Hop til hovedindhold

Frivilligpolitikken - en politik om frivillighed og folkeoplysning.

Frivillighedspolitikken er en politik, der rummer det brede frivillighedsperspektiv, det folkeoplysende, det frivillige sociale samt det kulturelle aspekt i forhold til frivillige kulturaktører.

Frivillighedspolitikken i Rudersdal Kommune består foruden den overordnede værdipolitik, der indeholder værdierne for frivillighed, også af en hvidbog med relevant viden om frivillighedsområdet samt fire frivillighedstemaer, som beskriver de konkrete rammer og vilkår.

Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige

indsats i Rudersdal Kommune.

 

Hvorfor en Frivilligpolitik?

Med afsæt i den overordnede Kulturpolitik for Rudersdal Kommune har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet, at der udarbejdes en række temapolitikker, der hver på sin måde - og i samspil med kommunens øvrige politikker - understøtter arbejdet med og udviklingen af emner, der har særligt fokus i Rudersdal.

Denne politik omhandler det frivillige område og er en tværgående politik på lige fod med Sundheds- og forebyggelsespolitikken, Idræts- og motionspolitikken etc. Temaet frivillighed er valgt på baggrund af

”Europæisk år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab” og ændring af Folkeoplysningsloven i 2012, som forudsætter, at alle kommuner udarbejder en politik for folkeoplysning. I Rudersdal er vi gået skridtet videre for at favne alle dele af det frivillige område.

Begrebet frivillighed defineres i denne sammenhæng så bredt, at det rummer og støtter:

 • De folkeoplysende foreninger og frivilligt socialt arbejde
 • Borgeres aktive valg om deltagelse og engagement individuelt, i grupper eller i netværk - hvad enten den frivillige indsats udøves lokalt, regionalt eller internationalt.

Frivillighedspolitikkens formål

Formålet med Rudersdal Kommunes frivillighedspolitik er at styrke, synliggøre og skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde i kommunen på alle niveauer. Den skal være ramme om og et hjælpende redskab for lokale ildsjæle, borgere og virksomheder, frivillige organisationer og foreninger, kommunale politikere og medarbejdere, når frivilligheden sættes i spil – hvad enten det er i sammenhæng med udførelsen af konkrete opgaver og projekter eller i forbindelse

med større indsatsområder, visioner og strategier.Frivillighedspolitikken er en overordnet værdipolitik, der foruden værdierne består af en hvidbog med relevant viden om frivillighedsområdet og 4 frivillighedstemaer, som beskriver de konkrete rammer og vilkår.

De 4 temaer er:

 1.  folkeoplysning
 2.  frivilligt socialt arbejde
 3. øvrige kulturelle foreninger, aktører og partnerskaber samt
 4. individuel og netværksbaseret frivillighed.

Vision og værdier

Frivillighedspolitikken tager afsæt i den grundlæggende vision, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget for Rudersdal

Kommune:

Rudersdal Kommune skal være landets bedste bo-kommune.

For at løfte denne vision skal Frivillighedspolitikken understøtte velfærdssamfundets udvikling i et samspil mellem borgere, frivillige, erhverv og kommune. Den forankres med afsæt i følgende værdier:

 • Det er enkelt at være frivillig i Rudersdal Kommune.
 • Det aktive medborgerskab og det frivillige initiativ understøttes.
 • Frivillige indsatser involverer og giver indflydelse.
 •  Frivillighed anerkendes som et væsentligt fundament i Rudersdal Kommune.

Hvordan forstår vi frivillighed i Rudersdal?

Frivillighed er en privilegeret mulighed for aktivt medborgerskab, der kan være med til at give demokratisk forståelse og skabe glæde, øge sundhed, trivsel og livskvalitet for såvel den der modtager, som den der bidrager med en indsats.

Frivilligt arbejde skal ikke erstatte et offentligt myndighedsansvar men ses som en naturlig del af samfundsudviklingen - og som et vigtigt supplement i et velfærdssamfund. Forholdet mellem myndighedsopgaver og frivillighedens mange aspekter fastlægges under hensyntagen til, at frivilligt arbejde ikke er underlagt det arbejdsretlige aftalesystem. Frivilligt

arbejde er udelukkende baseret på de frivilliges lyst, tid, kreativitet og initiativ. Det er derfor vigtigt, at de frivilliges ret til selv at vælge og prioritere indsatserne respekteres.

Rammer for frivillige indsatser

Indsatsområderne udtrykker nogle af de signaler, der er kommet i den forløbne proces med tilblivelsen af Frivillighedspolitikken. Det er intentionen, at indsatsområderne skal danne overordnet grundlag for det følgende arbejde med rammer og vilkår for den frivillige indsats samt i øvrigt skabe ramme for et kommende idékatalog til fastsættelse af

mål og handlinger. Det er vigtigt, at frivillige indsatser kan ydes og modtages uden unødig risiko for helbred og sikkerhed for nogen af parterne. Indsatsen sker derfor altid i respekt for relevante retningslinjer og regler. Det kan fx være rygepolitik, alkoholpolitik eller regler om indhentning af børneattester mv.

