Hop til hovedindhold
TEMA

Træer i det grønne vejbillede

Strategi for træer i bycentre og langs veje i Rudersdal Kommune 2019-2028 skal sikre, at vi får flere træer, at vores træer trives og er varierede. Træer skal tænkes ind i alle de daglige sammenhænge, som tilsammen skaber vores smukke kommune.

Rudersdal Kommune har som vision at være landets bedste bokommune, og et af elementerne er, at kommunens bycentre og veje skal være smukke og æstetiske. Det stiller krav til byer og vejes udformning, materialevalg og fremtoning.

Træstrategien er et led i projektet ”smukke, grønne veje”, som sætter fokus på forskønnelse af vejenes udformning, brug af materialer, belysning og beplantning. Det er politisk vedtaget, at der fremover skal gøres en særlig indsats for at gøre kommunens større indfalds- og trafikveje grønne.

‌Strategi for smukke grønne veje

Træstrategien skal sikre, at vi arbejder mod et fælles overordnet mål for kommunens træer i bycentre og langs veje, kan fokusere vores ressourcer og sætte den rigtige retning på vores indsatser:

Status er, at vi i dag har ca. 4.500 træer i bycentre og langs veje. Heraf er ca. 1000 træer i dårlig vækst og må udskiftes, og det vurderes, at der skal plantes mindst 500 nye træer på de større indfalds- og trafikveje for at give dem et grønt præg.

Vi skal have flere træer, de skal trives, de skal være varierede, og de skal tænkes ind i alle de daglige sammenhænge, som tilsammen skaber vores smukke kommune.

Strategien supplerer kommunens park- og naturpolitik.

Kommunens park- og naturpolitik‌

Træers herlighedsværdi og nytteværdi

En grøn vision for træerne

”Rudersdal Kommune har i 2028 flere end 5.000 træer i bycentre og langs veje med stor artsvariation, alle velplejede og i god vækst.

Træerne giver borgerne natur- og kulturoplevelser, byer og veje identitet og medvirker til at fastholde grønne kiler og grønne overgange til det åbne land.

Træerne skaber grøn struktur, fungerer som klimaskærm og støtter kommunens vision om Rudersdal som bedste bokommune og målene om trafiksikre og smukke grønne veje”

Figur: Efter Københavns Kommune

Otte indsatsmål

Strategi for vejtræer i Rudersdal, 2019 – 2028 opstiller følgende otte indsatsmål:

 1. Flere træer
 2. Større variation
 3. Flere sunde og velplejede vejtræer
 4. Gode træer i bycentre
 5. Flere trafiksikre træer
 6. Brug af træer i klimaløsninger
 7. Mere information om træernes værdi
 8. Mere samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger om træer og projektet ”smukke, grønne veje”

For de otte mål beskrives mulige effekter, udfordringer og de nødvendige indsatser.

1. Flere træer

Rudersdal Kommune har i dag 4500 træer i bycentre og langs veje. Antallet af træer i bycentre og langs veje ønskes forhøjet til mindst 5000 træer, svarende til at der er et vejtræ pr. 9. borger.

Flere træer

 • Rudersdal Kommune er en grøn kommune med et stort indhold af grønne rum og naturoplevelser. Kommunens træer har stor betydning for oplevelsen af ”det grønne vejbillede” og er en vigtig del af kommunens grønne struktur.

  Der knytter sig en særlig interesse til de særligt værdifulde og kulturhistoriske træer, som fortæller en historie, vi ønsker at fortælle videre:

  • Fredede historiske allé-træer, som indgår i landskabsfredninger
  • Bevaringsværdige træer i bycentre og langs veje, som er udpeget i lokalplaner
  • Ikoniske træer i bycentre og langs veje – som er træer, der ikke er beskyttet juridisk, men som det bør overvejes at gøre en særlig indsats for at bevare og beskytte

  Vi har flere veje, som kan begrønnes med nye træer. Det er veje, hvor træer er udgået, uden der er sket en efterplantning. Men også veje uden træer, hvor rabatter er brede nok til, at træer kan indplantes. Det er især vigtigt, at kommunens trafikveje og større indfaldsveje begrønnes, så de indgår i kommunens grønne struktur og præsenterer den grønne kommune.

  Træbestanden kan også udvikles ved, at der foretages vejtræsplantning uden for kommunalt vejareal, fx ved aftale med statsejede ejendomme, erhvervsejendomme, boligselskaber og interesseorganisationer.

  Den private træbeplantning i haver har stor betydning for det grønne vejbillede. Den enkelte grundejer har et medansvar for, at vejene fremstår grønne.

 • Vi værdsætter træer i bycentre og langs vejene og ønsker at bevare og beskytte dem. Derfor fælder vi som udgangspunkt ikke træer, hvis det kun skyldes gener ved skygge, bladaffald eller lignende forhold, som er naturligt for træer.

