Hop til hovedindhold

Takster for affald

Der sker to store ændringer for borgerne, når det gælder takster for affald.

For det første bliver det i 2024 og 2025 dyrere at få hentet affald. Det har kommunalbestyrelsen besluttet på et ekstraordinært møde 30. oktober.

For en typisk familiebolig med en standardbeholder til rest- og madaffald, der tømmes hver 14. dag, vil det betyde en øget betaling på ca. 2.000 kr. i 2024. For 2025 vil der være tale om en noget mindre ekstra betaling.

Den voldsomme stigning skyldes især, at Norfors - på baggrund af en lovændring - skal afvikle sin gæld langt hurtigere end forventet. Læs mere:

Stor ekstraregning for affald til borgerne i Rudersdal

Opkrævning på ny måde

For det andet bliver affaldsgebyrerne fremover opkrævet på en ny måde. Det sker fra 2024 via ejendomsbidraget, der træder i stedet for ejendomsskattebilletten, hvor opkrævningen hidtil er sket som en del af ejendomsskatten. Læs mere:

Ændring i opkrævning af affaldstakster

Spørgsmål og svar

Få svar på en lang række spørgsmål

Se alle takster for renovation 2024

I nedenstående dokument finder du samtlige takster for renovation i Rudersdal Kommune for 2024. Du kan også se de tilsvarende tal for 2023.

Renovationstakster 2024

Takster i 2024

 • Affaldstaksterne er hidtil blevet opkrævet sammen med ejendomsskatten på det, der blev kaldt ejendomsskattebilletten. Opgaven med at opkræve ejendomsskat er imidlertid overtaget af staten (SKAT) fra 2024.

  Boligskat for 2024 (skat.dk)

  Derfor opkræver kommunerne nu affaldstaksterne via et opkrævningssystem, der hedder ejendomsbidraget. Her indgår kun betaling for renovation og rottebekæmpelse for det kommende år.

  Ejendomsbidraget skal ligesom tidligere år betales i to rater, hhv. 1. januar og 1. juli. Du modtager i slutningen af november ejendomsbidragsopgørelsen i din e-Boks, hvor du kan se oversigten over, hvad du skal betale for det kommende år.

  Ejendomsbidraget er baseret på udtræk i kommunens renovationssystem, som er trukket i slutningen af oktober i indeværende år. Ejendomsbidraget betales forud for det kommende år, dvs. i slutningen af 2023 udsendes ejendomsbidraget for 2024.

  Ændring i affaldstilmeldinger lavet i 2023 eller tidligere

  Hvis du i løbet af 2023 har ændret i dine affaldstilmeldinger; fx tilmeldt dig ugetømning af rest-/madaffald, afmeldt en ekstra beholder til restaffald, ændret i tilmelding til haveaffaldsordningen vil den økonomiske regulering for 2023 ske på en tillægsejendomsskattebillet.

  Det skyldes, at reguleringer af økonomiske mellemværende for 2023 eller tidligere år opkræves via det tidligere system ejendomsskattebilletten. Ændringer i affaldstilmeldinger som betyder regulering i opkrævningen, vil derfor ikke fremgå af ejendomsbidragsopgørelsen.

  Du vil i stedet modtage en separat ejendomsskattebillet i løbet af januar 2024. Her kan du se reguleringen og evt. modregnet beløb, der knytter sig til ændringer af dine affaldstilmeldinger i 2023.

  Disse reguleringer vises på tillægsejendomsskattebilletten med bogstaverne "REG" samt et årstal og et beløb som angiver det, du enten skal have tilbage, eller som du mangler at betale.

  Uanset hvornår du ændrer dine affaldstilmeldinger, betaler du kun for den periode, du har været tilmeldt.

  Grundejerens ret og pligt at kende sin tilmelding til affaldsordningerne

  Ifølge Rudersdal Kommunes regulativ for husholdningsaffald er det grundejers ret og pligt at gøre sig bekendt med sin tilmelding til restaffald, madaffald og haveaffald.

  Med det menes, at grundejer via den digitale selvbetjening på kommunens hjemmeside skal sikre, at der er overensstemmelse mellem det aktuelle antal beholdere, der står på adressen, og det der er registreret hos kommunen (og som grundejer skal betale for).

  Du kan se, hvad der er tilmeldt på din adresse, på selvbetjeningen Mit Affald her:

  Selvbetjeningen Mit Affald

  Hvis du ønsker at foretage ændringer i dine affaldstilmeldinger, skal du gøre det under "Ændr dine affaldstilmeldinger" i Mit Affald.