Frivillighed forpligter. Forventningsafstemning mellem de involverede parter i frivillige initiativer er derfor en forudsætning

for, at frivillighed kan styrke relationen mellem offentlighed og civilsamfund. Frivillige skal løbende have mulighed for at

tilegne sig ny viden og nye kompetencer, der kan være med til at give nye perspektiver på den indsats, de leverer. Derfor prioriterer og understøtter Rudersdal Kommune tiltag om kompetenceudvikling i den frivillige sektor.

Borgernes forslag til mulige indsatser

Politikken er blevet til i tæt dialog med dem - det hele drejer sig - borgerne. Undervejs i processen er nedenstående emner blevet fremhævet som mulige ideer til indsatser og handlinger, der i videst muligt omfang iværksættes

som konkrete tiltag, der udløber af politikken.

Synlighed og formidling

Der kan etableres en tværgående webløsning med koordinerende formidling og vidensdeling for/af den frivillige indsats. Det vil skabe større synlighed og skabe netværk på tværs af de frivillige indsatser.

Fælles frivillighedsfokus

For at lette bureaukrati og fremme partnerskabsmuligheder er en tværfaglig frivillighedsgruppe med reference

til et politisk udvalg eller råd nødvendigt som den fælles indgang til den kommunale organisation. Gruppen skal arbejde for at skabe fælles forståelse og fodslag på tværs i kommunen. Det eksisterende Folkeoplysningsudvalg varetager denne opgave i dag, men ikke alle frivillige grupper ser sig selv repræsenteret i udvalget. Derfor bør navnet ændres, så det i højere grad signalere det fælles frivillighedsfokus.

Årlig frivillighedsdag

Der etableres årligt en fælles Rudersdal frivillighedsdag, hvor der gives mulighed for erfaringsudveksling mellem de frivillige, erhvervslivet, borgere, organisationer og de kommunale fagområder. Det er meningen, at dagen bidrager med ideer til udvikling af den frivillige indsats i Rudersdal Kommune. Frivillighedsdagen kan enten være en del af den nationale ”Frivillig Fredag” eller være en ekstra dag, hvor frivilligheden i Rudersdal får sit eget fokus.

Kompetence

Der kan etableres et koordineret kompetenceudviklingsforløb for frivillige således, at det bliver muligt at tilegne sig nye eller udvikle eksisterende kompetencer. Rudersdal Kommune kan initiere eller understøtte disse kompetenceudviklingsforløb.

Faciliteter/tilskud

Rudersdal Kommune kan understøtte de frivillige indsatser ved at stille arealer og faciliteter til rådighed – såvel inde

som ude. Derudover kan der udvikles nye og særlige økonomiske tilskudspuljer, der kan søges til frivillige aktiviteter.

Vejledning om frivillighed

Rudersdal Kommune kan udarbejde en kommunal vejledning om frivillighed. Vejledningen kan med fordel også indeholde konkrete anbefalinger til dialog mellem frivillige og Rudersdal Kommune, der tager udgangspunkt i en anerkendelse af og respekt for den frivillige indsats.

Tværgående frivillighed

At støtte initiativer der går på tværs - herunder aktiviteter og samvær på tværs af alder, køn, etnicitet, tema etc. Det tværgående vil kunne være med til at skabe sammenhæng og øge oplevelsen af kvalitet og trivsel.

Ungefokus

Gennem målrettede indsatser, samarbejde om og formidling af tiltag og muligheder specifikt for unge (f.eks. Ungekulturpulje, Projektværksted etc.) kan såvel unge som interesserede frivillige foreninger, organisationer, individuelle iværksættere og projektmagere blive opmærksomme på unges muligheder og ressourcerne i det aktive medborgerskab.

Partnerskaber med kommunen, erhverv og frivillige - For at skabe flere relationer på tværs af det offentlige, det private og det frivillige, kan der være fokus på målrettede partnerskaber omkring frivillighed gennem mentornetværk eller samarbejde om opgaver og projekter med deltagelse af såvel kommune og erhverv som frivillige aktører –foreninger, organisationer eller enkelt personer (af eksempler på initiativer, hvor partnerskab på tværs er lykkedes kan bl.a. nævnes VM i Landevej og Vedbæk Havnedag).

Forpligtende Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitikken igangsætter endvidere arbejdet med og forpligter den kommunale organisation qua de rammer og vilkår, der udarbejdes for henholdsvis:

 1. det folkeoplysende område
 2. frivilligt socialt arbejde
 3. øvrige kulturelle foreninger, aktører og partnerskaber samt
 4.  individuel og netværksbaseret frivillighed.

Frivillighedspolitikken forankres i Folkeoplysningsudvalget og implementeres i de forskellige kommunale fagområder.

Hvidbogen til Frivilligpolitikken

?