  Hvis træerne er til stor gene for flere borgere, fx repræsenteret ved et vejlaug eller en grundejerforening, må vi overveje, om de kan fjernes og erstattes med nye træer.

  Hvor sunde træer ødelægger kloakledninger, løfter belægninger, eller de er til fare for færdslen ved fx at hindre oversigt, eller de står for tæt ved kørebanen, må vi overveje, om der kan foretages en afhjælpende foranstaltning. Fældning bør kun ske ved erstatningsplantning 1:1.

  Vi fælder ikke eksisterende, sunde allergene træer i bycentre og langs veje. Men fremover planter vi ikke træer, der er svært allergene som fx birk og elm.

  Det grønne vejbillede præges af havernes beplantning. Træer, buske og hække, som vokser ud over vejskel, kan genere færdsel på fortov og kørebane, og træer, som ikke beskæres omkring gadelamper, kan skygge for lyset.

  Det er vigtigt, at havernes beplantning bidrager til vejbilledet, men en udfordring når borgerne ikke lever op til sine grundejerforpligtigelser ud mod offentlig vej.

 • Vi arbejder for bevaring af vores træer i bycentre og langs veje, ved bl.a.

  • at beskytte Rudersdals eksisterende 4.500 vejtræer, som en hovedregel
  • at erstatte eksisterende vejtræer, som må fjernes, ”1 til 1”
  • at udpege og bevare særligt værdifulde og kulturhistoriske træer i bycentre og langs veje og fortælle deres historie

  Vi vil bevare og udvikle bestanden af træer i bycentre og langs veje ved

  • at sikre optimale vækstvilkår for eksisterende 3500 træer i god vækst
  • at udskifte og erstatte ca. 1000 træer i dårlig vækst
  • at etablere ca. 500 nye træer langs indfaldsveje og trafikveje, så de begrønnes som kommunens øvrige veje, og så vi får flere end 5000 træer i bycentre og langs veje

  Det gør vi ved

  • at gennemføre en analyse af de registrerede træer i bycentre og langs veje, som kan lokalisere træer i god vækst og træer i dårlig vækst, og derved udarbejde en plan for bevaring, udskiftning og supplering af træerne
  • at vurdere og lokalisere veje, hvor vi med fordel kan indplante nye træer
  • at justere strategi og plan årligt samt fastlægge handlinger, som kan udføres inden for årets driftsbudget
  • at fremlægge status på strategien og årets handlinger politisk

2. Større variation

Rudersdal har i dag ca. 100 forskellige vejtræer, fordelt på ca. 25 slægter, 75 arter og 50 sorter. Ved fremtidig plantning vælges træer, så der skabes større variation.

Større variation

 • En mere varieret bestand af træer giver flere oplevelser for borgerne. Et bevidst valg af træarter ud fra bladformer, blomstringstidspunkt og farve, efterårsfarver og frugtsætning kan give veje og bycentre en særlig karakter. 

  Variation i træer i bycentre og langs veje har stor betydning for faunaen, som i disse år er presset af sprøjtemidler og klimaforandringer. Mange insektarter er specifikt tilknyttet bestemte træarter, fx  er mange bier afhængige af nektaren fra hjemmehørende, blomstrende træer.

  Men en varieret bestand af træer er også mere robust overfor påvirkninger som sygdomme og klimaændringer. Bestanden kan derfor bedre udvikle sig og blive til robuste, gamle træer, og det betyder færre udgifter til at fælde og genplante træer.

  Klimaændringerne forventes at betyde et større udsving i vejrliget. Faktorer som stigning i middeltemperaturen, øget vinternedbør og mindre sommernedbør, storme og tørkeperioder kan få betydning for, hvilke træarter vi kan plante med succes.

  Når vi ikke kender udviklingen og kan vurdere påvirkningen, må risikoen spredes ved at vælge flere forskellige træarter.

 • Rudersdal har i dag ca. 100 forskellige træer i bycentre og langs veje – fordelt på ca. 25 slægter, 75 arter og 50 sorter.

  Der er variation, men en stor bestand af slægterne Ahorn/Løn og Lind kan være uheldig. Hvis en dødelig plantesygdom rammer Ahorn/Løn, er der risiko for, at hvert femte vejtræ i Rudersdal dør.

  Svampesygdommene Elmesyge og Asketoptørre har medført stor dødelighed i træbestande i hele landet. I 1980´erne blev elmetræer i Rudersdal så hårdt ramt, at den i dag kun findes sporadisk som vejtræ.