 • Taksten for genbrugsordninger dækker fællesudgifter ved renovationen, altså genbrugspladser, storskraldsordningen, genbrugsbeholdere mv.

  Taksten for genbrugsordninger er baseret på antallet af beboelseslejligheder og kan ikke fravælges. Taksten dækker desuden husstandsindsamling af genanvendeligt affald.

  Taksten er momsfri.

  Taksten for genbrugsordning er opdelt efter boligtype:

  • 3.753 kr. om året for genbrugsordning, individuelle ordninger (villa, rækkehus med egne beholdere).
  • 2.339 kr. om året for genbrugsordning, fælles ordninger (etagebolig, rækkehus med fælles beholdere).
  • 1.530 kr. om året for genbrugsordning, sommerhus.
  • 1.170 kr. om året for genbrugsordning, kollegier m.v.
  • 914 kr. om året for genbrugsordning, kolonihaver.
 • Taksten for farligt affald dækker udgifterne ved indsamling og behandling af farligt affald fra genbrugspladserne og øvrige ordninger.

  Taksten for farligt affald er baseret på antallet af beboelseslejligheder. Taksten differentierer mellem helårsboliger og sommerhuse / fritidsboliger

  Farligt affald er en obligatorisk ordning og taksten kan ikke fravælges. Taksten er momsfri.

 • Rest- og madaffaldstaksterne er momsfri og dækker udgifterne ved tømning og behandling af rest- og madaffald fra din ejendom.

  Ordningen for rest- og madaffald er en obligatorisk ordning, som alle boliger skal benytte. Ordningen kan ikke afmeldes.

  Der er krav om en minimumstilmelding for en enfamiliebolig med egne affaldsbeholdere, jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald, på en 240 liter todelt beholder til hhv. rest- og madaffald med 14-dagstømning.

  Det er ikke muligt at være tilmeldt mindre kapacitet end standardbeholderen på 240 liter eller at dele med naboen.

  Reglerne er fastsat i kommunens ”Regulativ for husholdningsaffald” § 19.

  For bebyggelser med fælles affaldsbeholdere skal ejendommen være tilmeldt den volumen, der passer til behovet. Det er kommunen, som afgør, hvad mindstekravet er for den enkelte ejendom.

 • Du betaler særskilt for at få afhentet dit haveaffald. Taksten gælder for en ugentlig tømning i en hel sæson, der strækker sig fra 1. april til 30. november.

  Haveaffaldstaksten er momsbelagt.

 • Hvis din mængde affald ændrer sig, skal du til-/afmelde stativ eller beholder på selvbetjeningen Mit Affald.

  Selvbetjeningen Mit Affald

Spørgsmål og svar

Vi har herunder samlet en række spørgsmål og svar til gebyrstigningerne opdelt i tre grupper:

 1. Til selve stigningerne
 2. Til opkrævningerne for 2024
 3. Til affaldstilmeldingerne

Spørgsmål til gebyrstigningen

 • Affaldsgebyrerne stiger af to årsager: Dels har Rudersdal Kommune fået en ekstraordinær opkrævning fra det fælleskommunale affaldsselskab Norfors. Opkrævningen skal være med til at dække en del af den samlede gæld i Norfors.

  Dels stiger den pris, Norfors tager for at afbrænde affald, væsentligt.

  Den ekstraordinære opkrævning skyldes en ny lov om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald – som er en del af regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

  I loven kræves det, at affaldsforbrændingen i Norfors bliver udskilt som et aktie- eller anpartsselskab senest 1. januar 2025. Derudover er der krav om udbudspligt på forbrænding af affald fra 1. juli 2025, altså konkurrenceudsættelse.

  For at gøre det muligt at udskille Norfors som et selvstændigt selskab skal gælden i Norfors bringes ned. Derfor har Norfors valgt at opkræve et ekstraordinært gebyr pr. indbygger i ejerkommunerne for årene 2024 og 2025.

  Disse ekstra udgifter har kommunalbestyrelsen i Rudersdal besluttet at lægge over på de ordninger, hvor affaldet afleveres til forbrændingsanlægget (restaffald). Det har den konsekvens, at gebyr for tømning af beholdere til restaffald og rest / madaffald stiger væsentligt i 2024.

  Læs mere i sagsfremstillingen fra kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2023 (punkt 1).

