Hop til hovedindhold

Advokatundersøgelse

Sammenfatning af undersøgelse og konklusioner vedrørende forhold på Søholmskolen.

En sammenfatning af advokatfirmaet Poul Schmiths undersøgelse af forhold på Søholmskolen er offentliggjort her nedenfor 17. januar 2024. Denne offentliggørelsesversion indeholder en kort sammenfatning af den interne rapport, som er afleveret til Rudersdal Kommune, og som indeholder fortrolige oplysninger.

1. Undersøgelsen

Rudersdal Kommune har anmodet om en ekstern juridisk vurdering af håndteringen af en vikars adfærd på Søholmskolen i perioden fra 2016 til juli 2022.

Undersøgelsen har til formål at foretage en juridisk vurdering af skoleledelsens håndtering og ageren i sagen i den pågældende tidsperiode. Det er undersøgt, om der er ageret tilstrækkeligt, betids og korrekt på de oplysninger, der er videregivet til skoleledelsen om den pågældende vikars adfærd, og om skoleledelsen i nødvendig grad har indhentet påkrævede oplysninger om vikaren ved dennes tilknytning til Søholmskolen. Undersøgelsen omfatter ligeledes en vurdering af, hvorvidt skolens ledelse i den pågældende tidsperiode har fulgt relevant gældende lovgivning, retningslinjer, vejledninger, procedurer m.v. i forhold til identifikation og håndtering af vikarens adfærd. Undersøgelsen omfatter også en vurdering af, hvorvidt reglerne om skærpet underretningspligt er iagttaget.

Der er foretaget en juridisk vurdering af, hvorvidt Rudersdal Kommune har ageret korrekt i forhold til at sikre, at ansatte på Søholmskolen har haft det nødvendige vidensniveau, beredskab, tilsyn, organisering m.v. til at identificere og håndtere grænseoverskridende adfærd fra vikarer og lærere. Det er under- søgt om forvaltningen i Rudersdal Kommune blev underrettet om forhold vedrørende vikarens adfærd i undersøgelsesperioden, og der er foretaget en juridisk vurdering af, om kommunen har ageret tilstrækkeligt, betids og korrekt på de oplysninger, der er videregivet til forvaltningen.

Det er også afdækket, om der i tilstrækkeligt omfang på Søholmskolen og i Rudersdal Kommune forefindes procedurer, vejledninger m.v., der kan understøtte en korrekt håndtering af uhensigtsmæssig eller grænseoverskridende adfærd samt overgreb på Søholmskolen.

Undersøgelsen har endvidere haft til formål at foretage en vurdering af, hvorvidt der er ansatte på Sø- holmskolen eller i Rudersdal Kommune, der har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at Rudersdal Kommune søger at drage de ansatte til ansvar på baggrund af deres ageren eller manglende ageren i det undersøgte forløb. Tilsvarende er der foretaget en juridiske vurdering af, om der i forhold til de undersøgte personer er mistanke om strafbare forhold, således at der er grundlag for at forhold overdrages til politiet.

Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 21. september 2023 til den 15. januar 2024.

2. Metode

Undersøgelsen er baseret på gennemgang af skriftligt materiale, som er blevet fremsendt af Rudersdal Kommune. Den nærmere afgrænsning af materialet er sket efter aftale med de undersøgende advokater.

Materialet har omfattet en gennemgang af relevante lederes e-mailkorrespondance på Søholmskolen og i Rudersdal Kommune samt korrespondance med ledere på Søholmskolen via AULA vedrørende oplysninger om og håndtering af vikarens adfærd i den undersøgte periode. Poul Schmith har modtaget ca. 9,9 mio. mails og ca. 52.000 AULA-beskeder.

Materialet har herudover omfattet skriftlige redegørelser fra og referater af samtaler med ansatte og forældre til elever på Søholmskolen om skolens kendskab og ageren i sagen i den undersøgte periode samt skriftlige redegørelser fra ansatte i Rudersdal Kommune om forvaltningens kendskab og ageren i sagen i den undersøgte periode samt skriftlige redegørelser.

Materialet har herudover omfattet Rudersdal Kommunes interne og eksterne retningslinjer, procedurer, vejledninger, organisering m.v. vedrørende håndtering af uhensigtsmæssig eller grænseoverskridende adfærd samt overgreb fra vikarer og lærere. Kommunen har også fremsendt oplysninger om, hvilke op- lysninger og hvilken oplæring, der gives til vikarer på Søholmskolen for adfærd og omgang med elever.

Materialet har også omfattet mødereferater og andet skriftligt materiale fra Søholmskolen og Rudersdal Kommune, der kan belyse viden om og håndtering af vikarens adfærd samt anvendelsen af retningslinjer m.v. for adfærd på Søholmskolen. Materialet har også omfattet indberetninger vedrørende vikarens adfærd og håndtering heraf, som er sendt til Søholmskolen eller Rudersdal Kommune.