  Det er vigtigt at plante træer, som vi har gode erfaringer med lokalt. Men det er også vigtigt, at der skabes større variation ved at vælge flere nye træer. De 10 mest plantede slægter udgør over 87 pct. af Rudersdals træer i bycentre og langs veje, og de tre slægter Ahorn/Løn, Lind og Eg udgør alene ca. halvdelen af kommunens træer i bycentre og langs veje.

  Traditionelt har vi i kommunens bycentre plantet ens træer for at give byerne en særlig karakter. Med tanke på artsspecifikke plantesygdomme bør vi også variere byernes træarter og nøjes med at benytte ens træer på de enkelte veje.

 • En større variation af træer i bycentre og langs veje kan realiseres ved at være bevidst omkring valget af træer, som plantes som erstatning for udlevede træer eller som nye træplantninger.

  Vi vil arbejde for en varieret og sund bestand af træer i bycentre og langs veje, ved;

  • at sætte fokus på at plante nye eller mindre brugte slægter, arter og sorter af træer
  • at sætte fokus på valg af hjemmehørende, blomstrende og frugtsættende træer

  Det gør vi ved

  • at udarbejde en manual for valg af træer, herunder slægter og arter
  • at vedtage en retningsgivende fordeling af træer og plante træer ud fra denne

3. Flere sunde og velplejede træer

Ca. 20 pct. af Rudersdals træer i bycentre og langs veje trives dårligt og skal udskiftes. Alle træer i bycentre og langs veje skal være i god vækst, så de kan blive gamle træer.

Flere sunde og velplejede træer

 • Teknik og Miljø Drift varetager driften af kommunens træer i bycentre og langs veje. Driftsarbejdet indgår som en del af den daglige drift af kommunens grønne områder og omfatter opgaver som plantning, etableringspleje, vedligeholdelsespleje samt beskyttelse af og tilsyn med træerne.

  Træerne plejes i henhold til kvalitetshåndbogen ”Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne arealer 2022”, men plejen er ikke detaljeret beskrevet. Vi har oparbejdet en viden og erfaring i arbejdet med træer i bycentre og langs vejene, som vi ønsker at opsamle, så vi kan fastholde kvaliteten, bruge ressourcerne rigtigt, indarbejde ny viden på området og pleje træerne ensartet og faglig korrekt.

  På den måde kan vi sikre, at de træer i bycentre og langs veje, vi fremad planter, får de rette vækstforhold og kan blive gamle, værdifulde træer.

 • Plantning og pleje af træer i by og langs veje er udfordrende. Træernes naturlige voksested er skove, hvor der er optimale vækstbetingelser: Et beskyttet og afskærmet mikroklima med masser af næringsholdig løs muldjord til rødder, fugt og tilgang af regnvand og sollys.

  By- og vejtræet står derimod med en række alvorlige problemer: En overflade der er lukket af belægninger, med unaturlige høje temperaturer om sommeren, eksponering for vind, vejsaltning om vinteren, trafik og hærværk.

  Under jorden mødes rødderne af hårdt komprimeret jord, mangel på vækstplads, ilt og vand. Og de rødder, der trodser forholdene og udvikler sig, er i fare for skader efter gravninger ved bygnings-, vej-, og ledningsarbejder.

  Succesfuld etablering af træer i menneskabte omgivelser er en specialiseret opgave. Ved at bruge den nyeste viden og høste af egne og andre kommuners erfaringer kan det lykkes at skabe betingelser, der minder om træernes naturlige voksested. Men det forudsætter, at træerne beskyttes både over og under jorden.

 • Vi arbejder med drift og pleje af vores træer i bycentre og langs veje, ved bl.a.

  • at kontrollere leveret plantemateriale, så grundlaget for et godt vejtræ er til stede fra start
  • at vælge rette træart og sort det rette sted og sikre variation og spredning i træarter for at kunne modstå sygdomme i træer i bycentre og langs vejene
  • at plante efter den nyeste faglige viden om træernes behov
  • at beskære træer mindst muligt og rettidigt, så de ikke stresses unødigt
  • at sikre træer mod skader
  • at sikre træer optimale vækstforhold og bedst mulig etablerings- og vedligeholdelsespleje
  • at vejlede ledningsejere om beskyttelse af træer ved ansøgning om gravetilladelse.

