Hop til hovedindhold

Budget

Kommunens budget udstikker de overordnede økonomiske rammer for fx serviceniveauet i vores daginstitutioner og på vores skoler og plejehjem, samt hvilke initiativer og såkaldte anlægsinvesteringer, der er afsat penge til.

Rudersdal Kommunes budget

 • Budget 2024-2027 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023.

  Budget 2024-2027

  Budgettet indeholder kommunens drifts- og anlægsbudget for 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027. 

  Endvidere indeholder budgettet en beskrivelse af fælles politikker for kommunen samt politikker og nøgletal mv. på politikområderne. 

  Du kan læse budgetaftalen side 9 og et resume af budgettet i Hovedpunkterne på side 19, mens budgetoversigten side 31 giver et overblik over hovedposterne i budgettet. 

  Side 39 er der en sammenligning af nøgletal for Rudersdal Kommune og nabokommunerne samt Gentofte Kommune.

  Oversigt over anlægsprojekter i budgetperioden findes i bilag til budgettet.

  Hvis du har brug for hjælp til læsning af budgettet, kan du henvende dig til Koncernøkonomi på mail: oekonomi@rudersdal.dk eller telefonnummer:   46 11 00 00. 

 • LÆS BUDGETFORSLAG

  Du kan læse budgetforslaget her:

  Budgetforslag 2024-2027

  HØRINGSSVAR

  Der var mulighed for at afgive høringssvar til budgetforslaget frem til d. 4. september kl. 10. Høringssvarene blev forelagt fagudvalgene til behandling på udvalgsmøderne i september måned. Mødemateriale inklusive høringssvar kan findes her: https://dagsordener.rudersdal.dk/ 

  HANDLEKATALOG

  Forud for budgetforslaget blev der fremlagt et handlekatalog med en række forslag til budgetforbedringer. Handlekataloget blev behandlet på fagudvalgsmøderne i august måned og kan findes her: https://dagsordener.rudersdal.dk/

  BRUG FOR HJÆLP TIL AT LÆSE BUDGETFORSLAGET?

  Har du brug for hjælp til at læse budgettet, så kan du henvende dig til Koncernøkonomi på mail: oekonomi@rudersdal.dk eller telefonnummer:     46 11 00 00.

 • Under overskriften ‘Sammen om Rudersdal’, blev et bredt flertal bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Lokallisten, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og løsgænger Julie Quass natten til tirsdag d. 26. september 2023 enige om fælles budgetaftale for 2024-2027. Således står 20 ud af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer bag aftalen.

  Se nyheden her: Bred budgetaftale for Rudersdal | Rudersdal Kommune

  Budgettet for 2024-27 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 11. oktober 2023. Du kan læse mere her: 

  Dagsordener og referater 

  Dokumenter vedr. budgetaftalen:

  Budget - anlæg

  Budget - service

  Endelig budgettekst

 • Du se optagelse af infomødet om budgetforslaget her nedenfor. På infomødet forklares de store linjer i budgetforslaget og ændringer i forhold til budget 2023-2026. 

  Se videooptagelse her​

 • I første del af budgettet beskrives visioner og værdier for Rudersdal Kommune. Visionerne og værdigrundlaget er hjørnesten for de politikker og mål, som budgettet indeholder.

  Herefter er der en række kapitler, som knytter sig til den talmæssige del af budgettet. 

  Først er der en kortfattet, overordnet beskrivelse af hovedpunkterne i budgettet. 

  Derefter præsenteres forudsætningerne for budgettet og nogle af de centrale elementer i budgettet: Budgetoversigten, udviklingen i kassebeholdningen og befolkningssammensætningen. 

  Denne del af budgetpublikationen afsluttes med en sammenligning af nøgletal for Rudersdal Kommune og andre udvalgte kommuner (primært nabokommuner).

  Fælles politikker

  Her gennemgås kommunens fælles politikker og de politikområder, som budgettet er opdelt i. For hvert område er der en kort beskrivelse af indholdet og kommunalbestyrelsens politik. Der er også nævnt de mål for hvert udvalg, som kommunalbestyrelsen lægger vægt på at gennemføre i budgetperioden.

  Dermed bidrager budgetpublikationen til at tydeliggøre, hvad kommunalbestyrelsen prioriterer på det pågældende område. Endvidere udvides fokus fra en snæver økonomisk rammestyring til en bredere styring, der også drejer sig om indhold. 

  Politikområder

  For hvert politikområde vises en række nøgletal, som blandt andet belyser aktiviteten på området. Herudover indgår tabeller over politikområdets driftsbudget og investeringerne. 

  Bilag

  Som bilag sidst i publikationen findes blandt en oversigt over takster og gebyrer samt en investeringsoversigt.

 • Budgetpublikationen afspejler mål- og rammestyringen, som er den styringsform, Rudersdal Kommune anvender. 

  Mål- og rammestyringen indebærer, at kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer og mål for udvalg og forvaltning. 

  Lederne af det enkelte område og den enkelte institution får en økonomisk ramme (”en pose penge”), som de skal holde udgifterne indenfor. 

  Lederne skal forvalte ressourcerne på en sådan måde, at de politiske mål for udviklingen på området bliver realiseret. Herudover har lederne af fx skolen eller plejehjemmet selv ansvaret for udviklingen af institutionen og for hvordan pengene anvendes, herunder hvor store beløb der fx. bruges til løn, uddannelse og materialer.

  Der er tale om central styring og decentral ledelse.

 • Budget 2023-2026 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2022.

  Budget 2023-2026

   

  Budget 2022-2025 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2021. 

  Budget 2022-2025