Der er oprettet en offentligt tilgængelig indberetningsordning, hvor alle, herunder forældre til elever og lærere samt øvrige ansatte, har kunne give oplysninger til brug for advokatundersøgelsen. Alle modtagne indberetninger er blevet vurderet som led i advokatundersøgelsen og videresendt til Rudersdal Kommune.

De relevante uddrag af sagsfremstilling og retsgrundlag har været sendt i høring hos de respektive per- soner på skolen samt hos Rudersdal Kommune.

Denne offentliggørelsesversion indeholder en kortfattet og pseudonymiseret sammenfatning af den rap- port, som er afleveret til Rudersdal Kommune den 15. januar 2024. Offentliggørelsesversionen indeholder af retlige årsager ikke en gengivelse af den omfattende og detaljerede sagsfremstilling af sagsforløbet i perioden 2016 til juli 2022 eller den fulde retlige vurdering af de undersøgte forhold, da der heri indgår personoplysninger vedrørende elever, forældre til elever og ansatte samt fortrolige oplysninger, der kan indgå i personalesager.

3.1. Vurderinger

Indledningsvist skal det fremhæves, at der efter vores vurdering ikke har været handlet på en måde fra den daværende skoleledelses side, der rejser spørgsmål i forhold til straffeloven. Der bliver derfor alene tale om en vurdering af de konkrete hændelsesforløb over for den daværende skoleledelses pligter som ledere. Sagen kan dermed efter vores vurdering alene indebære eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser.

Det er sammenfattende vores vurdering, at den daværende skoleledelse på Søholmskolen i flere tilfælde og uafhængigt af hinanden modtog indberetninger fra elever, forældre til elever og ansatte i perioden fra november 2021 til juni 2022 angående en upassende og grænseoverskridende adfærd fra vikaren over for elever på skolen, og at den daværende skoleledelse ikke agerede tilstrækkeligt, betids og korrekt på de oplysninger, der blev videregivet til skoleledelsen om den pågældende vikars adfærd.

Dette resulterede i, at skoleledelsen ikke foretog en undersøgelse af de indberettede forhold om vikarens upassende og grænseoverskridende adfærd over for elever. Dette til trods for, at skoleledelsen havde anledning hertil, da ledelsen også modtog opfordringer til at undersøge de indberettede forhold fra forældre til elever. Herved tilsidesatte skoleledelsen væsentligt sin undersøgelsespligt.

Skoleledelsen skulle have undersøgt forholdene nærmere og skaffet sig viden, som også kunne have givet dem anledning til at underrette om forholdene til Rudersdal Kommune. Skoleledelsen har derfor heller ikke opfyldt ledelsens pligt efter Rudersdal Kommunes beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge.

Det er endelig vores vurdering, at den daværende skoleledelse ikke i tilstrækkelig grad har håndhævet skolens interne retningslinjer for vikarers kontakt med elever på sociale medier, hvoraf det fremgår, at vikarer ikke må have kontakt med elever på sociale medier.

Undersøgelsen viser, at Rudersdal Kommunes forvaltning kun i enkelte tilfælde og i meget begrænset omfang har modtaget information om vikarens adfærd på Søholmskolen i undersøgelsesperioden dvs. frem til juli 2022.

Det er vores vurdering, at Rudersdal Kommunes forvaltning i udgangspunktet har ageret tilstrækkeligt på de få henvendelser om vikarens adfærd, som den juridiske afdeling (Personalejura) efter det oplyste modtog telefonisk i juni 2022. Hvis den daværende skoleledelses udlægning af en telefonsamtale med Personalejura i Rudersdal Kommune i juni 2022 er korrekt, burde Personalejura dog efter vores opfattelse i juni 2022 have undersøgt de faktiske forhold mere grundigt, inden Personalejura rådgav skoleledelsen til ikke at inddrage en konkret korrespondance mellem vikaren og en mindreårig som et forhold i sagen.

Det er vores vurdering, at Rudersdal Kommunes forvaltning i undersøgelsesperioden har haft den lovpligtige Børne- og Ungepolitik og de lovpligtige beredskabsplaner, men at Rudersdal Kommune ikke har overholdt kravet om, at kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.

Det er samtidig vores vurdering, at Rudersdal Kommune i undersøgelsesperioden i højere grad skulle have sikret sig, at alle medarbejdere på Søholmskolen – og især skoleledelsen – var bekendt med beredskabsplanen og de pligter og procedurer, der følger heraf. Rudersdal Kommune skulle endvidere efter vores opfattelse have sikret sig, at der blev foretaget en bedre oplæring og træning i beredskabsplanen, således at de ansatte på Søholmskolen blev sat i stand til at efterleve procedurerne i praksis. Uagtet dette har den daværende skoleledelse som redegjort for efter vores vurdering ikke ageret adækvat på de mod- tagne indberetninger i undersøgelsesperioden.