  Vi vil

  • forbedre praksis for vores etablering af træer i bycentre og langs veje, herunder sikring af modtagelse af et godt plantemateriale, valg af varierede og egnede træarter, etablering af optimale vækstvilkår og opfølgning med nødvendig etableringspleje.
  • forbedre praksis for vores udførelse af den vedligeholdende pleje af etablerede træer, inkl. plan for vanding, beskæring og tilsyn af træer
  • styrke vores samarbejde med ledningsejerne omkring beskyttelsen af træer i bycentre og langs veje under gravearbejder, herunder præcisere vores krav til graveafstande og erstatning ved skader på træer

  Det gør vi ved

  • at udarbejde en driftshåndbog for etablering (vores plantemåder) og en driftshåndbog for pleje af træer i bycentre og langs veje
  • at forbedre samarbejdet med ledningsejere og entreprenører ved at præcisere og forbedre oplysninger om betingelser for arbejder tæt ved træer og træers rødder

4. Gode træer i bycentre

En grøn kommune har grønne byer. Vi ønsker bytræer, som formidler byens skala og danner grønne bycentre og hyggelige, grønne handelsmiljøer med mulighed for ophold.

Gode træer i bycentre

 • En god by er en by i en menneskelig skala. Her er vi trygge og har lyst til ophold. Byer med høje huse skal ned i skala, og det er træerne gode til – vi sætter os helst opad og under et træ, som med sin beskyttende trækrone skærmer os. Træer og trægrupper danner de halvoffentlige rum, hvor vi kan trække os tilbage og bedre slappe af uden for fællesskabet.

  Frodighed og grønne oplevelser skaber et sundt og attraktivt bymiljø, og træer i bycentre og langs vejene bidrager til at skabe kvalitet og variation i byernes rum. Træerne er dekorative, med forskellig vækst, former og farver.

  På den måde er træer en sanseoplevelse for borgerne og samtidigt et genkendeligt element, der kan fungere som byens pejlemærke, et orienteringspunkt, som kan definere ”min by”. Det attraktive bycenter er levende, frodigt og grønt.

 • Kommunens fire bycentre har alle frodige bytræer. I Nærum Hovedgade er det formbeskårne plataner, i Vedbæk nyplantede lindetræer, i Holte spidsløn, kirsebærtræer og plataner og i Birkerød akacietræer og plataner.

  I bycentrene er der et højt krav til gadernes renholdelse. Det er en udfordring, at træerne smider blade, frø og visne blomster, og når fugle sidder i træerne. Ved efterårets løvfald må der i perioder accepteres bladaffald i gaden. Problemet med fuglene løses nok bedst ved at adskille træer og udstillingszoner.

  I Holte er der plataner, som tager udsynet fra lejligheder i ejendomme. Men træerne er sunde og står godt i bycentret. Det kan overvejes, om udsyn fra lejligheder går forud for grønne bycentre.

  Der knytter sig en særlig udfordring til træerne i Hovedgaden i Birkerød. Akacietræerne er høje og skygger for gadens lejligheder. Samtidigt er butikkerne i perioder generet af bladaffald i gadens vareudstilling. Handelsforeningen har bedt kommunen overveje en udskiftning af træerne i handelsgaden – træerne sætter et stort grønt aftryk på gaden, og en total udskiftning vil i mange år have stor betydning for gadens miljø.

  Udskiftning af træer i bycentre er bekostelig, fordi træerne står i belægning, og fordi nye træer skal sikres et stort vækstvolumen, bygget ind under belægningen. Byens klima er varmt og tørt, og derfor er etableringspleje med bl.a. vanding dyr.

  Den videre pleje efter etablering bør kun omfatte en årlig let gennemgang, og i princippet skal træerne kunne passe sig selv.

  Det gode træ til bycentret er et træ, der passer til bycentrets skala, ikke skygger for lejligheder oven på butikker og er et etableringssikkert og smukt træ.

 • Vi arbejder med at etablere gode grønne bycentre, ved bl.a.

  • at samarbejde med kommunens handels- og erhvervsforeninger om bytræer i handelsgader
  • at renholde bycentrene i en høj standard, herunder også for bladaffald m.m. fra træerne
  • at udskifte udgåede og døende bytræer 1:1

  Vi vil

  • styrke samarbejdet med handels- og erhvervsforeninger om træer i bycentre og langs veje i bycentre, herunder - hvis ønsket - overveje aftaler omkring udskiftning af problematiske træer i bycentre og langs veje 1 til 1
  • for Hovedgaden Birkerød vurdere træerne, de tilknyttede problematikker og udarbejde et løsningsforslag
  • undersøge muligheden for at opsamle byens regnvand til vanding af byens nye bytræer

  Det gør vi ved

  • at opretholde kontakt med kommunens fire bycentre, repræsenteret af bycentrenes handels- og erhvervs-, ejer- og interesseforeninger
  • at udarbejde en konkret plan for bevaring, alternativt udskiftning af træer i Hovedgaden Birkerød og gennemføre denne i samarbejde med Birkerød Handelsstandsforening og Hovedgadens ejerforeninger og interesseforeninger
  • at beslutte fremtidig status for plataner på Rønnebærvej i Holte bycenter, på baggrund af klager over manglende udsyn fra lejligheder
  • at udarbejde standardløsninger for etablering af træer efter de nyeste principper med tilførelse af regnvand

5. Flere trafiksikre træer

Vej og Park i Rudersdal Kommune har ansvaret for træer i bycentre og langs vejene. Eksisterende træer skal være trafiksikre, og nye træer skal placeres, så de ikke bliver til gene og fare for færdslen.