  Læs også nyhed på hjemmesiden:

  Stor ekstraregning for affald til borgerne i Rudersdal

 • Rudersdal Kommune ejer Norfors sammen med fire andre kommuner (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Helsingør). Som ejer af forbrændingsanlægget, Usserødværket, der er hovedårsagen til Norfors’ store gæld, hæfter de fem kommuner solidarisk for Norfors’ gæld.

  Det opkrævede beløb fra Norfors fordeles mellem ejerkommunerne efter indbyggertal svarende til, hvordan hæftelsen for Norfors’ gæld mellem kommunerne er fordelt.

  Rudersdal Kommunes andel bliver samlet ca. 57,3 mio. kr. ex. moms.

 • Gebyret varierer i forhold til, hvilke beholdere til rest / mad eller restaffald som din ejendom er tilmeldt.

  Se gebyrerne i kommunens takstblad for affald:

  Renovationstakster 2024

 • Norfors’ gæld skyldes, at der i 2017 blev investeret i en ny ovnlinje på forbrændingsanlægget Usserødværket.

  I den forbindelse blev der optaget et lån på 790,5 mio. kr. i Kommunekredit, en gæld som de fem ejerkommuner hæfter solidarisk for. Ejerkommunerne godkendte samtidig en løbetid på lånet på 20 år.

  Men den nye lov om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald (Lov nr. 745 af 13/6 2023) – se også svar på spørgsmål 1 - træder i kraft 1. juli 2025 og gør det nødvendigt at fremskynde afskrivningen af gæld.

  Norfors har dermed reelt kun halvandet år til at afskrive en del af gælden, et beløb på ca. 213,4 mio. kr.

  Det skyldes, at det ikke er muligt at selskabsgøre affaldsforbrændingen, hvis selskabet (i dette tilfælde Norfors) har stor gæld. Derfor har bestyrelsen i Norfors besluttet, at ejerkommunerne skal betale en ekstraordinær opkrævning for at nedbringe gælden.

  Det er den ene grund til, at borgerne i Rudersdal skal betale væsentligt mere i affaldsgebyr i 2024.

  Betaling for afbrænding af restaffald stiger meget

  Den anden grund til gebyrstigningen for borgerne er, at Norfors’ betaling for afbrænding af restaffald stiger væsentligt, fra 842,5 kr. inkl. moms pr. ton i 2023 til 2.500 kr. inkl. moms pr. ton i 2024.

  Vi kan desværre ikke sige, hvordan gebyret for 2025 og de efterfølgende år bliver, da det afhænger af flere faktorer, som vi endnu ikke ved hvordan udvikler sig. Det gælder bl.a. priserne for afbrænding af affald og tilslutningen blandt borgere og erhvervsliv til de forskellige affaldsordninger.

  Fra kommunens side har vi dog en klar forventning om, at når hele området konkurrenceudsættes i 2025, vil resultat være mere konkurrencedygtige priser.

  De nye rammer betyder nemlig, at kommunerne fra 1. juli 2025 ikke længere kan aflevere deres affald på deres egne anlæg til affaldsforbrænding (i dette tilfælde Norfors), men i stedet skal sende opgaven i offentligt udbud.

 • Nej, det gælder for alle fem ejerkommuner: Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal.

 • Det var bestyrelsen i Norfors, som den 17. oktober 2023 traf beslutningen om de ekstraordinære opkrævninger til ejer. Det sker i praksis ved, at de fem ejerkommuner skal betale mere for affaldsforbrænding for årene 2024 og 2025.

  Det var en forudsætning, at beslutningen skulle godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser / byråd. De ekstraordinære gebyrer blev politisk godkendt i oktober 2023.

 • Vi forventer, at gebyrerne for tømning af beholdere til restaffald og rest / madaffald vil falde igen i 2025, men vi kan ikke love det.

  Ganske vist er affaldsområdets andel af Norfors’ gæld væk på dette tidspunkt, men vi kan ikke sige, hvordan priserne for afbrænding af affald udvikler sig, og dermed kan vi ikke vide, hvor store de gebyrer, som borgerne skal betale, bliver.

  Det ved vi først i løbet af september / oktober 2024.

 • Der er forsyningspligt i forhold til varme, så din nuværende fjernvarme er sikret.

 • Den nye lovgivning nødvendiggør nytænkning inden for sikring af varmeproduktionen, og det er vi godt i gang med.

  De mange overvejelser om den langsigtede varmekapacitet og de økonomiske konsekvenser af ny lovgivning gør det svært at sætte meget højt tempo på udrulning af fjernvarme.

