Hop til hovedindhold
Vedtagelse

Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej

Kommunalbestyrelsen har den 26. juni 2024 vedtaget Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej i Søllerød.

Planen kan ses via følgende link: Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 29. november 2023 til den 31. januar 2024.

Lokalplanens formål og indhold

Det er lokalplanens formål, at fastholde området til helårsboliger i form af åben lav boliger samt fastlægge bestemmelser, som bevarer og understøtter områdets eksisterende arkitektoniske, grønne og åbne karakter. 

Behandling af høringssvar 

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringssvar er behandlet på www.rudersdal.dk under Dagsordener og via følgende dette link: vedtagelse  

I høringsperioden er der indkommet 41 høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til forslaget, hvilket har givet anledning til en række ændringer i lokalplanen. Ændringerne omhandler primært de bebyggelsesregulerende bestemmelser i §§ 6 og 7. For nærmere oplysninger om de enkelte ændringer henvises til vedtagelse af planen, se vedtagelse.

Klagevejledning efter planloven

 • Du kan klage over denne lokalplan efter reglerne i planlovens § 58, stk. 1, nr. 3[i].

  Efter denne bestemmelse kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om lokalplanens lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens hensigtsmæssighed eller rimelighed. 

  Klageberettigede er ministeren for byer og landdistrikter og i øvrigt enhver med retlige interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59.

  Klagefristen er 4 uger

  Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelse af lokalplanen på Plandata.dk. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.

  Brug klageportalen

  Klagen skal indsendes digitalt via klageportalen, ellers afviser Planklagenævnet klagen, jf. lov om planklagenævnet § 11 a, stk. 1-5[ii]. Du finder klageportalen her: Start din klage her

  Dette gælder dog ikke, hvis du er fritaget for Digital Post. 

  Hvis du ønsker at blive fritaget for Digital Post, og dermed anvendelse af klageportalen, kan du læse nærmere om det her: Fritagelse for Digital Post | Rudersdal Kommune eller møde op i Borgerservice.

  Vil du kun fritages for brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via e-mail til Planklagenævnet på plan@naevneneshus.dk, hvorefter nævnet afgør, om du kan fritages.

  Rudersdal Kommune modtager klagen i klageportalen og hvis afgørelsen fastholdes, sender Kommunen sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter samt sagens relevante akter videre til behandling i Planklagenævnet via klageportalen. 

  Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet, jf. planlovens § 60 a, stk. 3.

  Klagegebyr udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr., jf. lov om planklagenævnet § 8, stk. 1. Betales gebyr ikke rettidigt afviser Planklagenævnet klagen[iii]

  Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen på kommunens hjemmeside, jf. planlovens § 62.

   

  [i] Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.

  [ii] Lov nr. 1658 af 20.12.2016 om Planklagenævnet med senere ændringer.

  [iii] Bekendtgørelse nr. 108 af 28.01.2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet § 1, stk. 5.