Hop til hovedindhold
TEMA

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Børnetallet er faldende og prognoser viser, at udviklingen formentlig fortsætter. I Rudersdal Kommune er der – og vil fortsat være – for mange ledige pladser i kommunens dagtilbud. Pladserne skal derfor tilpasses det fremtidige behov.

Læs om baggrunden for, at Rudersdal Kommune skal tilpasse daginstitutionspladser og følg med i den politiske proces. Vi opdaterer siden løbende, så du altid finder de nyeste informationer og beslutninger.

Baggrund for kapacitetstilpasning

 • I Rudersdal Kommune vil der nu og i de kommende år være færre børn i vores daginstitutioner. Det betyder, at vores dagtilbud lige nu oplever ikke at være fyldt op.

  Antallet af børn i alderen 0-5 år er i perioden af 2022 og 2023 faldet med ca. 130 børn i Rudersdal Kommune (fra 3.985 til 3.852) og det forventes, at børnetallet vil falde med yderligere ca. 80 børn i løbet af 2024.

 • Da Rudersdal Kommune afregner børnehusene for de faktisk indskrevne børn, betyder de tomme pladser en dårligere økonomi i de enkelte børnehuse. Konsekvensen er, at børnehusene løbende skal justere antallet af personale til de indskrevne børn. Tomme pladser i dagplejen er ligeledes en udgift for kommunen.

 • Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at der skal igangsættes en grundig proces frem til den endelige beslutning om, hvordan der skal kapacitetstilpasses. Tilpasningen af pladserne kan være en blanding af flere elementer, herunder lukning og/eller sammenlægninger af børnehuse, reduktion af kapacitet i dagplejen, samt midlertidig reduktion af kapacitet i bestående børnehuse. 

  I tidslinjen kan du se hele tids- og procesplanen.

 • På seneste udvalgsmøde godkendte Børne- og Skoleudvalget en række kriterier, der skal inddrages, hvis der skal tages stilling til, om et dagtilbud skal lukke. Kriterierne er lige nu i høring hos bestyrelser, MED-udvalg (medarbejderrepræsentanter) og faglige organisationer. 

  Der er tale om seks forskelligartede kriterier, der blandt andet handler om, at børnehuse med høje drifts- og vedligeholdelsesudgifter lukkes før andre, men også et hensyn til, at der skal sikres pasning i lokalområdet, og at der skal være forskellige former for dagtilbud, så familierne har noget at vælge imellem.

  Følgende kriterier er lige nu i høring. Kriterierne er anført i ikke-prioriteret rækkefølge:

  • Børnehuse skal være indrettet, så de understøtter moderne krav til læringsmiljøer, herunder legepladsen
  • Børnehuse skal være pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk bæredygtige
  • Børnehuse med høje drifts- og vedligeholdsudgifter lukkes før andre
  • Pasning skal opfyldes i lokalområdet, børnehuse beliggende i områder med lav efterspørgsel lukkes før andre
  • Der skal være forskellige former for dagtilbud
  • I forbindelse med arealreduktion kan overvejes om der kan etableres daginstitution i frigjorte kommunale lokaler

  Herudover har Børne- og Skoleudvalget ønsket supplerende oplysninger, som skal indgå i den samlede vurdering. Det gælder:

  • Resultat af seneste tilsyn
  • Udvalgte nøgletal for det seneste år (personaleomsætning, sygefravær samt andelen af pædagogisk uddannede medarbejdere).

Spørgsmål og svar om kapacitetstilpasning

 • Børnetallet er faldende og prognoser viser, at udviklingen formentlig fortsætter. Da Rudersdal Kommune afregner børnehusene for de faktisk indskrevne børn, betyder de tomme pladser en dårligere økonomi i de enkelte børnehuse. Konsekvensen er, at børnehusene løbende skal justere antallet af personale til de indskrevne børn, hvorfor det bliver svært at fastholde medarbejdere. Som andre kommuner er det også en udfordring for Rudersdal Kommune at rekruttere pædagogisk personale, hvilket gør det ekstra vanskeligt løbende at justere kapaciteten.

  For at sikre en stabil personalesituation, et godt arbejdsmiljø og for at fastholde den nuværende kvalitet, skal der derfor reduceres i antallet af pladser i kommunens dagtilbud.

 • Kriterierne tager udgangspunkt i publikationen ”Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering”, som er grundlaget for arbejdet med at vedligeholde og udvikle de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Visionen indeholder en række pejlemærker og forhold omkring børnehusene, som samlet udgør de kriterier, der skal inddrages, hvis der skal tages stilling til hvorvidt dagtilbud skal lukkes.