Flere trafiksikre træer

 • Træer i bycentre og langs veje kan have betydning for trafiksikkerheden. De kan bruges som et trafiksikkerhedsfremmende element, til at fremhæve vejenes forløb og tydeliggøre sving, trafikheller og krydsninger og til at give trafikanterne en fornemmelse af egen hastighed.

  Træer placeret for tæt på køresporskant kan udgøre en unødig risiko for trafikanterne. Det gælder især for træer langs trafikveje i åbent land, og hvor hastigheden er høj.

 • ”Håndbog – Grundlag for udformning af trafikarealer, oktober 2018 - Vejregler” opererer med sikkerhedszoner og angivelse af minimumsafstande fra vejbane til vejtræ, afhængig af vejens hastighed. Sikkerhedszoner er en norm ved nyanlæg og en retningslinje ved eksisterende veje i åbent land.

  Vejreglen anbefaler, at man også benytter zonerne i byzone, men det kan være svært grundet pladsmangel.

  Vi vurderer, om vores træer kan være til fare for trafikken. Træer, som ikke overholder afstandskravene, vurderes konkret. Træer i god vækst og træer med stor herligheds- eller kulturhistorisk værdi ønskes bevaret, hvorfor trafikanter og træ søges beskyttet ved afværgeforanstaltninger.

  Trafikfarlige træer, som ikke trives, og træer uden værdi må vi fjerne og om muligt erstatte med nyt vejtræ plantet iht. anbefalet minimumsafstand.

  Hvis vi ønsker nye træer langs veje i åbent land, hvor minimumsafstande ikke kan overholdes, må vi overveje at indgå aftale om arealerhvervelse eller aftale om plantning af træer på nabos ejendom.

  I forbindelse med det daglige driftsarbejde på kommunens veje fører vi tilsyn med træers sundhed, så træerne ikke udgør en fare for færdslen. Vi fører også tilsyn med, at træer overholder kravet til fritrumsprofil over vej og cykelsti, samt at træer ikke skygger for og forringer vejbelysningen.

 • Vi arbejder bl.a. for:

  • at eksisterende og nye træer på kommunens veje ikke udgør en trafiksikkerhedsrisiko
  • at træer benyttes til at tydeliggøre vejforløb, sænke hastighed og dermed forbedre trafiksikkerheden

  Vi vil

  • ved vejombygninger og nyanlæg afsøge muligheden for at plante nye træer i bycentre og langs veje som et hastighedsdæmpende og/eller trafiksikkerhedsfremmende element
  • følge Vejreglernes anbefalede sikkerhedszone og vejledende afstande til faste genstande, herunder træer – er det ikke muligt at overholde anbefalingen, vil vi vurdere trafiksikkerheden i det konkrete tilfælde
  • indarbejde en procedure for trafiksikkerhedsinspektion på strækninger hvor det skønnes, at beplantning har eller kan få en trafiksikkerhedsmæssig konsekvens

  Det gør vi ved

  • at skrive Vejreglens anbefaling ind i procedure for nyanlæg i Kvalitetsstyringssystemet D4
  • at gennemføre trafiksikkerhedsrevision af vejprojekter, herunder vurdere projekterede træers betydning for trafiksikkerheden
  • at føre tilsyn med træernes sikkerhed for færdsel, opretholdelse af fritrum over vejareal og friholdelsen fra vejens gadelys

6. Brug af træer i klimaløsninger

Kommunen arbejder for at imødegå klimaforandringerne. Træer i bycentre og langs veje skal indgå i løsninger mod klimaforandringer og fungere som klimaskærme, der forbedrer levevilkårene i byerne.

Brug af træer i klimaløsninger

 • Træer kan spille en væsentlig rolle i håndteringen af regnvandet i byer og på veje. Træer i små bede i belægninger tørster. Leder vi regnvandet fra tag og belægninger til træer i bycentre og langs vejene, får vi træer i god vækst, og samtidigt mindskes regnvandsproblemerne i byerne.

  I perioden maj til august, også kaldet ”skybrudssæsonen”, kan et vejtræ med en kronediameter på seks meter og en højde på ca. ti meter potentielt forbruge mere end 100 liter vand pr. dag og i alt forbruge ca. 10.000 liter vand i skybrudssæsonen.

