Hop til hovedindhold
Dispensation og landzonetilladelse

Dispensation til udskiftning af broer i Vejlesø

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16, Lokalplan 44, samt landzonetilladelse til udskiftning af tre broer i Vejlesø.

Klagefrist: 22. maj

Dispensation til udskiftning af broer i Vejlesø

Rudersdal Kommune har den 24. april 2024 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16, Lokalplan 44, samt landzonetilladelse til udskiftning af tre gamle broer i Vejlesø ved Vejlestien 6 og 8.

Se afgørelse her 

Afgørelserne er meddelt i medfør af § 65 stk. 1 og 2 i lovbekendtgørelse nr. 1392 af 04/10/2022 om naturbeskyttelse, samt § 19, stk. 1 og § 35, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 223 af 01/03/2024 om lov om planlægning

Klagevejledning efter naturbeskyttelsesloven

 • Denne afgørelse kan jf. lovens § 78, stk. 1 påklages til Miljø – og Fødevareklagenævnet.

  Klageberettigede er adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. lovens § 86. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Eventuel klage over afgørelsen skal derfor ske senest onsdag den 22. maj til Miljø – og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Nærmere klagevejledning fremgår af afgørelsen.

 • Du kan klage til Planklagenævnet over afgørelsen, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. 

  Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Retlige spørgsmål omfatter alle spørgsmål om lovligheden eller gyldigheden af en afgørelse, herunder fortolkning eller forståelse af lovbestemmelser samt overholdelse af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger. Den del af afgørelsen, der er baseret på kommunens skønsmæssig vurdering kan således ikke efterprøves af nævnet.

  Klageberettigede er ministeren for byer og landdistrikter og i øvrigt enhver med retlige interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59. 

  Klagefristen er 4 uger

  Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2. 

  Brug klageportalen

  Klagen skal indsendes digitalt via klageportalen, ellers afviser Planklagenævnet klagen, jf. lov om planklagenævnet § 11 a, stk. 1-5 (Lov nr. 1658 af 20.12.2016 om Planklagenævnet med senere ændringer). Du finder klageportalen her: Start din klage her. Dette gælder dog ikke, hvis du er fritaget for Digital Post. 

  Hvis du ønsker at blive fritaget for Digital Post, og dermed anvendelse af klageportalen, kan du læse nærmere om det her: Fritagelse for Digital Post | Rudersdal Kommune eller møde op i Borgerservice. 

  Vil du kun fritages for brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via e-mail til Planklagenævnet på plan@naevneneshus.dk, hvorefter nævnet afgør, om du kan fritages. 

  Rudersdal Kommune modtager klagen i klageportalen og hvis afgørelsen fastholdes, sender Kommunen sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter samt sagens relevante akter videre til behandling i Planklagenævnet via klageportalen. 

  Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet, jf. planlovens § 60 a, stk. 3. 

  Klagegebyr udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr., jf. lov om planklagenævnet § 8, stk. 1. Betales gebyr ikke rettidigt afviser Planklagenævnet klagen (ii Bekendtgørelse nr. 108 af 28.01.2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet § 1, stk. 5). 

  Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse, jf. planlovens § 62.

 • Der kan klage over denne afgørelse efter reglerne i planlovens § 58, stk.1, nr. 1. 

  Klageberettigede er ministeren for byer og landdistrikter og i øvrigt enhver med retlige interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59. 

  Klagefristen er 4 uger 

  Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2. 

  Brug klageportalen 

  Klagen skal indsendes digitalt via klageportalen, ellers afviser Planklagenævnet klagen, jf. lov om planklagenævnet § 11 a, stk. 1-5. Du finder klageportalen her: Start din klage her

  Dette gælder dog ikke, hvis du er fritaget for Digital Post. 

  Hvis du ønsker at blive fritaget for Digital Post, og dermed anvendelse af klageportalen, kan du læse nærmere om det her: Fritagelse for Digital Post | Rudersdal Kommune eller møde op i Borgerservice. 

  Alternativt kan du sende en anmodning via e-mail til Planklagenævnet på plan@naevneneshus.dk, hvis du kun ønsker at blive fritaget for at anvende klageportalen. 

  Hvis en klage indgives af flere personer i fællesskab, fx en forening, skal klageportalen anvendes, medmindre samtlige deltagende personer er fritaget for Digital Post. 

  Rudersdal Kommune har adgang til klagen via klageportalen og hvis afgørelsen fastholdes, sender Kommunen sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter samt sagens relevante akter til Planklagenævnet. 

  En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, jf. planlovens § 60a, stk. 1. 

  Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet, jf. § 60 a, stk. 2. 

  Klagegebyr udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr., jf. lov om planklagenævnet § 8, stk. 1. Betales gebyr ikke rettidigt afviser Planklagenævnet klagen. 

  Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen, jf. planlovens § 62. 

  Forældelse af dispensationen 

  Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 5 år fra dags dato, bortfalder den jf. planlovens § 56, stk. 2.