Hop til hovedindhold
Dispensation

Dispensation til udskiftning af bro i Furesø

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt landzonetilladelse til udskiftning af bro i Furesø. Klagefrist: 27. juni.

Rudersdal Kommune har den 30. maj 2024 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 samt landzonetilladelse til udskiftning af en gammel bro ved Storkevænget 6, 2840 Holte.

Se dispensation

Afgørelserne er meddelt i medfør af § 65 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1392 af 04/10/2022 om naturbeskyttelse samt § 35, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 223 af 01/03/2024 om lov om planlægning.

Klagevejledning

 • Denne afgørelse kan jf. naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 1 påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet.

  Klageberettigede er:

  • Adressaten for afgørelsen
  • Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
  • Offentlige myndigheder
  • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
  • Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  • Visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 86.

  Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Eventuel klage over afgørelsen skal derfor ske senest torsdag den 27. juni til Miljø – og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Nærmere klagevejledning fremgår af afgørelsen.

 • Der kan klage over denne afgørelse efter reglerne i planlovens § 58, stk.1, nr. 1.

  Klageberettigede er ministeren for byer og landdistrikter og i øvrigt enhver med retlige interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59.

  Klagefristen er fire uger

  Klagen skal være indgivet skriftligt inden fire uger fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog fra bekendtgørelsen.

  Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.

  Brug klageportalen

  Klagen skal indsendes digitalt via klageportalen, ellers afviser Planklagenævnet klagen, jf. lov om planklagenævnet § 11 a, stk. 1-5. Du finder klageportalen her:

  Start din klage her

  Dette gælder dog ikke, hvis du er fritaget for Digital Post.

  Hvis du ønsker at blive fritaget for Digital Post, og dermed anvendelse af klageportalen, kan du læse nærmere om det her:

  Fritagelse for Digital Post

  Eller møde op i Borgerservice.

  Alternativt kan du sende en anmodning via e-mail til Planklagenævnet på plan@naevneneshus.dk, hvis du kun ønsker at blive fritaget for at anvende klageportalen.

  Hvis en klage indgives af flere personer i fællesskab, fx en forening, skal klageportalen anvendes, medmindre samtlige deltagende personer er fritaget for Digital Post.

  Rudersdal Kommune har adgang til klagen via klageportalen og hvis afgørelsen fastholdes, sender Kommunen sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter samt sagens relevante akter til Planklagenævnet.  

  En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, jf. planlovens § 60a, stk. 1.

  Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet, jf. § 60 a, stk. 2.

 • Klagegebyr udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr., jf. lov om planklagenævnet § 8, stk. 1. Betales gebyr ikke rettidigt, afviser Planklagenævnet klagen.  

  Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen, jf. planlovens § 62.

  Forældelse af dispensationen

  Hvis dispensationen ikke udnyttes inden fem år fra dags dato, bortfalder den jf. planlovens § 56, stk. 2.