  Træer kan også binde og reducere byernes CO2 og på den måde reducere drivhuseffekten. Et løvtræ med en stammediameter på 50 cm og en højde på 25 meter kan binde over fire tons CO2. Jo større et træ er, jo mere CO2 kan det binde, og jo mere ilt frigives til os. Studier har vist, at træer forbedrer luftkvaliteten med op til ti pct. (Novak mfl. 2006).

  Træer fungerer som byens klimaskærme. De skaber læ mod vinden og skygger for solen, og træernes fordampning er med til at afhjælpe opvarmningen af byen. På den måde er træerne med til at sikre, at vi har lyst til at opholde os i og bruge byen – de forbedrer vores levevilkår.

  Byens natur løser en del af de problemer, som vi selv har skabt i vores byer i dag – fra overophedning og forurening til skybrud og klimatilpasning. En by med en stærk bynatur er en mere velfungerende, mere leveværdig og en mere tilpasningsdygtig by. Træerne påvirkes af klimaforandringer, men de er også en del af løsningen på klimaproblemerne i byerne.

 • DMI har på baggrund af klimascenarier opstillet af FN´s klimapanel vurderet, at klimaet i Danmark vil blive præget af varmere somre og mildere vintre, mere og kraftigere regn, sommertørke, og mere og kraftigere vind.

  Klimaforandringerne får betydning for træer i bycentre og langs vejene. Mange af vores træer i bycentre og langs veje er traditionelt plantet i for små plantebede og stresses af en begrænset adgang til vand, næring og luft.

  Klimaforandringer med større udsving i temperaturer og nedbør og med længere tørkeperioder vil stresse træer i bycentre og langs vejene yderligere. Med højere temperatur kan der desuden forventes flere angreb af skadedyr og plantesygdomme.

  Vi skal nytænke plantebedene, så træerne trives, er sunde og kan modstå klimaforandringernes stressfaktorer. Træer i bycentre og langs vejene skal have store plantebede, rigtig vækstmedie, adgang til regnvand, næring og luft, og så skal der vælges den rigtige træart det rigtige sted.

  Så får vi store træer i god vækst, der kan blive gamle, og som betaler tilbage med at forbedre byens klima.

 • Vi arbejder med klimaløsninger på veje og i byer, ved bl.a.

  • at aflede regnvand til nedsivning i rabatter, grøfter, regnvandsbede og forsinkelsesanlæg
  • at plante træer i bycentre og langs veje for at skabe et egnet miljø til ophold

  Vi vil

  • udvikle klimaløsninger for regnvand, hvor træer i bycentre og langs veje tilbageholder og fordamper regnvand lokalt
  • udvikle plantningen af træer i bycentre og langs veje, så træerne kan modstå stress fra klimaforandringerne
  • plante træer i byer som klimaskærme mod opvarmning, sol og støj, så ophold og vilkår i byer forbedres

  Det gør vi ved

  • at udarbejde standardløsninger for brug af træer i bycentre og langs veje i klimaløsninger, bl.a. for optagelse af skybrudsregn, reduktion af CO2 og temperatursænkning i bycentre

7. Mere information om træernes værdi

Borgerne skal oplyses om træer gennem kampagner og konkurrencer, så de får en forståelse for træernes værdi for den grønne kommune.

Mere information om træernes værdi

 • Kommunens borgere og besøgende skal have mere glæde af Rudersdals træer i bycentre og langs veje. Borgerne skal føle, at træer i bycentre og langs vejene er en fælles værdi og et fælles ansvar.

  Det skal være muligt for borgerne at få større tilknytning til træer, fx ved at passe eller sponsere et vejtræ på egen vej eller på egen ejendom ud mod vejen. Kommunens fagfolk kan vejlede om træartsvalg, plantning og pleje. På Munkerisparken i Birkerød er det gennem aftale med grundejerforeningen lykkedes at få plantet blomstrende (vej)træer i haverne langs vejen som erstatning for en rydning af træer i dårlig vækst.

  De gamle, kulturhistoriske træer kan fortælle deres historie ved brug af Beacons og mobiltelefon. På den måde tildeles træerne en ekstra oplevelsesdimension.

  Afholdelsen af konkurrencer, hvor borgerne indstiller og kårer ”mit bedste vejtræ” og ”den smukkeste vej”, kan sætte fokus på træers betydning og gøre borgerne bevidste om de værdier, der er i at bo i en grøn kommune.

  Kampagner, hvor vejlaug og beboere på private fællesveje tilbydes træer mod fx selv at plante og pleje, kan bidrage til flere smukke, grønne veje.

  Driftsarbejder kan gøres nærværende ved at oplyse om formål med og omfang af træers plantning, pleje, afvikling og erstatningsplantning. Dette kan sætte fokus på arbejdet med bevaring og udvikling af bestanden af træer i bycentre og langs veje.

 • Der er få erfaringer med borgernes interesse for at deltage i samskabelse omkring træer.