3.2. Anbefalinger

Det er vores anbefaling, at Rudersdal Kommune gennemgår sin beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge og i den forbindelse inddrager ekspertbistand, som kan bistå med revidering af beredskabsplanen samt også bistå med udarbejdelse og revidering af øvrige nye og eksisterende retningslinjer og procedurer for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge.

Det er i den forbindelse også vores anbefaling, at medarbejdere i kommunen, herunder ledere og øvrige ansatte på kommunens skoler, inddrages i arbejdet, således at det sikres, at det er anvendeligt for kommunens ansatte. Ved udarbejdelse af en revideret beredskabsplan samt øvrige nye og eksisterende retningslinjer og procedurer vil der også være særlig anledning til på ny at gøre alle kommunens ansatte bekendt hermed og sikre, at alle nuværende og kommende ansatte får udleveret en udgave heraf.

Det er endvidere vores anbefaling, at der bør udarbejdes og udsendes klare retningslinjer for ansatte i Rudersdal Kommunes kontakt til børn og unge på de sociale medier, og at skoleledere trænes i håndteringen af mulige overtrædelser af retningslinjerne. Vi anbefaler, at Rudersdal Kommune i den forbindelse sikrer sig, at både ansatte, forældre og elever bliver bekendt med retningslinjerne for kontakt mellem ansatte og elever på sociale medier. Der kan med fordel også laves en indberetningspligt for ansatte til skoleledelsen, hvis ansatte har skrevet med elever på sociale medier, således at skoleledelsen i højere grad får mulighed for at sanktionere grænseoverskridende og upassende adfærd.

Det er vores anbefaling, at skoleledere og medarbejdere deltager i et kompetenceudviklingsforløb i forhold til at sikre en korrekt kultur og opmærksomhed omkring upassende og grænseoverskridende adfærd på kommunens skoler, herunder hvordan kommunens ansatte taler om den professionelle tvivl mv. Formålet med forløbet bør være at sikre, at alle ansatte er bekendt med deres pligter, og sikre, at kommunen og skolen fremadrettet har de rette beredskabsplaner, procedurer og arbejdsgange i forhold til upassende og grænseoverskridende adfærd. Rudersdal Kommune har i den forbindelse oplyst, at både Red Barnet og SISO (Videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn) vil kunne levere bidrag hertil.

Det er vores anbefaling, at Rudersdal Kommune i væsentligt højere grad sikrer, at børn og unge i kommunen bliver opmærksomme på, hvornår der foreligger upassende og grænseoverskridende adfærd fra en voksen, herunder ansatte på skoler. Dette skal også ses i lyset af, at grooming er blevet gjort selvstændigt strafbart i straffeloven den 1. juli 2023. Ved grooming forstås den situation, at en person opbygger et tillidsforhold til et barn eller en ung med det formål at begå seksuelle overgreb mod den pågældende eller at lokke barnet eller den unge til at sende nøgenbilleder eller billeder af seksuel karakter.

Rudersdal Kommune kan i den forbindelse med fordel inddrage ekspertbistand til at udforme et opmærksomhedsforløb, hvor børn og unge opnår viden om, hvad der er upassende og grænseoverskridende adfærd fra en voksen, hvordan man skal håndtere en sådan adfærd, og hvor barnet eller den unge kan søge hjælp. Rudersdal Kommune vil i den forbindelse også kunne bistå skolerne med materiale, som kan udleveres til børn og unge, materiale til lærer, som kan anvendes i undervisningen eller emneuger og materiale, som kan udleveres til forældre til børn og unge.

Rudersdal Kommune har oplyst, at kommunen har en intern whistleblowerordning. Det er vores anbefaling, at det overvejes, om en whistleblowerordning eller anden ordning skal omfatte eksterne brugere af visse af kommunens ydelser, således at kommunen i højere grad gør det muligt for forvaltningen at opnå viden eller mistanke om fejl og overtrædelser af regler og retningslinjer inden for kommunens ansvarsområde.

Endelig er det vores anbefaling, at Rudersdal Kommunes forvaltning fører et mere aktivt tilsyn med kommunens skolers overholdelse af kommunens retningslinjer, beredskabsplan og procedurer vedrørende håndtering af grænseoverskridende og upassende adfærd, således at det sikres, at disse er implementeret, kendes og følges på alle kommunens skoler. Tilsynet med overholdelsen af kommunens retningslinjer mv. kan med fordel bl.a. integreres i den årlige skoleudviklingssamtale mellem Kommunalbestyrelsen og skolens leder.