  Følgende kriterier er lige nu i høring. Kriterierne er anført i ikke-prioriteret rækkefølge:

  • Børnehuse skal være indrettet, så de understøtter moderne krav til læringsmiljøer, herunder legepladsen
  • Børnehuse skal være pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk bæredygtige
  • Børnehuse med høje drifts- og vedligeholdsudgifter lukkes før andre
  • Pasning skal opfyldes i lokalområdet, børnehuse beliggende i områder med lav efterspørgsel lukkes før andre
  • Der skal være forskellige former for dagtilbud
  • I forbindelse med arealreduktion kan overvejes om der kan etableres daginstitution i frigjorte kommunale lokaler

  Herudover har Børne- og Skoleudvalget ønsket supplerende oplysninger, som skal indgå i den samlede vurdering. Det gælder:

  • Resultat af seneste tilsyn
  • Udvalgte nøgletal for det seneste år (personaleomsætning, sygefravær samt andelen af pædagogisk uddannede medarbejdere).

  Når kriterierne er besluttet, udarbejder forvaltningen et forslag til en samlet reduktion af kapacitet. Forslaget kan være en blanding af flere elementer, herunder lukning og/eller sammenlægninger af børnehuse, reduktion af kapacitet i dagplejen, samt midlertidig reduktion af kapacitet i bestående børnehuse.

 • Det er endnu uvist, om – og i så fald hvor mange – dagtilbud, der vil skulle lukke, da det afhænger af Børne- og Skoleudvalgets endelige beslutning om forslag til reduktion af kapacitet. Forslaget kan være en blanding af flere elementer, herunder lukning og/eller sammenlægninger af børnehuse, reduktion af kapacitet i dagplejen, samt midlertidig reduktion af kapacitet i bestående børnehuse.

 • Vi kommer ikke til at spare penge på det enkelte barn. Kapacitetstilpasningen vil sikre, at vi fastholder den nuværende kvalitet.

 • Er der dagtilbud, der skal lukke, er det vigtigt, at vi skaber en god overgang for de berørte børn og deres forældre til en ny institution i kommunen. Det vil vi blandt andet gøre ved, at forældre kan besøge mulige nye institutioner til deres børn. Træffes der beslutning om, at der skal lukkes dagtilbud, igangsættes en proces, hvor der vil blive set på, hvordan vi skaber den bedste overgang. 

 • Er der dagtilbud, der skal lukke, vil vi gøre vores bedste for at tage hånd om de berørte ansatte. Ønsker den ansatte en stilling i et andet børnehus i kommunen eller er man en gruppe af ansatte, der ønsker at flytte til et børnehus sammen, vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at imødekomme dette. Træffes der beslutning om, at der skal lukkes dagtilbud, igangsættes en proces, hvor der vil blive set på, hvordan vi tager hånd om de berørte ansatte.

 • I Dagtilbudsområdets planlægning af kapacitet indgår alle de pasningsformer, som børn i kommunen benytter. Det er en politisk beslutning, om dagplejen vil være omfattet af en kapacitetstilpasning. 

Tids- og procesplan

 • Kriterier for lukning af dagtilbud er i høring hos bestyrelser, MED-udvalg (medarbejderrepræsentanter) og faglige organisationer. Høringsperioden slutter den 16. august 2024.

  Der afholdes informationsmøder for ledere og forældre- og institutionsbestyrelser.

   

 • Høringsperioden for kriterier for lukning af dagtilbud slutter den 16. august 2024.

 • På baggrund af høringssvar beslutter Børne- og Skoleudvalget kriterierne for lukning af dagtilbud på udvalgsmøde den 9. oktober 2024.

 • På baggrund af de valgte kriterier forelægges Børne- og Skoleudvalget den 27. november et forslag til reduktion af kapacitet, der efterfølgende sendes i høring hos forældre og institutionsbestyrelser, MED-udvalg (medarbejderrepræsentanter) og faglige organisationer.

 • Høringsperiode for forslag til reduktion af kapacitet slutter den 15. januar 2025.

 • Børne- og Skoleudvalget forelægges endeligt forslag til reduktion af kapacitet på dagtilbudsområdet (12. marts). Herefter forelægges Økonomiudvalget (den 19. marts) og Kommunalbestyrelsen (den 26. marts) det endelige forslag.

  De berørte ansatte og forældre orienteres, og en ny proces går i gang ift. at tilbyde nye pladser og ansættelser.

Børne- og Skoleudvalgets behandling af sager vedr. kapacitetstilpasning

Følgende sager er behandlet på Børne- og Skoleudvalget

 • Den 15. maj 2024 blev Børne- og Skoleudvalget forelagt udviklingsplanen 2025. Udviklingsplanen forholder sig til de fysiske rammer og kapacitetsbehov. Læs sagen her.
 • Den 12. juni 2024 blev Børne- og Skoleudvalget forelagt forslag til proces for fastlæggelse af kriterier samt tids- og procesplan for beslutning om at reducere kapacitet på dagtilbudsområdet i Rudersdal. Læs sagen her.