  Kampagner og konkurrencer må forventes at skulle iværksættes ved egne ressourcer.

  Der er ingen erfaring med sponsering af træer i bycentre og langs veje på kommunale veje. På Struense Allé, som er privat fællesvej, har en borger efter aftale med kommunen genskabt del af gammel lindetræs allé ud for egen ejendom.

 • Vi vil sætte fokus på træer i bycentre og langs vejenes værdi ved at

  •  oplyse borgerne om hvor, hvorfor og hvordan vi ønsker træer
  • oplyse om vores driftstiltag med træer, så borgerne oplyses om vores arbejde med bevaring og udvikling af træer i bycentre og langs veje
  • informere borgerne om træers nytte- og herlighedsværdi og om vores strategiske arbejde for kommunens træer. Vi vil fastlægge, hvordan vi kommunikere vores driftsarbejde med plantning og pleje af træer
  • gennemføre mindre konkurrencer og kampagner, som kan sætte mere fokus på kommunens træer, værdien af ”det grønne vejbillede” og projektet for ”smukke, grønne veje”

  Det gør vi ved

  • at udarbejde en kommunikationsplan for formidlingen af træer i bycentre og langs vejenes værdi
  • at benytte diverse medier til at formidle vores arbejde for kommunens træer i bycentre og langs veje

8. Mere samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger om træer og projektet ”smukke, grønne veje”

Rudersdal er en grøn kommune. Vi ønsker at skabe grønne samarbejder med borgere, virksomheder og foreninger omkring træer, for at skabe flere ”smukke, grønne veje”.

Mere samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger om træer og projektet ”smukke, grønne veje”

 • Strategi for Rudersdals træer i bycentre og langs veje skal informere om træers værdier og kickstarte en dialog med borgere og foreninger om betydningen af kommunens. Målet er, at borgere, foreninger og forvaltning samarbejder om at realisere visionen om Rudersdal Kommune som bedste bokommune. Og den bedste bokommune er en grøn kommune.

  Borgere og vejlaug på private fællesveje kan i dag få vejledning hos forvaltningen om plantning af træer i haver og på veje. Men en mere formaliseret vejledning og proaktiv indsats vil givet kunne resultere i flere private træplantninger.

  Vi ønsker at inddrage borgerne i arbejdet for den grønne, klimarobuste kommune.

 • Samskabelse med borgere, vejlaug og grundejerforeninger om plantning af nye træer samt opsyn med og pleje af eksisterende træer på boligveje er et muligt indsatsområde.

  Træer i bycentrene Birkerød, Holte, Trørød, Nærum og Vedbæk bidrager til et intimt og hyggeligt handelsmiljø for kunderne. Træerne skaber et grønt og frodigt miljø, hvor det er muligt at finde ophold med skygge. Mens kunderne er glade for træerne, er der butiksdrivende, som generes af bladfald og fugle i træerne. Vi ønsker træer i vores handelsgader og er i dialog med handelsforeningerne omkring træerne, herunder også omkring ønsker til mulige renoveringer.

  Teknik og Miljø samarbejder med 25 ”gæstende” ledningsejere og deres 60 entreprenører om placering af ledninger i kommunens veje. Selv om der i gravetilladelser gøres opmærksom på, at træerne og træernes rødder skal beskyttes ved gravninger, opleves det desværre, at ledningsejernes entreprenører ikke altid arbejder skånsomt omkring træerne.

  Vi har en tæt dialog med Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité om at beskytte og bevare gamle træer i kommunen for at sikre vigtige levesteder for bl.a. hulrugende fugle og flagermus. Mens akut farlige træer kan fældes straks, er det aftalt mellem parterne, at planlagte fældninger af risikotræer foretages i september-oktober, hvor det tilknyttede dyreliv er mindst sårbart.

 • Vi arbejder med information og samarbejde om Rudersdals træer i bycentre og langs veje, ved bl.a.

  • at samarbejde med grundejerforeninger om kommunens træer på boligveje.
  • at samarbejder med handels- og erhvervsforeninger om træer i bycentre
  • at vejlede vejlaug m.fl. om plantning af træer på private fællesveje
  • at samarbejde med DN om beskyttelsen af træer og tilknyttet fauna, fx hulrugende fugle og flagermus, fx i forbindelse med nødvendige træfældninger

  Vi vil

  • styrke samarbejdet med grundejerforeninger om træer på boligveje, herunder - hvis ønsket - overveje aftaler om at udskifte problematiske vejtræplantninger 1 til 1.
  • styrke samarbejdet med handels- og erhvervsforeninger om træer i bycentre, herunder - hvis ønsket - overveje aftaler omkring udskiftning af problematiske træer 1 til 1.
  • fortsætte samarbejdet med borgerne omkring kommunens træer, herunder vejlede borgerne og vejlaug om plantning af træer på private fællesveje og samarbejde med lodsejere om etablering af træer på ejendomme langs veje.
  • fortsætte samarbejdet med de foreninger i kommunen, der har træer som et interesseområde.

