Hop til hovedindhold
Tilladelse

Tidsbegrænset landzonetilladelse til midlertidig anstillingsplads

Rudersdal Kommune har den 30. april 2024 meddelt tidsbegrænset landzonetilladelse til en midlertidig anstillingsplads ved Helsingørmotorvejen nær Brådebæk på matr.nr. 5ø Høsterkøb By, Birkerød

Der meddeles hermed tidsbegrænset landzonetilladelse til en midlertidig anstillingsplads nær Helsingørmotorvejen. Anstillingspladsen skal hovedsaligt anvendes til materialeoplag i forbindelse med opsætning af støjskærme ved Helsingørmotorvejen.

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1, på en række vilkår, herunder at de forhold fra før påbegyndt arbejde skal reetableres efter landzonetilladelsens varighed. Landzonetilladelsen gælder fra 1. september 2024 til den 1. februar 2026.

Afgørelsen offentliggøres hermed med en klagefrist på fire uger gældende fra den 13. juni 2024. 

Klagevejledning efter planloven – til Planklagenævnet

 • Afgørelse efter planlovens § 35, stk. 1

  Der kan klages over denne afgørelse efter reglerne i planlovens § 58, stk.1, nr. 1[i].

  Klageberettigede er ministeren for byer og landdistrikter og i øvrigt enhver med retlige interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59.

  Klagefristen er 4 uger

  Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog fra bekendtgørelsen. 

  Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.

  Brug klageportalen

  Klagen skal indsendes digitalt via klageportalen, ellers afviser Planklagenævnet klagen, jf. lov om planklagenævnet § 11 a, stk. 1-5[ii]. Du finder klageportalen her: Start din klage her

  Dette gælder dog ikke, hvis du er fritaget for Digital Post. 

  Hvis du ønsker at blive fritaget for Digital Post, og dermed anvendelse af klageportalen, kan du læse nærmere om det her: Fritagelse for Digital Post | Rudersdal Kommune eller møde op i Borgerservice.

  Vil du kun fritages for brug af klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via e-mail til Planklagenævnet på plan@naevneneshus.dk, hvorefter nævnet afgør, om du kan fritages.

  Rudersdal Kommune modtager klagen i klageportalen og hvis afgørelsen fastholdes, sender Kommunen sine bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter samt sagens relevante akter videre til behandling i Planklagenævnet via klageportalen. 

  En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, jf. planlovens § 60 a, stk. 1. 

  Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet, jf. § 60 a, stk. 2.

  Klagegebyr udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr., jf. lov om planklagenævnet § 8, stk. 1. Betales gebyr ikke rettidigt afviser Planklagenævnet klagen[iii]

  Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen, jf. planlovens § 62.

  [i]Lovbekendtgørelse nr. 223 af 1. marts 2024 om planlægning.

  [ii] Lov nr. 1658 af 20.12.2016 om Planklagenævnet med senere ændringer.

  [iii] Bekendtgørelse nr. 108 af 28.01.2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet § 1, stk. 5.