  Vi kommer til at rulle fjernvarme ud, men vi skal være ekstra sikre på økonomien, og vi skal sikre, at forsyningssikkerheden følger med. Vi skal levere teknisk bygbare løsninger til omkostningseffektive priser.

Spørgsmål til opkrævningen

 • Den enkelte grundejer vil fra den 24. november 2023 modtage ejendomsbidragsopgørelse fra Rudersdal Kommune, der indeholder oversigt over, hvad ejendomme skal betale for renovation i 2024.

  Betaling for renovation sker forud. Opkrævningen for 2024 er fordelt på to rater med forfald henholdsvis den 1. januar 2024 og 1. juli 2024.

  Affaldsgebyrer er hidtil blevet opkrævet sammen med ejendomsskat (grundskyld), men denne opkrævning overgår fra kommunerne til staten (SKAT) fra 2024 som et led i nye boligskatteregler.

  Boligskat fra 2024 (SKAT)

 • Hvis du har spørgsmål til baggrunden for de ekstraordinære gebyrstigninger eller de overordnede rammer, kan du kontakte Norfors Kundeservice på 45 16 05 00 eller norfors@norfors.dk.

  Du ændrer dine tilmeldinger til affaldsordningerne via:
  Selvbetjeningssiden Mit Affald

  Hvis du mener der er fejl på opkrævningen på din ejendom, kan du kontakte affaldsteamet på affald@rudersdal.dk

 • Afdragsordningerne kan begynde i januar og kan løbe frem til 30. juni 2024.

  Fremgangsmåde:

  • Når du modtager et digitalt indbetalingskort med 1. rate for 2024: undlad at betale det.
  • Hvis du betaler via Betalingsservice: Kontakt din bank og afvis betalingen, ellers bliver beløbet trukket på din konto. Det er den konkrete betaling, der skal afvises.
  • Log på Mit Betalingsoverblik på kommunens hjemmeside: Mit Betalingsoverblik 
  • Find opkrævningen vedr. renovation for 1. halvår 2024 (1. rate).
  • Vælg ”afdragsordning” og anmod om en afdragsordning med udløb i juni 2024. Afdragsordningen skal være betalt, inden 2. rate af ejendomsbidraget forfalder (inden 30. juni 2024). Når 1. rate er betalt, kan der ligeledes oprettes en ny afdragsordning på 2. rate, som skal være betalt inden den 31. december 2024.

Spørgsmål til affaldstilmeldinger

 • Minimumstilmeldingen til rest/mad for en enfamiliebolig er en todelt 240 liter beholder med 14-dags tømning. Det er ikke muligt at være tilmeldt mindre kapacitet end standardbeholderen på 240 liter eller at dele med naboen.

  At man ikke kan dele restaffaldsbeholdere med naboen, er ikke nyt. Dengang man havde sækkestativer til dagrenovation, kunne man heller ikke dele med naboen.

  Reglerne er fastsat i kommunens regulativ for husholdningsaffald § 19.

 • Ja, hvis der er kapacitet nok og beholderen kan lukkes forsvarligt (fx med lås) for at undgå uhygiejniske forhold.

 • Det er ikke muligt for private husholdninger at afmelde sig kommunens indsamlingsordning for rest-/madaffald.

  Reglerne er fastsat i kommunens regulativ for husholdningsaffald § 19.

 • Man må kun aflevere rest- og madaffald i beholderne i den kommunale indsamlingsordning. Det genanvendelige affald kan afleveres på genbrugspladsen, men det kan rest- og madaffald ikke.

 • Kommunerne udregner gebyrer på lidt forskellige måder, og der er ikke krav om ens metode til dette.

  Derudover kan der være forskel på akkumulerede over- eller underskud på affaldsområdets økonomi, hvilket også kan have betydning for affaldsgebyrernes størrelse.

  Affaldsområdets økonomi skal, over en årrække, hvile i sig selv.

 • For enfamilieboliger med egne affaldsbeholdere til rest- og madaffald er minimumstilmeldingen en 240 liter beholder til rest-/madaffald med 14-dags tømning. Dette er den billigste model.

  For bebyggelser med fælles affaldsbeholdere skal ejendommen være tilmeldt den volumen, der passer til behovet. Det er kommunen, som afgør, hvad mindstekravet er for den enkelte ejendom.
   

 • Kommunen vil ekstraordinært i 2024 lave reguleringer ved opkrævning af anden rate af ejendomsbidragsydelsen (med betalingsfrist 1. juli 2024).