  Det gør vi ved

  • at udarbejde en plan for samarbejde og samskabelse med borgere og foreninger om træer i bycentre og langs veje, som skal sikre grønnere bycentre og veje

Om træstrategien

Strategien er en plan for, hvad vi vil med træer i bycentre og langs vejene. Den definerer otte indsatsmål for at komme derhen. Ved ”træer i bycentre og langs veje” forstås træer, der står på offentligt kommunalt vejareal.

De otte mål er målbare, langsigtede, ambitiøse, men også opnåelige. De skal sikre, at vi sætter retning på vores indsatser og målretter vores taktiske indsatser.

Træstrategien udstikker ikke konkrete handlinger, fx hvilke veje der skal plantes træer på, men rummer nogle taktiske overvejelser, fx om den måde vi nu forvalter træer på.

Samtidig er strategien grundlæggende for forvaltningens administration, da den udstikker mål for beskyttelse, planlægning, udvikling samt drift af de kommunale træer. Tillige er den til støtte for forvaltningens fortsatte arbejde med trafiksikkerhed og tryghed på kommunale veje med træer.

Desuden skal strategien være et redskab i dialog og samarbejde med borgere, vejlaug, grundejerforeninger, handelsforeninger og interesseforeninger.

Strategien tager sit udgangspunkt i en registrering af kommunens træer i bycentre og langs veje. Strategi og mål tilpasses resultaterne af den vurdering af træerne, som foretages.

Strategi for træer i bycentre og langs veje følger op på kommunens park- og naturpolitik.

Kommunens park- og naturpolitik

Byernes parker og grønne naturområder er mødesteder for rekreation og fysisk aktivitet. De grønne områder langs vejene giver kommunen grøn sammenhæng, giver veje og byer identitet og styrker kommunes grønne udtryk. I kommunens bycentre, langs vejene og i boligområder er træer væsentlige for oplevelsen af det at bo i en grøn kommune.

Der er samtidig store klimatiske fordele ved at have træer langs vores veje og i vores bymiljøer. Træer opsuger og renser regnvand, giver læ og skygge, sænker byens temperatur, reducerer CO2 og forbedrer luftkvaliteten i byerne.

Med denne strategi ønsker Rudersdal Kommune at sikre en prioritering af både eksisterende og nye træer i bycentre og langs veje i kommunen – som en naturlig del i den fortsatte udvikling af kommunens veje og bydele og et modtræk mod klimaforandringerne.

Strategien er en delstrategi i projekt ”Strategi for smukke grønne veje”, som er vedtaget af kommunens Miljø- og Teknikudvalg den 12. september 2018:

‌Strategi for smukke grønne veje

Vi har registreret træer i bycentre og langs vejene

For at få et overblik er vi i fuld gang med at registrere og vurdere vores træer i bycentre og langs veje. Pt. har vi på kommunale vejarealer optalt 4.500 træer i bycentre og langs veje, som nu er indtegnet på et digitalt kort i Mapinfo.

Alle træer er registreret med deres placering, træart / træsort og alder. Vi har behov for et samlet overblik over træerne og deres sundhedstilstand, så vi ved hvor vi skal sætte ind med renovering. Og så det bliver muligt at følge træernes sundhedstilstand over år.

Umiddelbart skønnes det, at omkring 20 pct., svarende til 900 træer, er i dårlig vækst, som fx kan skyldes, at de er plantet under dårlige vækstforhold, eller der er valgt en forkert træsort. Det kan også være træer, som er syge – i disse år dør mange asketræer af sygdommen Asketoptørre, der er en svampesygdom, som specifik rammer asketræer.

Skal vi sikre vores nuværende bestand af træer, må vi påregne at udskifte træer, som mistrives, og give nye træer bedre betingelser.

Vi har derfor et behov for at analysere de enkelte træers trivsel og kortlægge, hvilke træer som trives, og hvilke som må udskiftes. Vi har også et behov for at kortlægge de veje, hvor vi med fordel kan plante nye træer.

Vi har registreret træarterne – hovedparten ca. 40 pct. består af Spidsløn og Lind. Men en robust træbestand er varieret. Der er indikationer på, at Spidsløn mistrives, så dem bør vi have et særligt øje på, og skal de udskiftes grundet dårlig trivsel, bør vi overveje at skifte art.

For at opretholde og udvikle en sund bestand af træer i bycentre og langs veje er det nødvendigt, at vi målretter vores indsats.