækker rotter og lign. Vær desuden opmærksom på at genbrugspladsen ikke modtager dagrenovation.

  Hvis din virksomhed allerede betaler for at en godkendt affaldsindsamler bortskaffer jeres genanvendelige affald, kan I overveje, om det er billigere og nemmere for jer, at få denne til at indsamle det for jer.

Få et gratis Grønt Besøg

Rudersdal Kommune tilbyder alle lokale virksomheder et Grønt Besøg. Et Grønt Besøg er et gratis og uforpligtende tilbud, hvor vi kommer forbi jeres virksomhed i en halv til en hel time og ser på, om I har uudnyttede grønne potentialer.

Her kigger vi blandt andet på, om I har mulighed for at sortere jeres affald mere optimalt.

Bestil et Grønt Besøg

Mere info

På Norfors hjemmeside finder I en udtømmende sorteringsvejledning for hvordan I skal sortere det affald, som I ønsker at aflevere på genbrugspladsen.

Norfors sorteringsvejledning​

Find din genbrugsplads

Køb adgang til genbrugspladsen

På Miljøstyrelsens hjemmeside finder I nærmere beskrivelse af begreberne genanvendelse, nyttiggørelse og bortskaffelse.

Miljøstyrelsens affaldshierarki

Miljøstyrelsens materiale om sortering

Find Rudersdals regulativ for erhvervsaffald på nedenstående side:

Oversigt over kommunernes affaldsregulativer (Energiministeriet)

Det Nationale Affaldsregister

Piktogrammer kan gøre sorteringen lettere

Dansk Affaldsforening har i samarbejde med KL og Miljøstyrelsen udviklet en række affaldspiktogrammer, som gør det nemmere at sortere affaldet.

Piktogrammerne kan anvendes som vejledning til den indendørs sortering og som vejledende mærkater på jeres udendørs affaldscontainere. 

Tag kontakt til Dansk Affaldsforening for at få piktogrammerne tilsendt i høj opløsning.

Nationalt piktogramsystem hos Dansk Affaldsforening